Μέχρι τέλος Μαΐου θα υποβάλλονται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις του 1oυ τριµήνου του έτους 2014

2014-02-25 10:12


Μετά από ενημέρωση των συχνών ερωτήσεων στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. που αφορούν τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, ορίζεται ότι, οι καταστάσεις του πρώτου τριµήνου του ηµερολογιακού έτους 2014,  υποβάλλονται µέχρι το τέλος Μαΐου 2014.

 

Συγκεκριμένα :


"Η προθεσµία υποβολής για τα έσοδα είναι για όλους ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων ή απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών η τελευταία µέρα του επόµενου ηµερολογιακού µήνα από αυτόν που αφορούν. Τα έξοδα θα πρέπει να υποβληθούν πριν δηλωθούν στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ µιας περιόδου, και για όσους απαλλάσσονται του ΦΠΑ πριν το τέλος του επόµενου µήνα από τη λήξη του εκάστοτε ηµερολογιακού έτους.

Για το 2014 µεταβατικά: Η προθεσµία υποβολής των εσόδων είναι για όλους ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων ή απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών η τελευταία µέρα του επόµενου µήνα από το ηµερολογιακό τρίµηνο που αφορούν. Τα έξοδα υποβάλλονται ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων πριν την τελευταία µέρα του επόµενου µήνα από το ηµερολογιακό τρίµηνο που αφορούν, και για όσους απαλλάσσονται του ΦΠΑ πριν το τέλος του επόµενου µήνα από τη λήξη του εκάστοτε ηµερολογιακού έτους.

Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου τριµήνου του ηµερολογιακού έτους 2014,  υποβάλλονται µέχρι το τέλος Μαΐου 2014".