Όρια συνταξιοδότησης Δημοσίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Κατηγορία Διορισθέντες μέχρι 31/12/1982 Διορισθέντες από 1/1/1983-31/12/1992 Διορισθέντες μετά 1993
  Έτος θεμελίωσης 

έτη υπηρε-

σίας 

Ηλικία Χρόνια Υπηρεσίας Α.Ο.Η.

Έτος θεμελίω-

σης 

έτη υπηρε-

σίας 

Ηλικία

μειω-

μένη

Χρόνια Υπηρεσίας/ Ο.Η.

Έτος θεμελίω-

σης 

έτη υπηρε-

σίας 

Ηλικία

μειω-

μενη

Άνδρες  2006 25 64 35 2010 25 65 60 35/58 ή 37/Χ.Ο.Η 2012 15 65 60
2007-2012 25 65 35 2011 25 61 56 36/58 2013 25 67ή 40/62  
2013 15 67 35 2012 25 63 58 37/59        
        2013 25 67 62 36/62        
        2014       40/62        
        2015       40/62        
Άνδρες με ανήλικο παιδί         2010 25 65            
        2011 25 52     2013 25 50  
        2012 25 55            
        2013 25 67            
Άνδρες με ανάπηρα παιδιά ή ανάπηρο σύζυγο          2010 25 65          
        2011 25 50 67% για παιδί ή σύζυγο 2013 25 50  
        2012 25 50        
                         
Άντρες χήροι ή διαζευγμένοι με 3 παιδιά και την επιμέλεια αυτών 2010 - - - 2010       20        
2011 21 52 - 2011 21 52            
2012 23 55 - 2012 23 55     2013 15ή25 67ή 40/62  
2013 - - - 2013 25 67            
Γυναίκες ανύπαντρες  ή χήρες ή διαζευγμένες χωρίς   παιδιά 2002 25 60 34,5 2010 25 60 55   2012 15 65 60
2003-2012 25 60 35 2011 25 61 56   2013 25 67ή 40/62  
2013 15 67 35 2012 25 63 58          
        2013 25 67 62          
Γυναίκες παντρεμένες χωρίς παιδιά  ή με ανήλικα ή χήρες ή διαζευγμένες με ανήλικα  παιδιά 2000 17,5 59,5 24,5 2010 25 60 55 35/58 ή 37/Χ.Ο.Η 2012 15 65 60
2001-12 15 60 24,5 2011 25 61 56 36/58 2013 25 67ή 40/62  
2013 15 67 - 2012 25 63 58 37/59        
        2013 25 67 62 36/62        
        2014       40/62        
        2015       40/62        
Γυναίκες με ανήλικα  παιδιά 1988-2012 17,5 44,5 24,5 2010 25 50     2012 20 55 50
15 60   2011 25 52     2013 25 ή 15 67ή 40/62  
2013 15 67   2012 25 55            
        2013 25 67            
Γυναίκες με ανάπηρα παιδιά ή ανάπηρο σύζυγο 67% & άνω 2012 17,5 50 24,5 2010 25 50 50% για παιδί 67% για σύζυγο 2012 20 55 50
2013 15 60 24,5 2011 25 50 67% για παιδί ή σύζυγο 2013 25 50  
        2012 25 50        
Γυναίκες με 3 τουλάχιστον  παιδιά  2012 15 60 20 2010       20 2012 20 56/53/50  
2013 15 67 - 2011 21   52   2013 15ή25 67ή 40/62  
        2012 23   55          
        2013 25   67          

 ΟΡΙΑ ΣΥΝ. ΙΚΑ

https://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/syntaxeis2_3.jpgΠηγή: Ελεύθερος Τύπος via enikos.gr
https://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/syntaxeis2_3.jpg