Ν.4172/2013 Άρθρο 35 Εισόδημα από κεφάλαιο

Το εισόδημα από κεφάλαιο περιλαμβάνει το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και προκύπτει στο φορολογικό έτος σε μετρητά ή σε είδος  με τη μορφή μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων, καθώς και το εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

Στο Άρθρο 35 του ν. 4172/2013 το κόμμα μετά τη λέξη «είδος» διαγράφεται. σύμφωνα με τη παρ.15 του άρθρου 22 του ν.4223/2013