Ν.3986/2011Άρθρο 19 Σύσταση δικαιώματος επιφανείας

1.   Κατά παρέκκλιση των άρθρων 953 και 954 του Αστι­κού Κώδικα, επιτρέπεται η σύσταση δικαιώματος επιφα­νείας επί δημοσίων κτημάτων. Το δικαίωμα επιφανείας περιλαμβάνεται στην ακίνητη περιουσία κατά την έννοια του άρθρου 949 του Αστικού Κώδικα.
2.   Η επιφάνεια συνιστάται για ορισμένο χρόνο με σύμ­βαση. Οι διατάξεις για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτων με συμφωνία εφαρμόζονται αναλόγως και για τη σύσταση επιφανείας. Με την επιφύλαξη της περί­πτωσης στ' της παραγράφου 1 του επόμενου άρθρου, η διάρκεια του δικαιώματος δεν μπορεί να υπερβεί τα πε­νήντα (50) έτη, εκτός αν συστήθηκε για βραχύτερο χρό­νο, που δεν μπορεί όμως να υπολείπεται των πέντε (5) ετών. Επιφάνεια που συστήθηκε για χρόνο μεγαλύτερο των πενήντα (50) ετών ή μικρότερο των πέντε (5) ισχύει για πενήντα ή πέντε έτη αντίστοιχα. Τα μέρη μπορούν με σύμβαση να παρατείνουν τη διάρκεια, υποχρέωση όμως παράτασης αναλαμβανόμενη εκ των προτέρων δεν δεσμεύει. Η συμφωνία παράτασης γίνεται με συμβολαιο­γραφικό έγγραφο υποβαλλόμενο σε μεταγραφή.
3.   Επιφάνεια μπορεί να συσταθεί και σε έδαφος, συ­γκύριος του οποίου είναι ο επιφανειούχος. Δεν μπορεί να συσταθεί, αν η κυριότητα επί του εδάφους βαρύνε­ται με δικαίωμα επικαρπίας ή έχει ήδη επιβαρυνθεί με δικαίωμα επιφανείας.
4.   Σύσταση δικαιώματος επιφανείας με χρησικτησία δεν επιτρέπεται.
5.   Επί οικοδομής που έχει ανεγερθεί επί εδάφους δη­μοσίου κτήματος με βάση δικαίωμα επιφανείας, μπορεί να συσταθεί δικαίωμα κυριότητας επί ορόφου ή δια­μερίσματος (οριζόντια ιδιοκτησία) υπό τους όρους του ν.3741/1929. Στην περίπτωση αυτή οι επί μέρους ιδιοκτησί­ες δεν έχουν ποσοστά συγκυριότητας στο έδαφος, αλλά ποσοστά εξ αδιαιρέτου στο δικαίωμα της επιφανείας.