Αλλαγές σε όλα από 1.1.2014. Τι γνωρίζουμε, τι περιμένουμε

2014-01-22 19:24

Άρθρα
Αλλαγές σε όλα από 1.1.2014. Τι γνωρίζουμε, τι περιμένουμε

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TaxHeaven

Ημερομηνία ανανέωσης 21.1.2014

O κόμβος του TaxHeavn, αποδεικνύει εμπράκτως και όχι στα λόγια ότι βρίσκεται στο πλευρό του λογιστή-φοροτεχνικού. Πριν ακόμη είχαν τεθεί σε ισχύ οι αλλαγές για το έτος 2014, η επιστημονική μας ομάδα μέσω της αρθρογραφίας ενημέρωσε τους συναδέλφους για τις επικείμενες αλλαγές. Μέσω των αναλύσεών μας που συνεχώς ανανεώνονται, οι συνάδελφοι ενημερώνονται για όσα θα τους απασχολήσουν κατά τη διάρκεια του έτους.

Το 2014 είναι το έτος στο οποίο θα ισχύσουν όλοι οι νέοι νόμοι που πλαισιώνουν τη φορολογία στην Ελλάδα.

Αναλυτικά, από 1.1.2014 ξεκινά η ισχύς βασικών διατάξεων των νόμων:

4172/2013 - Κώδικας Φορολογία Εισοδήματος
4174/2013 - Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας
4093/2012 - Κ.Φ.Α.Σ.

Σας παρουσιάζουμε μερικές μόνο από τις βασικότερες διατάξεις που θα τεθούν σε ισχύ από 1.1.2014. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το παρόν άρθρο θα ενημερώνεται και θα εμπλουτίζεται με νέο υλικό έτσι ώστε να καταστεί ένα χρηστικό εργαλείο για όλους.
 

  Κ.Φ.Α.Σ. Διάταξη νόμου Σχόλια Ενημερωτικό υλικό
Δελτίο αποστολής Καταργείται το δελτίο αποστολής η διακίνηση μπορεί να γίνεται με το τιμολόγιο ή με δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων Άρθρο 5 ΚΦΑΣ   ΠΟΛ.1023/20.1.2014
Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014.


ΠΟΛ.1286/31.12.2013
Τρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων

Συνοπτικός οδηγός αλλαγών Κ.Φ.Α.Σ. 2014

Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων Κατάργηση θεώρησης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων. Άρθρο 9 ΚΦΑΣ Από 1.1.2014, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θεωρούν οποιοδήποτε φορολογικό βιβλίο και στοιχείο που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού ή του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), καθώς και του ν. 1809/1988, περί φορολογικών μηχανισμών. ΠΟΛ.1023/20.1.2014
Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014.
Προσθετα βιβλία

 

Κατάργηση υποχρέωσης παροχής ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετων βιβλίων). Άρθρο 4 ΚΦΑΣ Οι εκμεταλλευτές χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι, από 1.1.2014, δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετων βιβλίων). ΠΟΛ.1023/20.1.2014

Συνοπτικός οδηγός αλλαγών Κ.Φ.Α.Σ. 2014

ΠΟΛ.1001/2.1.2014
Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη χρήση ΦΤΜ
ΠΟΛ.1288/31.12.2013
Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που υποχρεούνται στη χρησιμοποίηση φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

 

