Ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών για την εξυπηρέτηση των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας.

2015-07-11 13:47

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε με την από 30.6.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 66) και ισχύει,

 β. του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄178), όπως ισχύει,

 δ. του Π.δ. 45/2015 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (Α΄73), 

ε. του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98 ). 

2. Την αρ. Γ.Δ.Ο.Π.0000902ΕΞ2015/30.6.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας» (Β΄1302). 

3. Την αρ. Γ.Δ.Ο.Π.0000945ΕΞ2015/ΧΠ2261/8.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής» (Β΄1420). 

4. Την ανάγκη να ρυθμιστούν θέματα σχετικά με την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία (άνω του 67%) μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας. 

5. Την ανάγκη να ρυθμιστούν θέματα καταβολής επιδομάτων ΑμεΑ μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

6. Την εισήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

7. Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας. 

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι τη λήξη της τραπεζικής αργίας, πέραν των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου πρώ του της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28.6.2015 (Α΄ 65), όπως ισχύει, και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, δύναται να πραγματοποιούνται από πιστωτικά ιδρύματα που θα λειτουργήσουν για το σκοπό αυτό και οι ακόλουθες πράξεις:

 α) η ημερήσια καταβολή ποσού, εντός του ορίου που ορίζεται στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28.6.2015 (Α΄ 65), στα άτομα με αναπηρία (άνω του 67%) πλην συνταξιούχων, για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις των υπό στοιχ. 2 και 3 αποφάσεων του διατακτικού της παρούσας, 

β) η άπαξ καταβολή ποσού εκατόν είκοσι (120) ευρώ σε όλους τους δικαιούχους επιδομάτων ΑμΕΑ. 

2. α) Οι κατά την παράγραφο 1 συναλλαγές των ΑμΕΑ θα γίνονται με την επίδειξη στο προσωπικό του πιστωτικού ιδρύματος οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου σε ισχύ, αποδεικτικού της αναπηρίας τους, όπως, ενδεικτικά, γνωμάτευση από ΚΕΠΑ ή ανώτατη υγειονομική επιτροπή κ.λπ., 

β) στην περίπτωση, κατά την οποία οι συναλλαγές της παραγράφου 1 της παρούσας γίνονται με δικαστικό συμπαραστάτη του δικαιούχου, είναι απαραίτητη, επιπροσθέτως, η επίδειξη σχετικού νομιμοποιητικού εγγράφου. 

3. Για την εφαρμογή της συναλλαγής της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 της παρούσας, προηγείται δημόσια ανακοίνωση του αρμόδιου ΟΤΑ ή προνοιακού ή ασφαλιστικού φορέα για την κατάθεση του επιδόματος στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. 

4. Στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 της παρούσας δεν εμπίπτουν όσοι δικαιούχοι είναι κάτοχοι κάρτας ανάληψης μετρητών από αυτόματες ταμειοληπτικές μηχανές (ΑΤΜ). 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 

15749