Ν. 3296 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις.

Ν. 3296: Άρθρο 1 Φορολογική κλίμακα - Μειώσεις φόρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

  1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολο­γίας Εισοδήματος, όπως αυτός κυρώθηκε με το Ν. 2238/ 1994...

Ν. 3296: Άρθρο 2 Έκπτωση δαπανών από το εισόδημα

  1.  Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Στη...

Ν. 3296: Άρθρο 3 Φορολογία επιχειρήσεων

  1.  Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρ­θρου 10 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής: «α) Είκοσι...

Ν. 3296: Άρθρο 4 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

  1.  Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται...

Ν. 3296: Άρθρο 5 Άλλες ρυθμίσεις

  1.  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «Τα παραπάνω...

Ν. 3296 : Άρθρο 6 Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

  1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «β)...

Ν. 3296 : Άρθρο 7 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος

  1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως...

Ν. 3296 : Άρθρο 8 Εισοδήματα από κινητές αξίες

  1.  Η περίπτωση ι' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως...

Ν. 3296: Άρθρο 9 Δαπάνες επιχειρήσεων

  1.  Η πρώτη περίοδος της περίπτωσης α' της παραγρά­φου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμα­τος...

Ν. 3296: Άρθρο 10 Εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

  1.  Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται τρίτο...

Ν. 3296: Άρθρο 11 Προσδιορισμός των καθαρών κερδών νομικών προσώπων που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών

  1.  Οι παράγραφοι 12, 13 και 14 του άρθρου 105 του Κώ­δικα Φορολογίας Εισοδήματος αναριθμούνται σε 13, 14...

Ν. 3296: Άρθρο 12 Μείωση φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών

  1. Ο συντελεστής του φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 2579/ 1998...

Ν. 3296: Άρθρο 13 Αντικείμενο, έννοια και προϋποθέσεις περαίωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ

  Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. επιχει­ρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, κατά τα οριζόμε­να στο...

Ν. 3296: Άρθρο 14 Υπαγόμενες και εξαιρούμενες δηλώσεις

  1. Στις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου υπάγο­νται: α. Δηλώσεις επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελμα­τιών,...

Ν. 3296: Άρθρο 15 Δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη Δηλούμενες διαφορές εκροών στο Φ.Π.Α.

  1. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α., που υπάγονται στη διαδικασία περαίωσης κατά το άρθρο 13...

Ν. 3296: Άρθρο 16 Περαίωση δηλώσεων λοιπών φορολογιών

  Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελ­ματιών που οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α....

Ν. 3296: Άρθρο 17 Μεταβατικές και άλλες διατάξεις

  1. Επί υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογιών πέραν των προθεσμιών που κατά...

Ν. 3296: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 18 Κίνητρα συγχώνευσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

  1.  Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 6 του άρ­θρου αυτού εφαρμόζονται επί συγχωνεύσεως επιχειρή­σεων...

Ν. 3296: Άρθρο 19 Αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και κτιρίων

  1.  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α") προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως...

Ν. 3296: Άρθρο 20 Ρυθμίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

  Οι διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α") τροποποι­ούνται, αντικαθίστανται και συμπληρώνονται ως...

Ν. 3296: Άρθρο 21 Παράταση της εφαρμογής του Φ.Π.Α. στα ακίνητα

  1.  Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248 Α')...

Ν.3296: Άρθρο 22 Κατάργηση τέλους χαρτοσήμου καθαρών κερδών

  1.  Καταργείται το τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5...

Ν. 3296: Άρθρο 23 Τέλη χαρτοσήμου

  Το τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται από τις διατά­ξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 15ε του Π.Δ. της 28.7.1931...

Ν. 3296: Άρθρο 24 Μείωση προσαυξήσεων

  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Ν. 2523/1997 αντι­καθίσταται ως εξής: «1. Αν ο κατά τη φορολογική νομοθεσία...

Ν. 3296: Άρθρο 25 Τροποποίηση του Ν. 2682/1999

  1.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του Ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α'/8.2.1999) καταργείται από τη δημοσίευση του...

Ν.3296: Άρθρο 26 Απόδοση δικαιωμάτων του Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Σ.Α. και του Ταμείου Νομικών

  Στο άρθρο 27 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α') προστίθε­νται εδάφια ως εξής: «Από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού...

Ν. 3296: Άρθρο 27 Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής

  1.  Το άρθρο 14 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') αντικαθί­σταται ως εξής: «1. Κάθε φορά που η φορολογική αρχή...

Ν. 3296: Άρθρο 28 Θέματα φορολογικών ελέγχων

  1.  Επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες και γενικά επιτηδευματίες ελέγχονται με τακτικό φορολογικό...

Ν. 3296:Άρθρο 29 Θέματα παροχής διευκολύνσεων και διασφάλισης οφειλών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  1.  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α') προστίθεται, μετά την περίπτωση β' νέα...

Ν. 3296: Άρθρο 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  Σύσταση Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) και κατάργηση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος...

Ν. 3296: Άρθρο 31 Ειδικός τρόπος φορολογίας επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

  1.  Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως...

Ν. 3296: Άρθρο 32 Έκπτωση δωρεών από το εισόδημα

  1.  Τα εδάφια δέκατο τρίτο μέχρι και δέκατο έβδομο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του...

Ν. 3296: Άρθρο 33 Έναρξη ισχύος

  Η ισχύς των διατάξεων αυτού του Νόμου αρχίζει: α) Των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10 και 11), 2...