Ν. 4141 Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις.

Ν. 4141 Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α' 54) τροποποιείται ως...

N.4141 Άρθρο 2 Τροποποιήσεις του ν. 2367/1995

  Ο ν. 2367/1995 (Α' 261) τροποποιείται ως εξής: 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται...

N.4141 Άρθρο 3 Τροποποιήσεις του ν. 3371/2005

  Ο ν. 3371/2005 (Α' 178) τροποποιείται ως εξής: 1.   Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 17...

N.4141 Άρθρο 4 Τροποποιήσεις του ν. 3756/2009

  Ο ν. 3756/2009 (Α' 53) τροποποιείται ως εξής: 1.   Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1...

N.4141 Άρθρο 5 Ορισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

  Για τους σκοπούς των διατάξεων των άρθρων 5 έως 11 του παρόντος νόμου νοούνται ως: α) «Κινητές αξίες»: οι...

N.4141 Άρθρο 6 Όροι για την παροχή πίστωσης

  1.   Ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ), η οποία έχει λάβει από την Επιτροπή...

N.4141 Άρθρο 7 Χαρτοφυλάκιο ασφαλείας

  1.   Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας αποτελείται από τις κινητές αξίες, οι οποίες αγοράζονται με πίστωση,...

N.4141 Άρθρο 8 Αρχικό και διατηρητέο περιθώριο

  1.   Η κάλυψη αρχικού περιθωρίου πραγματοποιείται πριν την εκτέλεση της εντολής αγοράς με καταβολή...

N.4141 Άρθρο 9 Εκποίηση κινητών αξιών

  Προκειμένου για κινητές αξίες ή απαιτήσεις επί κι­νητών αξιών που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, οι κινητές...

N.4141 Άρθρο 10 Εξόφληση τιμήματος χωρίς πίστωση

  1.   Σε περίπτωση κατάρτισης συναλλαγής σε κινητές αξίες χωρίς να έχει συναφθεί σύμβαση πίστωσης...

N.4141 Άρθρο 11 Κυρώσεις

  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν παραβιαστούν διατά­ξεις των άρθρων 5 έως 10 του παρόντος νόμου, καθώς και των κατ'...

N.4141.Άρθρο 12 Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

  1.   Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι δι­ατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 2843/2000 (Α'...

N.4141 Άρθρο 13 Τροποποιήσεις του ν. 3606/ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Ο ν. 3606/2007 (Α' 195) τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 14 γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α. Οι λέξεις...

N.4141 Άρθρο 14 Τροποποιήσεις του ν. 1969/1991

  Στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 (Α'167) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση της...

N.4141 Άρθρο 15 Τροποποίηση του ν. 3340/2005

  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3340/2005 (Α'112) οι λέξεις «ένα (1) έτος» αντικαθίστανται με...

N.4141 Άρθρο 16 Τροποποίηση του ν. 3556/2007

  Η παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 3556/2007 (Α' 91) κα­ταργείται.

N.4141 Άρθρο 17 Τροποποιήσεις του ν. 3461/2006 και ερμηνεία του ν. 3528/2007

1.   Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β'της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3461/2006 (Α' 106), όπως η περίπτωση...

N.4141 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Άρθρο 19 Τροποποιήσεις του ν. 2778/1999

  Τα άρθρα 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 και 30 του Κε­φαλαίου Β' του ν. 2778/1999 (Α' 295) αντικαθίστανται ως...

N.4141 Άρθρο 20 Ενσωμάτωση του άρθρου 4 της Οδηγίας 2008/08/ΕΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  1. Η παράγραφος 12 του άρθρου 14, του Κώδικα Φό­ρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000...

N.4141 Άρθρο 21 Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας 2010/45/ΕΕ

  1.   Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος...

N.4141 Άρθρο 22 Ρυθμίσεις σχετικά με την αγορά παιγνίων

  1.   H παράγραφος 6 του άρθρου 16, το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' και η περίπτωση ιβ' του άρθρου 17...

N.4141 Άρθρο 23 Ρυθμίσεις για το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π.

  1. Μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση ερ­γασίας αορίστου χρόνου που υπηρετεί στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους...

N.4141 Άρθρο 24 Ρυθμίσεις θεμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

  1.   Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 προστί­θεται περίπτωση ιζ' ως εξής: «Πρακτορεία» είναι...

