Ν.3865/2010 Άρθρο 23 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν δια­φορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά­τους.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010