Ν.4177/2013 Άρθρο 25. Είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίμων

Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος νόμου εισπράττονται, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (ν.δ. 356/1974, Α'90), και αποδίδονται, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2946/2001 (Α'224), στον Κρατικό Προϋπολογισμό.