Ν.3986/2011 Άρθρο 35 Τέλη κυκλοφορίας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α' 242 ), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου με τις οποίες ορίζεται διαφο­ρετικά και λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της Οδηγίας 1999/62/ΕΚ ως προς τα βαρέα φορτηγά οχήματα, ορίζονται ως εξής:
Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης.
α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010 και δί­κυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών:
Κατηγορία
Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.)
Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α'
Έως
300
22
Β'
301 -
785
55
Γ'
786-
1.071
120
Δ'
1.072-
1.357
135
Ε'
1.358 -
1.548
240
ΣΤ'
1.549-
1.738
265
τ
1.739-
1.928
300
Η'
1.929-
2.357
660
Θ'
2.358-
3.000
880
Ι'
3.001 -
4.000
1.100
Κ'
4.001
και άνω
1.320
β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φο­ρά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστι­κά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμ­μάρια ΟΟ2 ανά χιλιόμετρο).
Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άν­θρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήμα­τος, ως εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. C02 ανά χιλιόμετρο)
ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 (σε ευρώ)
0-100
0,00
101 -120
0,90
121 - 140
1,10
141 -160
1,70
161 -180
2,25
181 -200
2,55
201 -250
2,80
Άνω των 251
3,40
Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τρο­χόσπιτα): 140 ευρώ.
Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επι­βατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επι­
χειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση τονα.ν. 89/1967 (Α' 132). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρι­σμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.
γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:
Κατηγορία
Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα
Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α'
 
έως
1.500
75
Β'
1.501
-
3.500
105
Γ'
3.501
-
10.000
300
Δ­
10.001
-
20.000
600
Ε­
20.001
-
30.000
940
Σ!"
30.001
-
40.000
1.320
Ζ'
40.001
 
και
άνω
1.490
Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 300 ευρώ. δ) Λεωφορεία:
Κατηγορία
Θέσεις καθημένων
Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α'
έως
33
210
Β'
34-
50
410
Γ'
51
και άνω
510
ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατη­γορίες: 535 ευρώ.
στ) Ειδικά, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιω­τικής χρήσης επιβατικών οχημάτων που τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1.
ζ) Στα εκποιούμενα από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.) επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία τίθενται από τους αγο­ραστές σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται όπως και στην προηγού­μενη υποπερίπτωση.
Προκειμένου για υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, αυτά απαλ­λάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής άνω των 1.929 κ.εκ., τα τέλη κυ­κλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.
Ειδικά, προκειμένου για ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα οχήματα και ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, της πιο πάνω κατη­γορίας, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
η) Για τα καινουργή ή μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιω­τικής χρήσης αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ασθενοφόρα, νεκροφόρες και θωρακισμένα επιβατικά οχήματα, επει­δή εξαιρούνται από τη μέτρηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρι- σμό του κινητήρα αυτών.
θ) Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, με πρώτο έτος κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά πριν από την 1.1.2002, ανεξάρτητα του χρόνου της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, επειδή για τα οχήματα αυτά δεν ήταν υποχρεωτική η μέτρηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.
ι) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία, ως ιδι­ωτικής χρήσης, ως ημερομηνία για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας, νοείται η ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα.
κ) Για τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας και μετά την διαγραφή τους από το Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών, Με­ταφορών και Δικτύων επαναταξινομούνται στη χώρα, ως ημερομηνία πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, νοείται η ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας, πριν από την διαγραφή τους.
Β. Αυτοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης. α) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) που έχουν ταξινο­μηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010: 290 ευρώ.
β) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά,
αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άν­θρακα (γραμμάρια ^2 ανά χιλιόμετρο).
Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άν­θρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχή­ματος, ως εξής:
Κλιμάκιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γρμ. 002ανά χιλιόμετρο)
Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γρμ. εκπομπών CO2 (σε ευρώ)
0-100
0,00
101 -150
2,25
Άνω των 151
2,80
γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:
Κατηγορία
Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα
Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α'
έως 3.500
125
Β'
3.501-10.000
195
Π
10.001-19.000
340
Δ'
19.001-26.000
495
Ε'
26.001-33.000
650
ΣΤ'
33.001-40.000
925
Ζ'
40.001 και άνω
1.460
Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 300 ευρώ. δ) Λεωφορεία:
Κατηγορία ΑΣΤΙΚΑ
Θέσεις καθημένων και ορθίων
Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α'
έως
 
50
210
Β'
51
 
και άνω
385
 
Κατηγορία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
Θέσεις καθημένων και ορθίων
Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α'
έως
 
50
215
Β'
51
 
και άνω
300
 
Κατηγορία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
Θέσεις καθημένων
Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α'
έως
 
40
430
Β'
41
 
και άνω
595
ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατη­γορίες: 300 ευρώ.
Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συμβάσεις της χώρας μας με άλλα κράτη: 100 ευρώ.
Δ. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων 4 ευρώ ανά ημέρα.
Ε. Για τη δοκιμαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων: α) Για μοτοσικλέτες: 30 ευρώ. β) Για λοιπά οχήματα: 150 ευρώ. ΣΤ. Τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων, τρίτροχων μοτοποδηλάτων ορίζονται σε 12 ευρώ.
Ζ. Για τα οχήματα για τα οποία προβλέπεται απαλ­λαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, το ειδικό σήμα χορη­γείται έναντι ποσού 5 ευρώ που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσής του.»
2. Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δη­μόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.
Για τα πιο πάνω οχήματα, ανεξάρτητα κυλινδρισμού κινητήρα, που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελ­λάδα από την 1.11.2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματα.
Τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκί­νητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, που έχουν ταξινο­μηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχή­ματα αυτά, που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματα.
Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδι­ωτικής και δημόσιας χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.
Οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυ­κλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
3.   Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύ­ουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2012 και επόμε­νων.
4.   Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της παραγράφου 1.
5.   Το ποσό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων της παραγράφου 1, που καταβάλλεται για την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορί­ας έτους 2012 και επόμενων, αποτελεί στο σύνολό του έσοδο του Δημοσίου.
6.   Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού παύει να ισχύει ως προς τα οχήματα της παραγράφου 1 κάθε διάταξη νόμου που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.