Ν.4141/2013 Άρθρο 32 Ρυθμίσεις για τη δημόσια περιουσία

 
1.     Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3130/2003 (Α'76) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εναλλακτικά της δημοσίευσης σε εφημερίδες, η δι­ακήρυξη μπορεί να δημοσιεύεται με ανάρτηση στο δι- αδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών και του φορέα των προς στέγαση δημόσιων υπηρεσιών, εφόσον ο τελευταίος διαθέτει διαδικτυακό τόπο.»
2.     Μετά το άρθρο 27 του ν. 3130/2003 προστίθεται νέο άρθρο 27Α ως εξής:
« Άρθρο 27Α Ρυθμίσεις για τη στέγαση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)
1. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών στεγάζονται σε κτίρια που βρίσκονται εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, σύμ­
φωνα με τους παρακάτω ειδικότερους χωροταξικούς όρους:
α. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τις Περιφερειακές Ενότη­τες Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νότιου Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Περι­φερειακής Ενότητας Πειραιά και Δήμου Θεσσαλονίκης στεγάζονται σε κτίρια οπουδήποτε εντός των ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας.
β. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και λοιπών Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης πλην Δήμου Θεσσαλονίκης, στεγάζονται ως κάτωθι:
αα) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα το Κορωπί Αττικής, στε­γάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Κρωπίας.
ββ) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα την Ελευσίνα Αττικής, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Ελευσίνας.
γγ) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα τις Αχαρνές Αττικής, στε­γάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών.
δδ) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέας Μαγνησίας και Δια­βατών της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα.
εε) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα την Καλαμαριά Θεσσαλο­νίκης, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς.
στ στ) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα τον Λαγκαδά Θεσσα­λονίκης, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Λαγκαδά.
ζζ) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα τους Αμπελοκήπους Θεσ­σαλονίκης, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.
γ. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της χώρας στεγάζονται σε κτίρια που βρίσκο­νται εντός των ορίων των δημοτικών κοινοτήτων όπου βρίσκεται η έδρα του δήμου στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Δ.Ο.Υ..
2.     Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, οι Δ.Ο.Υ. μπορούν να στεγάζονται και εκτός ορίων χωρικής τους αρμοδιότητας, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, εφόσον τα κτήρια στέγα­σης ανήκουν, κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης μίσθωσης, κατά κυριότητα στο Δημόσιο ή στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙ- ΠΕΔ Α.Ε.) ή παραχωρούνται κατά χρήση στο Δημόσιο δωρεάν ή έναντι συμβολικού τιμήματος.»
3.α. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 23 του άρθρου τρίτου του ν. 4092/2012 (Α' 220) προστίθε­νται λέξεις ως εξής: «το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ».
β. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α' 18), οι λέξεις «ένδικα μέσα» αντικαθίστανται, από την έναρξη ισχύος του ν. 4111/2013, με τις λέξεις «ένδικα βοηθήματα».
γ. Στα ένδικα μέσα που ασκήθηκαν από 9.11.2012 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δυνάμει της παραγράφου 23 του άρθρου τρίτου του ν. 4092/2012, θεωρείται ότι η προϋπόθεση παραδεκτής άσκησης αυ­τών, η οποία τίθεται με την εν λόγω παράγραφο, πλη­ρούται εφόσον το προβλεπόμενο ποσό καταβληθεί στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί.
4.     Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του α.ν. 1920/1939 (Α'346) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυ­ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, καταρτίζε­ται ο κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας της Ε.Ο.Κ. με τον οποίο προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης, καθώς και το τιμολόγιο κατά κατηγορία οργανωτών και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρει­ες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.»
5.     Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ», η σύσταση του οποίου έχει εγκριθεί με το από 28.9.2011 προεδρικό διάταγμα, που δημοσιεύ­θηκε στο ΦΕΚ Β' 2243/6.10.2011 έχει πλήρη διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια και αυτονομία και δεν υπάγε­ται στις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 (Α'455), με εξαίρεση εκείνες που αφορούν την υποβολή και έγκριση των προϋπολογισμών και απολογισμών του. Μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το ίδρυμα υποχρεούται να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση του Οργανισμού του.
6.     Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καταβάλλεται στους κατά νόμο δικαιούχους αποζημίω­ση για τη χρήση ακινήτων, η οποία έγινε για τη στέγαση υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρη­σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διάστημα από 1.7.2012 μέχρι και 31.12.2013, εφόσον οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού εξακολουθούν να κάνουν χρήση αυτών.