N.4141 Άρθρο 25 Τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 190/2006 και 56/1985

  1.   Η υποπερίπτωση ε' της περίπτωσης Α' της παρα­γράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 190/2006 (Α' 96)...

N.4141 Άρθρο 26 Τροποποιήσεις του π.δ. 237/1986

  Το π.δ. 237/1986 (Α'110) τροποποιείται ως εξής: 1.   Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2, προστίθεται τρίτο...

N.4141 Άρθρο 27 Τροποποίηση του ν. 3867/2010

  1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3867/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Αρμόδια διοικητική...

N.4141 Άρθρο 28 Τροποποιήσεις του ν. 1667/1986 Ο ν. 1667/1986 (Α'196) τροποποιείται, ως εξής:

  1.   Στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 προστίθεται πε­ρίπτωση ζ', ως εξής: «ζ) Τη μέθοδο αποτίμησης για...

N.4141 Άρθρο 29 Ρυθμίσεις θεμάτων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος

  1.   Η εξάλειψη ή ο περιορισμός υφιστάμενης υποθήκης, επιταγής ή κατασχέσεως υπέρ της Αγροτικής...

N.4141 Άρθρο 30 Μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 924/2009 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012

  1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρό­ντος η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως αρμόδια αρχή...

N.4141 Άρθρο 31 Ρυθμίσεις θεμάτων αποκρατικοποιήσεων

  1.α.            Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' του...

N.4141 Άρθρο 32 Ρυθμίσεις για τη δημόσια περιουσία

  1.   Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3130/2003 (Α'76) προστίθεται εδάφιο ως...

N.4141 Άρθρο 33 Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε.

  1.   Στο άρθρο 84 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται τρίτη παράγραφος ως ακολούθως: «3. Οι κοινοποιήσεις...

N.4141 Άρθρο 35 Ρυθμίσεις για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

  1.   Η προβλεπόμενη αξιολόγηση της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α' 180) επεκτείνεται...

N.4141 Άρθρο 36 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3842/2010, του ν. 4021/2011 και του ν. 4060/2012

  1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (Α' 9) αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά για...

N.4141 Άρθρο 37 Ρυθμίσεις για τους φορολογικούς ελέγχους

  1.   Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρα­γράφου 2 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994,...

N.4141 Άρθρο 38 Τροποποιήσεις του ν. 2238/1994 και του ν. 4110/2013

  1. Για μεταβιβάσεις μετοχών ημεδαπών ή αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο...

N. 4141 Άρθρο 39 Τροποποίηση του ν. 2960/2001 και του ν. 4072/2012 σχετικά με την καταχώριση συναλλαγών για το πετρέλαιο θέρμανσης

  1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265) αντικαθίσταται ως...

N. 4141 Άρθρο 41 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3863/2010

  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α' 115) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ιατροί, μετά...

N.4141 Άρθρο 42 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

  1.α.            Για τις δαπάνες ελέγχου της παρ. 1 του...

N. 4141 Άρθρο 43 Ρυθμίσεις για τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι κάτοικοι αλλοδαπής

  1.   Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 83 του ν. 3842/2010 (Α' 58) οι λέξεις «κατόχων Α.Φ.Μ. »...

N.4141 Άρθρο 44 Προϋποθέσεις δικαιολόγησης απόκτησης μερισμά­των πλοιοκτητριών εταιρειών

  1. Για τη δικαιολόγηση της συνολικής ετήσιας δαπάνης των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε. οι φορολογούμενοι κάτοικοι...

N.4141 Άρθρο 45 Το άρθρο 43 του ν. 4111/2013 (Α'18) αντικαθίσταται ως εξής:

  Το άρθρο 43 του ν. 4111/2013 (Α'18) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 43 Εισφορά σε εταιρίες του άρθρου 25 του ν....

N.4141 Άρθρο 46 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3986/2011 σχετικά με το ΤΑΙΠΕΔ

  1.   Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 (Α' 152), όπως αυτό τροποποιήθηκε με...

N.4141 Άρθρο 47

  Επείγοντα θέματα Υπουργείου Εσωτερικών 1. α. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών που πραγματο­ποιήθηκαν καθ' υπέρβαση των...

N.4141 Άρθρο 48 Έναρξη ισχύος

  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν...

Προϊόντα: 1 - 48 από 48