ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 

Λογιστικές - Φορολογικές

 • Οργάνωση , μηχανογράφηση   και εποπτεία λογιστικών διαδικασιών λογιστηρίου επιχειρήσεων όλων των ειδών και κατηγοριών.
 • Μηχανογραφική ή και χειρόγραφη  τήρηση και ενημέρωση βιβλίων β’ και γ’ κατηγορίας όλων των νομικών μορφών (Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ο.Ε.-Ε.Ε.-Ατομικές) υπεύθυνα και με ορθή εφαρμογή των νόμων που ισχύουν κάθε φορά. Καταχωρήσεις , έλεγχος, συμφωνίες λογαριασμών, εκτυπώσεις θεωρημένων βιβλίων.
 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, κλπ), δηλώσεων ΦΜΑΠ , Ε9
 • Εργασίες τέλους χρήσης, κλείσιμο βιβλίων, σύνταξη ισολογισμού.
 • Υποβολή εκκαθαριστικών και συγκεντρωτικών δηλώσεων,
 • Καταστάσεις φορολογικής αναμόρφωσης,
 • Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, υπολογισμός φόρων
 • Παρακολούθηση εισαγωγών – εξαγωγών , ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων (αγαθών και υπηρεσιών).
 • Φορολογικός σχεδιασμός επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων βελτιστοποίηση του συνολικού φορολογικού συντελεστή και της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή
 • Γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ στην Ελλάδα, κλπ
 • Υποστήριξη σε προληπτικούς, προσωρινούς και τακτικούς φορολογικούς ελέγχους.
 • Εξειδικευμένα θέματα διαφόρων φορολογικών αντικειμένων.
 • Διαδικασία ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου.
 • Προσφυγές ενώπιον διοικητικών κλπ βαθμού δικαστηρίων
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών.
 • Θεωρήσεις βιβλίων και στοιχείων , έκδοση φορολογικής ενημερότητας.
 • Φορολογικός προληπτικός έλεγχος προηγούμενων χρήσεων σε σχέση με την τρέχουσα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ελεγκτικών μηχανισμών.
 • Επεξεργασία πεδίου
   

Μισθοδοσία - Εργατικά - Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας για οποιοδήποτε τύπο αποδοχών (ασθενείας, υπερωρίες, νυχτερινά κλπ) .
 • Επεξεργασία των μισθολογικών σας στοιχείων και υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων ποσών.
 • Υπολογισμός μεικτών αποδοχών από καθαρές.
 • Υπολογισμός επιδομάτων, αδειών και αποδοχών απόλυσης.
 • Έκδοση μηνιαίων εκκαθαριστικών αποδείξεων πληρωμής με τα μισθοδοτικά στοιχεία του εργαζόμενου.
 • Έκδοση βεβαιώσεων φόρου και συγκεντρωτικών τέλους έτους.
 • Αναγγελίες και καταγγελίες συμβάσεων εργασίας.
 • Υποβολή καταστάσεων ωρών εργασίας στην επιθεώρηση εργασίας.
 • Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου.
 • Υπαγωγή επιχειρήσεων σε επιδοτήσεις νέων θέσεων εργασίας και επιδοτήσεις νέων ελεύθερων επαγγελματιών.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μισθοδοσίας σύμφωνα με τον ισχύον εργατικό νόμο.
 • Υποστήριξη ελέγχων από ασφαλιστικά ταμεία και συναφείς ελεγκτικές υπηρεσίες.
 • Υποστήριξη και υποβολή ενστάσεων ενώπιον επιτροπών ΙΚΑ και επιθεωρήσεων εργασιών για εργασιακές και ασφαλιστικές διαφορές.
 • Έκδοση βεβαιώσεων εργοδοτών.
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

 • Ίδρυση – Εγκατάσταση – Λειτουργία Νέων Επιχειρήσεων Σύνταξη καταστατικών και τροποποιητικών Προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. ,Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε , κλπ ).
 • Συστάσεις, μετατροπές , συγχωνεύσεις, απορροφήσεις (μέσω αναπτυξιακών νόμων), λύσεις και εκκαθάριση εταιριών .
 • Στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης επιχειρήσεων, αναδιοργάνωση , εξυγίανση, διάσωση επιχειρήσεων.
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση θέσης και αποτίμηση αξίας επιχείρησης με την επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου αποτίμησης για το είδος και την θέση της επιχείρησης. Μελέτες βιωσιμότητας .
 • Σχεδιασμός δράσης επιχειρήσεων και έλεγχος μέσω προϋπολογισμών.
 • Σχεδιασμός και υποστήριξη χρηματοδότησης – αναδιάρθρωση δανείων
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans )
 • Έρευνα αγοράς – εκπόνηση (marketing plans)
 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για την υπαγωγή σε Εθνικά και κοινοτικά προγράμματα (Ε.Σ.Π.Α – Αναπτυξιακός νόμος) .
 • Υποστήριξη ενώπιον δημόσιων οργανισμών υποβολή σε Νομαρχίες, Επιμελητήρια κ.ά. όλων των απαραίτητων εγγράφων (Πρακτικά ΓΣ, ΔΣ κλπ).

Σύνδεσμοι

ΑΕΛ1984

www.ael1984-gr.webnode.gr