Ν.4141/2013 Άρθρο 24 Ρυθμίσεις θεμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

 
1.     Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 προστί­θεται περίπτωση ιζ' ως εξής:
«Πρακτορεία» είναι τα εκάστοτε σημεία πώλησης της ΟΠΑΠ Α.Ε.
2.     Προστίθεται παράγραφος 3Α στο άρθρο 28 του ν. 4002/2011 ως εξής:
«3 Α. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. συνιστάται, τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, στην οποία το ένα μέλος προέρχεται από τα διορισμένα μέλη της Ε.Ε.Ε.Π., τα δε άλλα δύο επιλέγονται με τις προϋποθέσεις, τα προσόντα και τη διαδικασία που ορίζεται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., των πρακτόρων της και των παραχωρησιούχων του άρθρου 39, της κείμενης νομο­θεσίας και των συμβατικών υποχρεώσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.
α. Τα θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την επο­πτεία της Επιτροπής αυτής ενδεικτικά είναι εκείνα που αφορούν:
αα. Την από 15 Δεκεμβρίου 2000 σύμβαση μεταξύ Ελ­ληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των σε αυτή αναφερομέ­νων παιγνίων και των όρων της από 4.11.2011 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε. για την εγκα­
τάσταση και εκμετάλλευση 35.000 παιγνιομηχανημάτων στην Ελληνική Επικράτεια, όπως εκάστοτε ισχύουν.
ββ. Την εισήγηση έκδοσης κανονιστικών πλαισίων όσον αφορά τη διεξαγωγή, διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία των παιγνίων που περιλαμβάνονται στις πα­ραπάνω συμβάσεις, καθώς και τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
γγ. Την εισαγωγή νέων ή την τροποποίηση υφιστα­μένων μέτρων για την εμπορία και τη διεξαγωγή των παραπάνω παιγνίων.
δδ. Την κάθε είδους εμπορική επικοινωνία της εται­ρείας και των υπηρεσιών που με κάθε τρόπο παρέχει.
εε. Την ενιαία τιμολογιακή πολιτική, την οποία καθορί­ζει η ΟΠΑΠ σε σχέση με τους παραχωρησιούχους των παιγνιομηχανημάτων του άρθρου 39.
στστ. Τον αριθμό των σημείων πώλησης των υπηρε­σιών και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας τους.
ζζ. Το περιεχόμενο των συμβάσεων της ΟΠΑΠ με τους πράκτορές της, τους παραχωρησιούχους της ή με τρίτους που διαθέτουν τις υπηρεσίες της στο κα­ταναλωτικό κοινό.
ηη. Άλλα ζητήματα, τα οποία σχετίζονται, συνδέονται ή επηρεάζουν τα αντικείμενα της παραγράφου 3.
β. Τα αντικείμενα, ως προς τα οποία θα ελέγχονται τα παραπάνω θέματα, είναι:
αα. Η τήρηση του νομοθετικού πλαισίου ρύθμισης της αγοράς των τυχερών παιγνίων, του Κανονισμού Διεξα­γωγής Παιγνίων και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π..
ββ. Η τήρηση των όρων της από 15 Δεκεμβρίου 2000 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διε­ξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των σε αυτή αναφερομένων παιγνίων και των όρων της από 4.11.2011 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε. για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση 35.000 παι- γνιομηχανημάτων στην Ελληνική Επικράτεια, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39, όπως εκάστοτε ισχύουν.
γγ. Η προστασία του καταναλωτικού κοινού και των παικτών από τον εθισμό, την απάτη, το έγκλημα και τη σπατάλη χρημάτων στα τυχερά παίγνια, καθώς και την κατεύθυνση των παικτών στα νόμιμα δίκτυα παιγνίων.
δδ. Η προστασία των ανηλίκων και ο έλεγχος της ηλικίας.
εε. Η αναγνώριση των ευάλωτων ομάδων, η υποστή­ριξη και η προστασία τους. στστ. Η διασφάλιση της φερεγγυότητας των παιγνίων. ζζ. Η προβλεπόμενη απόδοση του κέρδους στους παίκτες.
ηη. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων. θθ. Η, κατά τα προβλεπόμενα, απόδοση των συμμε­τοχών και φόρων στο Ελληνικό Δημόσιο.
γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει αρμοδιότητες, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920, υποχρεούνται να θέτουν υπόψη της Επιτροπής Ελέγχου πριν τη λήψη απόφασης τα παρα­κάτω έγγραφα σε σχέση με τα ελεγχόμενα θέματα:
αα. Σχέδια εισηγήσεων, προσχέδια αποφάσεων ή άλλο υλικό που προσκομίζεται στο στάδιο πριν την απόφαση, προς τα εξουσιοδοτημένα, κατά περίπτωση, να αποφα­σίσουν όργανα της εταιρείας.
ββ. Αν δεν υφίστανται τα παραπάνω, σχέδια εγγράφων που θα εξωτερικεύσουν τη βούληση της εταιρείας και θα δημιουργήσουν ή θα μετατρέψουν υφιστάμενους συμβατικούς δεσμούς ή θα συνιστούν μονομερή δέ­σμευση της εταιρείας.
δ. Η Επιτροπή Ελέγχου, με αποφάσεις της, εξειδικεύει τον τρόπο ελέγχου, τη διαδικασία και τα σχετικά χρο­νοδιαγράμματα, με τρόπο ώστε ο έλεγχος να εκτελείται αποτελεσματικά.
Σε περίπτωση διαφωνίας της Επιτροπής Ελέγχου με τις προτεινόμενες εισηγήσεις, η ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει να απόσχει από τη λήψη απόφασης ή/και τη σύναψη σύμβα­σης. Η διαφωνία της Επιτροπής διατυπώνεται και αιτιο­λογείται εγγράφως και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. κοινοποιούμενη στην Ε.Ε.Ε.Π..
Η Επιτροπή Ελέγχου εισηγείται στο Διοικητικό Συμ­βούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέτρα για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Σε περίπτωση μη συμμόρφω­σης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τις εισηγήσεις αυτές η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει την Ε.Ε.Ε.Π.. Γενικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Ε.Ε.Ε.Π. σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τις συμ­βατικές της υποχρεώσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσί­ου και με την κείμενη νομοθεσία και οφείλει να παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία ως προς τις σχετικές παραβάσεις.
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να προσφύγει κατά των αποφά­σεων της Επιτροπής Ελέγχου στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός προ­θεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να αποδέχεται εν όλω ή εν μέρει τέτοιες προσφυγές, να τις απορρίπτει ή και να ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο το αντικείμενό τους.
Η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. στο τέ­λος Ιανουαρίου και στο τέλος Ιουλίου κάθε έτους τα­κτική έκθεση ελέγχου για το προηγούμενο των μηνών αυτών εξάμηνο. Εφόσον συντρέχει λόγος, μπορούν να υποβάλλονται και ενδιάμεσες έκτακτες εκθέσεις.
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι όργανο ειδικού ελέγχου, δεν διέπεται από τις διατάξεις περί συλλογικών ορ­γάνων του Δημοσίου, βρίσκεται εκτός του δημόσιου τομέα και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του ιδιω­τικού δικαίου. Το κόστος λειτουργίας της Επιτροπής, καλύπτεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.. Η Επιτροπή Ελέγχου υποστηρίζεται διοικητικά και διαχειριστικά από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π., μέσω των οποίων συντάσσει και διαβιβάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών της στην ΟΠΑΠ Α.Ε. η οποία και καταβάλει το προβλεπόμενο σε αυτόν ποσό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση σύνταξης. Ο προϋπολογισμός και οι δαπάνες εκτελούνται με απόφαση της Επιτροπής από τις υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π., οι οποίες τηρούν διακρι­τούς λογιστικούς και τραπεζικούς λογαριασμούς. Κάθε είδους συμβάσεις αποφασίζονται από την Επιτροπή και εκτελούνται για λογαριασμό της από την Ε.Ε.Ε.Π., εφό­σον υφίσταται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου συντάσσει έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους απολογισμό, ο οποίος αφού ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή, κατατίθεται στην Ε.Ε.Ε.Π.. Η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για λογαριασμό της Επιτροπής βεβαίωση καταβολής του προβλεπόμενου στον προϋπολογισμό ποσού, ώστε αυτό να καταχωρη­θεί στο λογαριασμό εξόδων. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.,
μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, θεσπίζεται Κανονισμός Λειτουργίας της τελευταίας, με τον οποίο ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες σε σχέση με τα παραπάνω θέματα, καθώς και κάθε άλλο θέμα οργάνωσης, λειτουργίας, και υποστήριξής της.
