Ν.4141/2013 Άρθρο 3 Τροποποιήσεις του ν. 3371/2005

Ο ν. 3371/2005 (Α' 178) τροποποιείται ως εξής:
1.     Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 17 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ίδια πλειοψηφία απαιτείται και για τη λήψη από­φασης εταιρικού μετασχηματισμού (συγχώνευσης, διά­σπασης ή μετατροπής), η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή των μετοχών της εκδότριας εταιρίας από το χρηματιστήριο. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζε­ται εάν, συνεπεία των εταιρικών μετασχηματισμών, οι μέτοχοι της απορροφώμενης, διασπώμενης ή μετατρε­πόμενης εταιρίας λαμβάνουν εισηγμένες μετοχές σύμ­φωνα με τους όρους των ανωτέρω μετασχηματισμών.»
2.     Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, εφόσον οι όροι έκ­δοσης περιλαμβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτη­σης για εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά και εφόσον η εισαγωγή αυτή οφείλει να πραγματοποιηθεί, το αργό­τερο εντός δύο ετών από την έκδοση.»
3.     Η παράγραφος 6 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η Α.Ε.Ε.Χ. δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%):
α) των μετοχών είτε με δικαίωμα ψήφου είτε χωρίς δικαίωμα ψήφου ενός εκδότη. Το ανωτέρω όριο δεν εφαρμόζεται όταν η τοποθέτηση της Α.Ε.Ε.Χ. δεν υπερ­βαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της,
β) των ομολόγων ενός εκδότη. Το ανωτέρω όριο δεν εφαρμόζεται όταν η τοποθέτηση της Α.Ε.Ε.Χ. δεν υπερ­
βαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της,
γ) των μέσων χρηματαγοράς ενός εκδότη. Το ανω­τέρω όριο δεν εφαρμόζεται όταν η τοποθέτηση της Α.Ε.Ε.Χ. δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της,
δ) των μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλου οργανισμού συλλο­γικών επενδύσεων.
Τα ως άνω όρια μπορεί να μεταβάλλονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»