Φορτωτικές Κατάργηση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς (φορτωτικών) - Έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για τις μεταφορές αγαθών. Αρθρο 14 ΚΦΑΣ Από 1.1.2014, ο μεταφορέας, το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμεταφορέας για τις μεταφορές αγαθών που διενεργεί, δεν απαιτείται να εκδίδει τα στοιχεία που προβλέπονταν στο καταργούμενο άρθρο 8 του Κ.Φ.Α.Σ., δηλαδή φορτωτικές και κατάσταση αποστολής αγαθών, κατά περίπτωση. Επιπλέον, από 1.1.2014, δεν απαιτείται να τηρείται το ημερολόγιο μεταφοράς, που προβλέπονταν από τις υπουργικές αποφάσεις ΠΟΛ.1273/1.12.1989 (ΦΕΚ 923 Β') και ΠΟΛ.1144/6.8.1992 (ΦΕΚ 517 Β') δεδομένου ότι, η υποχρέωση αυτή, ήταν σε συνάρτηση με τον χρόνο έκδοσης των φορτωτικών. Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014.
Αποδείξεις δαπανών Κατάργηση έκδοσης αποδείξεων δαπανών - Έκδοση τίτλου κτήσης για τη λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα μη υπόχρεα έκδοσης τιμολογίου. Αρθρο 14 ΚΦΑΣ Από 1.1.2014, αντί της έκδοσης απόδειξης δαπάνης, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) του Κ.Φ.Α.Σ. αποδεικνύουν τις λήψεις υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την παροχή υπηρεσιών με τη σύνταξη, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 14 και 15 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., τίτλου κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.. Επισημαίνεται ότι, για παρασχεθείσες υπηρεσίες έως και την 31.12.2013, τα ποσά των οποίων θα καταβληθούν από 1.1.2014 και εξής, οι τίτλοι κτήσης εκδίδονται με την καταβολή αυτών. ΠΟΛ.1023/20.1.2014
Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014.
Συγκεντρωτικές καταστάσεις Συγκεντρωτικές καταστάσεις ανά μήνα (συγκεντρωτικά για έσοδα και έξοδα)  

Αναμένονται διευκρινίσεις. Μέχρι τώρα όσα έχουν γίνει γνωστά προέρχονται από Δελτία τύπου και συνεντεύξεις.

Συγκεντρωτικές καταστάσεις
10-01-2014

Σε πιλοτική φάση δοκιμών η Μηνιαία Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών από τη Γ.Γ.Π.Σ.
  Φορολογία Ακινήτων Διάταξη νόμου Σχόλια Ενημερωτικό υλικό
  Μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο 3% (.α.ν.1521/1959) ν.4223/2013   Αρθρο 11 ν. 4223/2013
Έλεγχος ΦΑΠ - ΕΝΦΙΑ κατά την μεταβίβαση Για κάθε μεταβίβαση ακινήτου είναι πλέον απαραίτητο πιστοποιητικό για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων σε ακίνητα και δικαιώματα επί ακινήτων για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη. Άρθρο 54 ν.4174/2013 Ο έλεγχος γίνεται για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, αλλά και του ΦΑΠ μέχρι να συμπληρωθεί 5ετία ΠΟΛ.1279/30.12.2013
Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014
Ε9 Υποχρέωση δήλωσης Ε9 ένα μήνα μετά την μεταβολή ν.4223/2013 (Αφορά τις μεταβολές ακινήτων μέσα στο 2014) Αρθρο 6 ν.4223/2013
  Φορολογία εισοδήματος Διάταξη νόμου Σχόλια Ενημερωτικό υλικό
Φορολογική κατοικία Εισάγεται ο όρος φορολογική κατοικία στο ελληνικό δίκαιο
προκειμένου να προσδιοριστούν τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, κατά τα πρότυπα του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται κάτοικος Ελλάδας.
Τα κριτήρια αυτά είναι η μόνιμη ή κύρια κατοικία, η συνήθης διανομή και το κέντρο των προσωπικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων.
Άρθρα 3-4 ν.4172/2013

 

  Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Αποδείξεις Αποδείξεις επί του εισοδήματος . Χρειάζεται πλέον το 10% επί του εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους μόνο , και με μέγιστο το ποσό 10.500 ν.4223/2013   Στο 10% του εισοδήματος οι αποδείξεις για το 2014 από μισθωτούς και συνταξιούχους.
Οικονομικό έτος Έννοιες «διαχειριστική περίοδος» και «οικονομικό έτος» δεν υπάρχουν πλέον στο νέο φορολογικό νόμο και αντικαθίστανται με τον όρο «φορολογικό έτος», που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Άρα καταργείται η υπερδωδεκάμηνη περίοδος. Άρθρο 8 ν.4172/2013   Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Παροχές σε είδος Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των παροχών σε είδος, κυρίως των εταιρικών αυτοκινήτων, ενώ παροχές σε είδος συνιστούν πλέον και τα δάνεια προς εργαζομένους, εταίρους ή μετόχους, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών μισθών άνω των 3 μηνών. Άρθρο 13 ν.4172/2013

 

(Η παρακράτηση του φόρου των εισοδημάτων που θεωρούνται παροχές σε είδος θα ισχύσει από 1.1.2015) άρθρο 72 παρ 22 ν.4172/2013 Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Κατάργηση ΚΦΕ 2238/1994 Παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α’ 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου. Άρθρο 72 ν.4172/2013    
Δαπάνες Αλλάζει άρδην το τοπίο σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες. Άρθρα 22,23 ν.4172/2013

Αναμένεται διευκρινιστική

Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Εξόφληση δαπανών άνω των 500 ευρώ Δεν εκπίπτουν δαπάνες άνω των 500,00 ευρώ, εάν η εξόφλησή τους, δεν γίνει μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος ή με επιταγή, Άρθρο 23 ν.4172/2013   Δείτε σχετικό άρθρο : Τρόπος εξόφλησης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ, από την 1.1.2014 και μετά
Προβλέωεις Καθιερώνεται νέος τρόπος σχηματισμού και διαγραφής των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων, ανάλογα με την αξία τους και τον χρόνο που παραμένουν ανείσπρακτες. Άρθρο 26 ν.4172/2013   Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Πόθεν έσχες Επαναφορά πόθεν έσχες για την αγορά ακινήτων και επιπλέον, η σύσταση ή αύξηση Κεφαλαίου. Άρθρο 32 ν.4172/2013 Για αγορές οι αυξήσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την 1.1.2014 Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Φυσικά πρόσωπα Νέα κλίμακα φορολόγησης φυσικών προσώπων Άρθρο 15 ν.4172/2013   Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Ενοίκια Νέα κλίμακα φορολόγησης εσόδων από ενοίκια Άρθρο 40 ν.4172/2013   Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Επιχειρηματική Δραστηριότητα Νέα κλίμακα φορολόγησης κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα Άρθρο 29 ν.4172/2013   Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Αποσβέσεις Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων αρχίζουν από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε χρήση. Άρθρο 24 ν.4172/2013 (Η διάταξη ισχύει για αποσβέσεις που υπολογίζονται μετά την 1.1.2014)  
Αποσβέσεις Καθιερώνεται ο όρος φορολογικές αποσβέσεις, έτσι ώστε να καλυφθεί το κενό που θα δημιουργηθεί στις περιπτώσεις που από άλλη νομοθεσία ορίζεται (Λογιστικό σχέδιο) ή θα ορίζεται στο μέλλον (λογιστικά πρότυπα) διαφορετικοί συντελεστές αποσβέσεων. Άρθρο 24 ν.4172/2013 Προς το παρόν διαφορετικός τρόπος λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων προβλέπεται στον λογαριασμό 16 με βάση το λογιστικό σχέδιο. Αναμένεται επίσης το νομοσχέδιο σχετικά με τα λογιστικά πρότυπα στο οποίο προβλέπεται διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των Λογιστικών αποσβέσεων. Φορολογικές και λογιστικές αποσβέσεις - Έξοδα πολυετούς απόσβεσης
Ελ.Επαγγελματίες Δεν υφίσταται πλέον ο όρος "Ελ.Επαγγελματίας" καθώς στον νέο φορολογικό νόμο δεν υπάρχει αντίστοιχο άρθρο 48 όπως στον νόμο 2238/1994.      
Παρακρατούμενοι φόροι Νέα αλλαγή στην καταβολή των παρακρατούμενων φόρων (Φ.Μ.Υ κλπ) Άρθρο 62 ν.4172/2013 Αναμένεται απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. για τις νέες ημερομηνίες υποβολής των παρακρατούμενων φόρων και τυχόν αλλαγές στα έντυπα. Αλλαγές στην υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων
Παρακράτηση φόρου Αλλάζει η παρακράτηση φόρου οντοτήτων με κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει πλέον το όριο των 300,00 ευρώ. Η παρακράτηση γίνεται πλέον σε α) μερίσματα,
β) τόκοι,
γ) δικαιώματα (royalties),
δ) αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο,
ε) το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.
στ) η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 41.
Άρθρα 61,62,63,64 ν.4172/2013