ε. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται τριε­τής. Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης μέλους ή για όποιον άλλο λόγο πρόωρης λήξης της θητείας αυτού ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο αντικατα­στάτης αυτού ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου αυτού μέχρι την ολοκλήρωση του υπολοίπου της θη­τείας του απερχόμενου μέλους.»
3.     Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 07274 ΕΞ/2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΥΟΔΔ' 413), συνεχίζουν τη θητεία τους μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από τη δημοσίευση του διορισμού τους και, κατά το μέρος που αφορά τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου, φέρει πλήρως τα αποτελέσματά της από την έναρξη ισχύος της.
4.    Το άρθρο 39 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής: α. Τα τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παραγράφου 2
αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι παραχωρησιούχοι επιλέγουν τα παιγνιομηχανή- ματα που θα χρησιμοποιήσουν, καθώς και τα παίγνια που θα προσφέρουν, από τον κατάλογο των εγκεκριμέ­νων από την Ε.Ε.Ε.Π. παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, που θέτει στη διάθεσή τους η ΟΠΑΠ Α.Ε., οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων πρέπει να διασφαλίζουν, σε κάθε περίπτωση, την ηλεκτρονική παρακολούθησή τους από την ΟΠΑΠ Α.Ε., την Ε.Ε.Ε.Π. και το Υπουργείο Οικονομικών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.» β. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η άδεια ισχύει για περίοδο δέκα ετών, που αρχίζει το νωρίτερο είτε: α) δώδεκα (12) μήνες μετά την έκδο­ση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της πα­ραγράφου 5 του άρθρου 54, σε σχέση με τους όρους λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων είτε β) από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του πρώτου παιγνιο- μηχανήματος, μετά την έκδοση του ως άνω Κανονισμού ή της ως άνω απόφασης, όπως αυτή θα διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. με σχετική πράξη της, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
5.     Το άρθρο 40 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής: α. Τα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της παρα­γράφου 1 αντικαθίστανται από εδάφια, ως εξής:
«Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία τα παιγνιομηχανήματα που εκμεταλλεύεται μέσω των Πρακτορείων της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγρά­φου 5 του άρθρου 54, όπως ισχύει. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, ο αριθμός των μη λειτουργού­ντων παιγνιομηχανημάτων αφαιρείται, αζημίως για το Δημόσιο, από τον αριθμό για τον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια, εκτός αν η μη εμπρόθεσμη εγκατάσταση και λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων από την ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά τα ανωτέρω οφείλεται σε υπαιτιότητα της Ε.Ε.Ε.Π.. Εκείνοι στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 39, λειτουργούν τα
παιγνιομηχανήματα μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στη σύμβαση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. για την παραχώρησή τους και σε κάθε περίπτωση, μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την παραχώρηση και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή η απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54. Μετά την παρέλευση των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων που παραχωρήθηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου 39, αλλά δεν λειτουργούν, αφαιρείται, αζημίως για την ΟΠΑΠ Α.Ε., από τον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων που αντιστοι­χούν στο δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί, το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη λήξη της προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, να προβαίνει στην εγκατάσταση και εκμετάλ­λευση των μη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων του προηγούμενου εδαφίου μέσω των πρακτορείων της ή να παραχωρήσει το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσής τους σε τρίτους ύστερα από προκήρυξη δημόσιου διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, οι όροι του οποίου εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε.Π.. Μετά την πα­ρέλευση της άνω ετήσιας προθεσμίας ο αριθμός των μη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων αφαιρείται αζημίως για το Δημόσιο, από τον αριθμό για τον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου έλεγχος εννοείται αυτός που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή παρόμοια σχέση φυσικού προσώπου και μίας εταιρείας.»
