Ν.3986/2011 Άρθρο 16 Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας

1.   Συνιστάται, στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Πε­ριουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, Κεντρικό Συμ­βούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Πε­ριουσίας, το οποίο έχει ως έργο την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και την παροχή ειση­γήσεων και γνωμοδοτήσεων κατά την έκδοση των επί μέρους πράξεων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποτελείται από τα εξής μέλη:
α) Τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, ως Πρόεδρο.
β) Έναν Νομικό Σύμβουλο του Ν.Σ.Κ. από τους υπηρε­τούντες στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουρ­γείου Οικονομικών.
γ) Τους αρμόδιους για θέματα βιομηχανίας, λιμένων και λιμενικής πολιτικής Γενικούς Γραμματείς του Υπουρ­γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
δ) Τους αρμόδιους για θέματα περιβάλλοντος και πο­λεοδομίας Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Περι­βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
ε) Τους αρμόδιους για θέματα τουρισμού και πολιτι­σμού Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
στ) Τους αρμόδιους για θέματα υποδομών, μεταφορών και δικτύων και δημοσίων έργων Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των μελών. Στο Συμβούλιο μπορεί να καλούνται, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, και εκπρόσωποι άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή οργανισμών, εφόσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους. Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Το Συμβούλιο μπορεί να υποβοηθείται στο έργο του από εξειδικευμένους συμβούλους, μετά από σχετική εισήγη­ση του Προέδρου του.
2.   Έργο του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας είναι ιδίως:
α) Η παροχή υποστήριξης στη Γενική Γραμματεία Δη­μόσιας Περιουσίας για θέματα εφαρμογής των διατά­ξεων του παρόντος Κεφαλαίου και των κανονιστικών και ατομικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτών.
β) Η παροχή γνώμης ή εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομικών κατά την έκδοση των πράξεων που προ­βλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του παρόντος νόμου.
γ) Ο συντονισμός των ενεργειών των αρμόδιων υπη­ρεσιών των Υπουργείων που εμπλέκονται στη διαδικα­σία αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων, με σκοπό την επιτάχυνση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών και την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν διοικητικών προβλημάτων.
δ) Η παρέμβαση, εφόσον απαιτείται, με την έκδοση εγκυκλίων ή οδηγιών ή με πρόταση νομοθετικών πα­ρεμβάσεων προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής
βελτίωση της διαδικασίας αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων.
3.   Το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίη­ση της Δημόσιας Περιουσίας, τον Ιανουάριο κάθε έτους, υποβάλλει προς τον Υπουργό Οικονομικών απολογιστι­κή έκθεση σχετικά με το έργο που υλοποίησε το προη­γούμενο έτος βάσει της προηγούμενης παραγράφου.
4.   Το Συμβούλιο, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιο­τήτων του, μπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζητά πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τους καθ' ύλην ή κατά τόπον αρμόδιους φορείς.
5.   Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμ­βουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας και να καθορίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του.
6.   Η σύνθεση του Συμβουλίου μπορεί να διευρύνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και με εκπρο­σώπους άλλων Υπουργείων ή δημοσίων οργανισμών.