ν.4225/2013

Ν.4225/2013 Άρθρο 1

 Άρθρο 1 Ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ, των 12...

Ν.4225/2013 Άρθρο 2 Πρόστιμο για τη μη καταγραφή στην Α.Π.Δ. εργαζομένων που έχουν δηλωθεί στην «ΕΡΓΑΝΗ»

Άρθρο 2 Πρόστιμο για τη μη καταγραφή στην Α.Π.Δ. εργαζομένων που έχουν δηλωθεί στην «ΕΡΓΑΝΗ» Μετά...

Ν.4225/2013 Άρθρο 3 Ενίσχυση μηχανισμού ελέγχου Δηλωθεισών - Καταβληθεισών Εισφορών

Άρθρο 3 Ενίσχυση μηχανισμού ελέγχου Δηλωθεισών - Καταβληθεισών Εισφορών Το άρθρο 17 του ν....

Ν.4225/2013 Άρθρο 5 Ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστέων αποδοχών στο ΕΤΕΑ

Άρθρο 5 Ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστέων αποδοχών στο ΕΤΕΑ 1. Από 1.12.2013 το...

Ν.4225/2013 Άρθρο 6 Επέκταση κάλυψης εργοσήμου στους απασχολούμενους αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων

Άρθρο 6 Επέκταση κάλυψης εργοσήμου στους απασχολούμενους αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή...

Ν.4225/2013 Άρθρο 7 Διατάξεις Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Άρθρο 7 Διατάξεις Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας...

Ν.4225/2013 Άρθρο 8 Διατάξεις Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας

Άρθρο 8 Διατάξεις Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας Στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α'16) οι...

Ν.4225/2013 Άρθρο 9 Λοιπές διατάξεις Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 9 Λοιπές διατάξεις Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 1. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή...

Ν.4225/2013 Άρθρο 10 Ηλεκτρονική διασταύρωση προνοιακών επιδομάτων

Άρθρο 10 Ηλεκτρονική διασταύρωση προνοιακών επιδομάτων 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η...

Ν.4225/2013 Άρθρο 12

Άρθρο 12 1. To αναφερόμενο: α) στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ...

Ν.4225/2013 Άρθρο 13

Άρθρο 13 Η αναστολή ασκήσεως των καθηκόντων τους ως καθηγητών κατά την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν....

Ν.4225/2013 Άρθρο 14

1. Η επίδοση των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής που εκδίδονται ηλεκτρονικά από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-...

Ν.4225/2013 Άρθρο 15

Άρθρο 15 Αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατάταξής...

Ν.4225/2013 Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος

Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της...

Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 8/20.1.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 και 5 του Ν.4225/2014, αναφορικά με την ένταξη στην ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ και την ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστικών αποδοχών του ΕΤΕΑ