6. Στο άρθρο 40 του ν. 4002/2011 προστίθεται παρά­γραφος 2α ως εξής:
«2α. Για την έγκριση, κατά τα ανωτέρω, της άμεσης ή έμμεσης αλλαγής ελέγχου στην ΟΠΑΠ Α.Ε., η ΕΕΕΠ, προκειμένου να διασφαλίσει τη χρηστή διοίκηση της εταιρείας, αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψή­φιου αγοραστή με βάση το σύνολο των ακόλουθων κριτηρίων:
α) Τη φήμη του υποψήφιου αγοραστή ή/και, σε περί­πτωση νομικού προσώπου, των φυσικών προσώπων που ασκούν την εκπροσώπηση, τη διαχείριση και τη διοίκηση ή/και ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα το νομικό πρόσωπο.
β) Τη φήμη και την εμπειρία οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο θα διευθύνει δραστηριότητες της ΟΠΑΠ, κα­τόπιν της προτεινόμενης απόκτησης ελέγχου.
γ) Τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες που ασκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκούνται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα προσκόμματα που ενδέχεται να δημιουργήσει η απόκτηση ελέγχου στη δυνατότητα αποτελεσματικής εποπτείας εκ μέρους της ΕΕΕΠ.
δ) Το γεγονός ότι υφίστανται βάσιμες υπόνοιες πως, σε σχέση με την προτεινόμενη απόκτηση ελέγχου, δια­πράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του ν. 3691/2008 ή ότι η προτεινόμενη απόκτηση ελέγχου είναι δυνατόν να αυξήσει τον κίνδυνο αυτόν.
ε) Το γεγονός ότι υφίστανται δεδομένα, ιδίως προ­ερχόμενα από άλλες, αρμόδιες για την εποπτεία, τον
έλεγχο και την αδειοδότηση των παιγνίων αρχές, σε σχέση με την παράβαση από τον υποψήφιο αγοραστή ή από συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία, της νομοθεσίας περί παιγνίων σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, και ιδίως σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
στ) Παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων, που έχει διαπράξει ο υποψήφιος αγοραστής ή/και συνδε­δεμένη με αυτόν εταιρεία ή/και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους και οι οποίες έχουν διαπιστωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.»
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014.
7.     Η περίπτωση στ' του άρθρου 43 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εγκατάσταση μέχρι τριών παιγνιομηχανημά- των τυχερών παιγνίων στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα οποία προσφέρουν τα τυχερά παίγνια που δικαι­ούται να διεξάγει η ΟΠΑΠ δυνάμει της από 15.12.2000 σύμβασης μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ισχύει, και της παρ. 2α του άρθρου 27 του ν. 2843/2000, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης του πρακτορείου, τύπου ΣΤ', που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.»
8.     Η παρ. 2β του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 αντικα­θίσταται ως εξής:
«2β. Στα παίγνια που ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Δι­εξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011, συμπεριλαμβάνονται και τα παίγνια που οργανώνει και διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε.. Για τη ρύθμιση ή την τροποποίηση της ρύθμισης των σχετικών θεμάτων η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποβάλλει σχετική πρόταση στην Ε.Ε.Ε.Π..
Οι υφιστάμενοι κανονισμοί διεξαγωγής των παιγνί­ων της ΟΠΑΠ Α.Ε. οι οποίοι έχουν εγκριθεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την έκδοση από την Ε.Ε.Ε.Π. του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή των αντίστοιχων αποφάσεων της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011, με τη δημοσίευση των οποίων και καταργούνται.»
9.     Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 καταρ­γείται.
10.  Η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 αντικα­θίσταται ως εξής:
«H ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν οφείλει να καταβάλει επιχορήγηση σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. Από τις δι­ατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται δικαιώματα διεξαγωγής παιγνιδιών ή στοιχημάτων που έχουν πα­ραχωρηθεί σε άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, ούτε οι συμβατικές υποχρεώσεις της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. προς τρίτους.»
11.  Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 καταργούνται.
12.  Η παράγραφος, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 2873/2000 (Α'285) και φέρει τον αριθμό παραγράφου 10 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α' 219) καταργείται.
