Ν.3986/2011 Άρθρο 26 Κτηματολόγιο - Φορολογική Μεταχείριση Ειδικές Διατάξεις

1.   Σε περίπτωση λειτουργίας κτηματολογίου, η προ­βλεπόμενη στον παρόντα νόμο δημοσιότητα με εγγρα­φή στα βιβλία μεταγραφών γίνεται στα κτηματολογικά βιβλία.
2.   Για την εφαρμογή της φορολογικής εν γένει νομο­θεσίας το εμπράγματο δικαίωμα της επιφανείας εξο­μοιώνεται με εκείνο της επικαρπίας.
3.   Ο κύριος δύναται να τιτλοποιεί παρούσες και μελ­λοντικές απαιτήσεις από εδαφονόμια από δικαιώματα επιφανείας που έχουν συσταθεί ή που πρόκειται να συσταθούν κατ' ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 10 και 14 του ν. 3156/2003 (Α' 157). Με την επιφύλαξη των δια­τάξεων για τις κρατικές ενισχύσεις το Δημόσιο δύναται να παρέχει εγγύηση για τις ομολογίες που εκδίδονται στο πλαίσιο της τιτλοποίησης.
4.   Σε περίπτωση που ο κύριος κατά τη διάρκεια της επιφανείας πρόκειται να εκποιήσει με δημόσιο διαγω­νισμό το ακίνητο, επί του οποίου έχει συσταθεί δι­καίωμα επιφανείας, ο επιφανειούχος έχει δικαίωμα να το αποκτήσει κατά προτεραιότητα έναντι άλλων που υποβάλλουν ουσιωδώς όμοιες προσφορές.