 

ΠΟΛ.1012/3.1.2014
Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013

ΠΟΛ.1011/2.1.2014
Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013

Άρθρα
Αλλαγές στην υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ενημερωμένο)
Υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων Αλλάζει η φορολόγηση της υπεραξίας ακινήτων με το νέο συντελεστή παρακράτησης να ανέρχεται στο 15%.

 

Άρθρα 41 ν.4172/2013   Δείτε σχετικό άρθρο : Υπεραξία μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας. Τι ισχύει από 1.1.2014. Παραδείγματα, επισημάνσεις, προβληματισμοί

ΠΟΛ.1008/2.1.2014
Καθορισμός τιμών κτήσης ακίνητης περιουσίας σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 41 του ν. 4172/2013


ΠΟΛ.1014/7.1.2014
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 15% επί της υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
Υπεραξία μεταβίβασης τίτλων Αλλάζει πλήρως ο υπολογισμός της υπεραξίας μεταβίβασης μετοχών - μεριδίων, αλλά και η φορολόγηση αυτής . Άρθρα 42 ν.4172/2013

 

Η υπεραξία πλέον δεν έχει αυτοτελή φορολόγηση (πρώην άρθρο 13 ΚΦΕ) , αλλά φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Δεν απαιτείται πλέον υποβολή δήλωσης υπεραξίας στην ΔΟΥ.Αναμένονται διευκρινίσεις για το τρόπο υπολογισμού της τιμής πώλησης. ΠΟΛ.1004/2.1.2014
Προσδιορισμός της τιμής κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013, κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία τίτλων από φυσικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις που οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999
 
Αποθεματικά Τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλοποιηθέντα αποθεματικά του νόμου 2238/1994, από 01/01/2014, συμψηφίζονται υποχρεωτικά με ζημίες της τελευταίας πενταετίας. Δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικού λογαριασμού αφορολόγητων αποθεματικών από 01/01/2015. Παρ 11 άρθρου 72 ν.4172/2013   ΠΟΛ.1007/2.1.2014
Κοινοποίηση των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994
Αμοιβές μελών ΔΣ Οι αμοιβές μελών ΔΣ και Εταίρων ΕΠΕ, θεωρούνται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, Άρθρο 12 ν.4172/2013

Αναμένονται Διευκρινίσεις

Δείτε σχετικά: Η παρακράτηση φόρου για τις αμοιβές Δ.Σ. από 1.1.2014
Ιδιόχρηση Το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση ορίζεται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, (Διευκρινίσεις δεν υπάρχει πρόβλεψη για απαλλαγές) Άρθρο 39 ν.4172/2013    
Ζημιές - Μεταφορά ζημιών Μεταφορά ζημιών. Εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα μεταφοράς της ζημίας προς συμψηφισμό με επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα 5 φορολογικά έτη. Ωστόσο εισάγονται 2 νέοι περιορισμοί για τους οποίους χρειάζονται διευκρινίσεις.
(ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή, και δυνατότητα μεταφοράς ζημίας όταν μεταβληθεί η ιδιοκτησία της εταιρείας άνω του 33% εκτός εάν αποδειχθεί ότι η μεταβολή της ιδιοκτησίας έγινε για επιχειρηματικούς λόγους.) (Αρθρο 27)
Άρθρο 27 ν.4172/2013   Δείτε σχετικά :Η μεταφορά ζημιών με τον Ν. 4172/2013 - Προβληματισμοί
  Κώδικας φορολογικής διαδικασίας Διάταξη νόμου Σχόλια Ενημερωτικό υλικό
Ενημερότητα Αλλάζει ο χρόνος και οι τύποι φορολογικής ενημερότητας που δίνει πλέον η Φορολογική διοίκηση Άρθρο 12 ν.4174/2013   ΠΟΛ.1274/27.12.2013
Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄)

