Ν.4177/2013 Άρθρο 14. Όργανα μέτρησης

Όλα τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης, καθώς και όλα τα λοιπά όργανα μέτρησης που υπόκεινται σε νόμιμο έλεγχο, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της έγκρισης τύπου ΕΚ ή της εθνικής έγκρισης κυκλοφορίας αυτών. Τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης συ μμ ορφώνονται με τις απαιτήσεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμ. Φ2-1347/2013 (Β' 1392), όπως κάθε φορά ισχύει, και τα λοιπά όργανα μέτρησης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμ. Φ2-1393/2007 (Β' 521), όπως κάθε φορά ισχύει.