Επιστρέφονται φόροι σε όσους χρωστούν ΕΝΦΙΑ

2014-08-16 09:46

 Επιστροφές φόρου στους δικαιούχους χωρίς τα χρήματα να συμψηφίζονται με τις οφειλές λόγω του ΕΝΦΙΑ. 

 Σύμφωνα με την με αριθμό  ΔΠΕΙΣ Α 1116352 ΕΞ 2014 η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2215 τ.Β/13-8-2014) και αναφαίρει:

   «Χρηματικές απαιτήσεις οφειλετών έναντι του Δημοσίου εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό με βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτών που έχουν προκύψει από την εκκαθάριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.Η ανωτέρω εξαίρεση παρέχεται μέχρι και την 30−9−2014.»