Α.Ν.1819 Άρθρο - 3.

 

1.Δι` αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών δύναται να επιτρέπηται η πληρωμή των πάσης φύσεως οφειλών του Δημοσίου και δια μεταφοράς τη μεσολαβήσει της Τραπέζης της Ελλάδος, εις πίστωσιν των τρεχουμένων λογαριασμών των τηρουμένων παρά των δικαιούχων είτε παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος είτε παρ` ετέρα Ελληνική Τραπέζη συμμετεχούσηεις το παρά της Τραπέζη της Ελλάδος λειτουργούν Συμψηφιστικόν Γραφείον.

 

2.Δι` ομοίων αποφάσεων δύνανται να υποχρεωθώσιν οι δικαιούχοι όπως τηρώσιν αλληλόχρεον λογαριασμόν παρά ταις ως άνω Τραπέζαις.