13.  Η παρ. 11 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 αντικα­θίσταται ως εξής:
«11.α. Για την οργάνωση, διεξαγωγή, διαχείριση και λειτουργία κάθε είδους στοιχήματος ή τυχερού παιγνί­ου στην Ελληνική Επικράτεια, περιλαμβανομένων των
τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομη- χανημάτων δυνάμει του άρθρου 39 του ν. 4002/2011, η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβάλλεται ελευθέρως με πράκτορες, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/2011.
β. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι­γνίων, μετά από πρόταση της ΟΠΑΠ Α.Ε., θεσπίζονται τα ειδικότερα κριτήρια, βάσει των οποίων η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβάλλεται με πράκτορες, ιδίως δε κριτήρια δημο­γραφικά, ώστε να υφίσταται εύλογη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των πρακτορείων σε κάθε περιοχή προς τον πληθυσμό της περιοχής αυτής, προκειμένου να αποτρέπεται μεγάλη συγκέντρωση πρακτορείων στην ίδια εδαφική περιοχή, κριτήρια και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των βασικών σκοπών και των θεμελιωδών αρχών της πρακτόρευσης τυχερών παιγνίων, ιδίως δε την εμπέδωση της δημόσιας τάξης, την προστασία του κοινού από τον εθισμό στα τυχερά παίγνια, την πρόληψη της απάτης, την καταστολή του εγκλήματος και της νο­μιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών, την εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των τυ­χερών παιγνίων, την κανονική, απρόσκοπτη, ελεγχόμενη και ασφαλή διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, καθώς και τον αυστηρό έλεγχο των όρων και των προϋποθέσεων διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας και της συμμετοχής του κοινού σε αυτή, ώστε με τον τρόπο αυτόν να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των γεγονότων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της στοιχηματικής δραστηριότητας, οι βασικοί κανόνες, οι όροι και προϋ­ποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης του πράκτορα.»
14.  Η παρ. 12 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 αντικα­θίσταται ως εξής:
«12. Στη σύμβαση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρα­κτόρων της πρέπει να περιλαμβάνονται απαραιτήτως και τα ακόλουθα:
α. η διαπίστωση ότι συντρέχουν τα κριτήρια που θέτει η Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με την παράγραφο 11,
β. η υποχρέωση τήρησης εκ μέρους των πρακτόρων των κανονισμών διεξαγωγής των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.,
γ. η υποχρέωση των πρακτόρων να παρέχουν άμεσα κάθε πληροφορία ή έγγραφο που θα ζητηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. σε σχέση με τα παίγνια τα οποία διεξάγουν και λειτουργούν,
δ. οι λόγοι καταγγελίας των συμβάσεων, ανάμεσα στους οποίους πρέπει να περιλαμβάνεται και η διαπι­στωμένη παραβίαση των κανονισμών διεξαγωγής των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και τις συνέπειες, σε περίπτωση καταγ­γελίας.»
15.  Προστίθεται παρ. 13 στο άρθρο 27 του ν. 2843/ 2000 ως εξής:
«13. Η αποζημίωση του πράκτορα για τις υπηρεσίες που προσφέρει στους παίκτες συμφωνείται συμβατικά μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του πράκτορα και παρα­κρατείται άμεσα από το αντίτιμο που καταβάλλει ο συμμετέχων.»
16.  Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.δ. 3769 της 11/12.10.1957 (Α' 202), όπως τρο­ποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν.δ. 3865/1958 (Α' 58), καταργείται.
17.     Το β.δ. 29/1958 της 20/29.12.1958 «Περί συστάσε­ως Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ)», όπως τροποποιήθηκε με τα βασιλικά διατάγ­ματα 6/1964 και 240/1966 (Α' 65), το ν.δ. 391/1974 (Α' 102) το β.δ. 726 της 24.10/8.11.1962 (Α' 182), το άρθρο 25 του ν. 1646/1986 (Α' 138), το άρθρο 23 του ν. 1646/1986, με το άρθρο μόνο του π.δ. 222/1996 (Α' 171), με το β.δ. 186 της 28.3/3.4.1963 (Α' 41) και με το άρθρο 27 του ν. 2843/2000 (Α' 219), καταργείται.