ΠΟΛ.1275/27.12.2013
Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α’ 170)

ΠΟΛ.1278/27.12.2013
Εξόφληση φόρου με μεταβίβαση σε τρίτο ακινήτου και εκχώρηση του τιμήματος στο Ελληνικό Δημόσιο

Μητρώο - μεταβολές Από 01/01/2014 οι μεταβολές του μητρώου πρέπει να υποβάλλονται εντός 10 ημερών από όλους τους φορολογούμενους (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες).
Αλλαγές στις διαδικασίες απόδοσης ΑΦΜ, στις μεταβολές και στις ενάρξεις στην εφορία.
Άρθρο 10 ν.4174/2013

Προβληματισμός με την σχετική διάταξη αφού ταυτόχρονα είναι σε ισχύ και οι διατάξεις του ν.2859/2000 οι οποίες προβλέπουν ένα μήνα προθεσμία για τις μεταβολές στο μητρώο.

ΠΟΛ.1005/31.12.2013
Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, το οποίο πραγματοποιεί οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών της ημεδαπής
 
Πληρωμή φόρων Οι καταβολή των φόρων των δηλώσεων γίνονται πλέον στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ και στα ΕΛΤΑ από 1.1.2014 Άρθρο 41 ν.4174/2013   Καθορισμός του τρόπου καταβολής των φόρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4174/2013
Πρόστιμα - παραβάσεις Πρόστιμα – Παραβάσεις – Ποινές: Αλλάζει πλήρως το τοπίο στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος παρακρατούμενων φόρων κλπ. Άρθρα 19,32,53-62,66 ν.4174/2013

Αναμένονται Διευκρινίσεις

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014 και μετά
Μισθωτήρια Τα μισθωτήρια υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στο Taxis

 

  ΠΟΛ.1013/7.1.2014
Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου
Προληπτικά μέτρα φοροδιαφυγής Το δημόσιο μπορεί να ασκήσει προληπτικά μέτρα όπως δέσμευση του 50% των καταθέσεων, μπλοκάρισμα μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων κλπ. Άρθρo46 ν.4174/2013   ΠΟΛ.1282/31.12.2013
Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδικότερων θεμάτων
Δήλωση - πληρωμή φόρου Αποσυνδέεται πλήρως η υποβολή της δήλωσης από την καταβολή των φόρων Γενική φιλοσοφία Κ.Φ.Δ.   Αποσυνδέεται πλήρως η υποβολή της δήλωσης από την καταβολή των φόρων
Φορολογικός εκπρόσωπος Φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και δε διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται, από 1/1/2014 να ορίσει, φορολογικό εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, στην ταχυδρομική διεύθυνση του οποίου, η Φορολογική Διοίκηση, θα μπορεί να αποστέλλει κάθε είδους αλληλογραφία σχετική με το φορολογούμενο. Άρθρο 8 ν.4174/2013   ΠΟΛ.1283/30.12.2013
Ορισμός Φορολογικού εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Υπηρεσία εσωτερικής επανεξέτασης Κατάργηση της επιτροπής του άρθρου 70Α του νόμου 2238/1994. Ενδικοφανής προσφυγή, λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων    
 


 Σχετικές συνδέσεις