Στο 10% του εισοδήματος οι αποδείξεις για το 2014 από μισθωτούς και συνταξιούχους.

2013-12-21 14:03

Tο υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων που προβλέπει ότι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει για τα εισοδήματα  2014 (οικ. έτος 2015) να συγκεντρώσουνν αποδείξεις ποσού ίσο με 10% του φορολογητέου εισοδήματός τους,  για τα  εισοδήματα  2013 (οικ. έτος 2014)  ισχύει το 25% του φορολογητέου εισοδήματός τους.

Στο ποσό των  αποδείξεων που θα  υπολείπονται του 10% του εισοδήματος θα επιβάάλλεται  φόρος 22%. 

Με υπουργική αποφάση οα καθοριστεί  το είδος των αποδείξεων που θα συλλέγουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.