18.    Το άρθρο 23 του ν. 1646/1986 (Α' 138) «Μέτρα πρόλη­ψης και καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την περί­πτωση α' της παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (Α' 113), την παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 2579/1998 (Α' 31), με το άρθρο 39 του ν. 2168/1993 (Α' 147), με το άρθρο 1 του ν. 1904/1990 (Α' 143), με το άρθρο 13 του ν. 1948/1991 (Α' 83) και την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2328/1995 (Α' 159), καταργείται.
19.    Τα άρθρα 1, 3, 4 και 5 του ν. 2433/1996 (Α' 180) «Ρύθ­μιση Θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες διατάξεις» καταργούνται.
20.     Το π.δ. 7/1997 (Α' 5) « Ενοποίηση αδιάθετων ποσών ΛΟΤΤΟ - ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ» καταργείται.
21.     Το π.δ. 228/1999 «Μετατροπή ΟΠΑΠ σε Α.Ε.» (Α' 193) καταργείται.
22.      Η τελευταία πρόταση της παρ. 1δ εδάφιο α' του άρθρου 2 του π.δ. 96/2010 (Α' 170): «Η εποπτεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προ­γνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ» παραμένει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού» καταργείται.
23.      Η υ.α. 240/1986 (Β' 770): «Κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας του ΟΠΑΠ» καταργείται.
24.     Η υ.α. 34245/2000 (Β'1621): «Καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδο­σφαίρου» καταργείται.
25.     Η υ.α. 34335/2000 (Β' 1622): «Τροπ. αρ. 5 Καταστα­τικού Α.Ε. ΟΠΑΠ»» καταργείται.
26.     Η υ.α. 442/2001 (Β' 23): «Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδο­σφαίρου Α.Ε.»» καταργείται.
27.     Η υ.α. οικ/2005 (υ.α. οικ. 2/34242/0025, Β' 924): «Πα­ροχή κινήτρου διακράτησης για τη διάθεση μετοχών ΟΠΑΠ» καταργείται.
28.      Η υ.α. 1216/1992 (Β' 12): «Τροπ. υ.α. 24084/1986 (Κα­νονισμός του ΟΠΑΠ)» καταργείται.
29.     Η υ.α. 29157/2000 (Β' 1417): «Διεξαγωγή παιχνιδιών ΟΠΑΠ με απευθείας σύνδεση» καταργείται.
30.      Η υ.α. 29160/2000 (Β' 1427): «Διεξαγωγή παιχνιδιού ΚΙΝΟ του ΟΠΑΠ» καταργείται.
31.     Η υ.α. 33709/1990 (β' 39): «Κανονισμός λειτουργίας του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ» καταργείται.
32.      Η υ.α. 11589/1995 (Β' 330): «Τροπ. υ.α. 33709/1990 (Κανονισμός ΛΟΤΤΟ)» καταργείται.
33.      Η υ.α. 29158/2000 (Β' 1426):« Έγκριση Κανονισμού, Διεξαγωγής Αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ» καταργείται.
34.      Η υ.α. 33708/1990 (Β' 739): «Εγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Λαχείου ΠΡΟΤΟ» καταργείται.
35.      Η υ.α. 22642/1992 (Β' 413): «Τροπ. υ.α. 33708/1990 (Κανονισμός λειτουργίας Λαχείου ΠΡΟΤΟ)» καταργείται.
36.Η     υ.α. 11588/1995 (Β' 330): «Τροπ. υ.α. 33708/90 (Κα­νονισμός ΠΡΟΤΟ)» καταργείται.
37.      Η υ.α. 29163/2000 (Β' 1426): «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας δελτίου Λαχείου ΠΡΟΤΟ» καταργείται.
38.     Η υ.α. 29161/2000 (Β' 1418): «Κανονισμός λειτουργίας «ΛΟΤΤΟ 5 από 35» του ΟΠΑΠ» καταργείται.
39.      Η υ.α. 29153/2000 (Β' 1425): «Διεξαγωγή παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ του ΟΠΑΠ» (Βλ. τρ. με υ.α. 9323/2006) καταρ­γείται.
40.     Η υ.α. 9323/2006 (Β' 284): «Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας και διεξαγωγής παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ» της ΟΠΑΠ ΑΕ» καταργείται.
41.     Η υ.α. ΕΤ-30960/1992 (Β' 502): «Κανονισμός Κλήρω­σης των «ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ»» καταργείται.
42.      Η υ.α. 28190/1996 (Β' 989): «Δικαίωμα διενέργειας πρόσθετων διαγωνισμών ΛΟΤΤΟ-ΠΡΟΤΟ» καταργείται.
43.      Η υ.α. 506/2000 (Β' 18): «Κανονισμός Λειτουργίας Παιχνιδιών-Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης» καταργείται.
44.     Η υ.α. 597/2000 (Β' 21): «Διεξαγωγή Παιχνιδιών Στοι­χημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης «Αποτελέσματα Αγώνων Ποδοσφαίρου»» καταργείται.
45.     Η υ.α. 598/2000 (Β' 21): «Διεξαγωγή Παιχνιδιών Στοι­χημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης «Αποτελέσματα Αγώνων Καλαθοσφαίρισης»» καταργείται.
46.     Η υ.α. 29151/2000 (Β' 1425): «Αποτελέσματα Αγώνων Ποδοσφαίρου του ΟΠΑΠ» καταργείται.
47.      Η υ.α. 29156/2000 (Β' 1427): «Διεξαγωγή παιχνιδιού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ»» κα­ταργείται.
48.      Η υ.α. 29159/2000 (Β' 1427): «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης του ΟΠΑΠ ΑΕ» καταργείται.
49.      Η υ.α. 291162/2000 (Β' 1418): «Κανονισμός Διεξαγω­γής παιχνιδιού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟ­ΤΩΝ»» καταργείται.
50.      Η υ.α. 54477/2005 (Β' 1598): «Τροποποίηση του Κα­νονισμού Διεξαγωγής Παιχνιδιών Στοιχημάτων «ΑΠΟ­ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ»» καταργείται.
51.    Η υ.α. 6879/2006 (Β' 176): «Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης της ΟΠΑΠ Α.Ε» καταρ­γείται.
52.      Η υ.α. 17160/1992 (Β' 472): «Απόδοση από ΕΠΟ ή ΟΠΑΠ ποσών επιχορήγησης σε Δ' Εθνική Κατηγορία» καταργείται.
53.     Η υ.α. 30974/1992 (Β' 228): «Απόδοση αναλογούντων ποσοστών από ΠΡΟΠΟ σε ΠΑΕ σωματεία» καταργείται.
54.     Η υ.α. 8442/1993 (Β'162): «Απόδοση επιχορηγήσεων από ΟΠΑΠ στα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών» κα­ταργείται.
55.      Η υ.α. 15823/1993 (Β' 348): «Απόδοση από ΕΠΟ ή ΟΠΑΠ επιχορηγήσεων σε σωματεία Δ' Εθνικής» καταρ­γείται.
56.      Η υ.α. 32542/1994 (Β' 811): «Μηνιαία αποζημίωση Συντονιστή Διευθυντή στον ΟΠΑΠ» καταργείται.
57.      Η υ.α. 32489/1994 (Β' 811): «Ανανέωση θητείας Συ­ντονιστή Διευθυντή στον ΟΠΑΠ» καταργείται.
58.     Η υ.α. 20295/1999 (Β' 1702): «Κανονισμός λειτουργίας παιχνιδιού «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ»» καταργείται.
59.      Η υ.α. 798/1987 (Β' 87): «Κανονισμός Δικαιωμάτων και υποχρεώσεων πρακτόρων ΠΡΟΠΟ» καταργείται.
60.      Η υ.α. 25148/1999 (Β' 2004): «Λειτουργία Πρακτο­ρείων, Υποχρεώσεις-Δικαιώματα Πρακτόρων ΟΠΑΠ» καταργείται.
61.  Η υ.α. 29638/2002 (Β' 1414): «Τροπ. υ.α. 16590/2002 κανονισμός λειτουργίας Πρακτορείων ΟΠΑΠ Α.Ε.» κα­ταργείται.
62.  Η υ.α. 35276/2002 (Β' 1621): «Τροπ. υ.α. περί Κανο­νισμού Λειτουργίας Πρακτορείων Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» καταρ­γείται.
63.  Η υ.α. 251/1999 (υ.α. 25148/1999, Β' 2004): «Λειτουρ­γία Πρακτορείων, Υποχρεώσεις-Δικαιώματα Πρακτόρων ΟΠΑΠ» καταργείται.