Ν. 4254

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4254 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ Α.1.: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕ­ΡΙΣΜΑΤΟΣ

  1.       Διατίθεται ποσό τετρακοσίων πενήντα εκατομμυ­ρίων (450.000.000)...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2.: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ

1. Η παράγραφος  3 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 (Α'41)  αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: «3. Με...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ Α.3.: ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Α. Ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.4.: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ

1. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος -...

Ν.4254/2014 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ! Β.2.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ! Β.2.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ Από την έναρξη ισχύος του ν. 4223/2013 (Α' 287) το...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3.: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ

1. α. Η παράγραφος 11 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α' 152) αριθμείται ως περίπτωση α' και προστίθεται πρώτο εδάφιο ως...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.4.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Στο τέλος του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α' 180) προστίθεται παράγραφος 13 που έχει ως εξής: «13. Ποσοστό ίσο με...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.5.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της ίδιας παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν....

Ν.4254/2014 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013 - Α'...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2.: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1. α. Στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού της...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.3.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛ.ΣΤΑΤ.

1. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 3832/2010 (Α' 38), προστίθεται νέα παράγραφος 9, ως εξής: «9. Η αποζημίωση μέρους του...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.4.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Δ.ΔΗ.Χ.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 (Α' 151) προστίθεται περίπτωση στ', ως εξής: «στ. Δύναται, ως...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.5.: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Α. Από 1.7.2014, καταργούνται: 1. Η απόδοση στους ασφαλιστικούς φορείς του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.6.: ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

1. Στο άρθρο 1 του ν. 3068/2002 (Α' 274) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Η διάταξη του τρίτου εδαφίου του...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.7.: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 3717/2008

Στο τέλος του εδαφίου 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.1.Ι), της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012 (Α' 222)...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2. : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, η λέξη «όργανο» αντικαθίσταται...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3.: ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γ' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012...

Ν.4254/2014 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε: ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ

1. α. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, που...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΣΤ.2: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1. α. Επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση από κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.3: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: 1. Οι διατάξεις των άρθρων 10, 11, 13, 14 του ν.δ. 1044/1971 (Α'...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.4: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

1.α. Οι παράγραφοι 3α - 3δ του άρθρου 1 του ν. 2557/ 1997 (Α' 271) αντικαθίστανται ως εξής: «3.α. Κάθε φυσικό ή νομικό...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.5: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1.α. Στο άρθρο 16 του ν. 4177/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.6: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1.α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 3526/2007 (Α' 24) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Στον άρτο και τα...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.7: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 της υ.α. 1100/1987 (Β...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.8: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1.α. Για τους αγοραστές αγελαδινού γάλακτος, πριν από την έναρξη δραστηριότητας και την πρώτη αγορά οποιασδήποτε...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.9: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. α. Μεταξύ του παρασκευαστηρίου κρέατος και του καταστήματος λιανικής πώλησης κρεάτων (κρεοπωλείου) πρέπει να υπάρχει...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ .10: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

1. α. Η διακίνηση τσιμέντων στη Χώρα διέπεται από τις ρυθμίσεις της παρούσας υποπαραγράφου. Ως διακίνηση νοείται η...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ .11: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

Οι προϋποθέσεις περί ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου και περί ελάχιστου όγκου των αποθηκευτικών χώρων που απαιτείται να...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ .12: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ/ΟΡΥΧΕΙΩΝ

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η χρονική διάρκεια της άδειας λειτουργίας...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ .13: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α. Το άρθρο 2 του π.δ. 14/2007 (Α' 10) αντικαθίσταται ως εξής: «Η ίδρυση και εγκατάσταση αυτοκινητοδρομίου επιτρέπεται...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.14: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

1. α. Το στοιχείο α' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/2012 καταργείται. β. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.15: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν. 3498/2006 (Α' 230) καταργείται. 2. Η παράγραφος 2 άρθρου 45 του ν. 3498/2006...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ .16: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ

1. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.17: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η κ.υ.α. 59/9.11.2010 «Καθορισμός του ύψους της εισφοράς σύμφωνα με τη...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.18: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, οπότε και καθίσταται προαιρετική η εγγραφή της επιχείρησης σε επιμελητήριο σύμφωνα με...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.19: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

1. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη μεταφορά ευπαθών και μη ευπαθών προϊόντων και με Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα, τα...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.20: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 4155/2013 (Α' 120) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Μέχρι τις ημερομηνίες που...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.21: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/7 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Η υποπαράγραφος Ζ.10. του ν. 4152/2013 (Α' 107) αντικαθίσταται ως εξής: «ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.10.: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.22: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17 επ. του ν.1676/186 (Α' 204) δεν...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.23: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. α. Στο άρθρο 2 του ν. 3982/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. «Μηχανική»: η δραστηριότητα που πραγματεύεται...

Ν.4254/2014 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τα άρθρα 30 και 33 του ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων» (Α' 244)...

Ν.4254/2014 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 του ν. 3028/2002 (Α' 153) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ii της παραγράφου 1.δ. του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α' 65), όπως...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.3: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ν. 4172/2013

Οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4250/2014 (Α' 74), όπως ισχύει εφαρμόζονται και στους υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.4: MH ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Στην εσωτερική παράγραφο 1 περίπτωση β'της υποπαρ. Ζ2 της παρ. Ζ' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει...

Ν.4254/2014 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.1: ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Μ.Η.Ν.)

1. Το άρθρο 33 του ν. 4025/2011 (Α' 228) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Επιτρέπεται η ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β. ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.

Α. Διαθεσιμότητα 1. Το σύνολο των υπαλλήλων των κλάδων ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας Οδηγών) και ΔΕ Πληρωμάτων...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 100 ΤΟΥ Ν. 4172/2013

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.4: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3918/2011

Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 28 του ν. 3918/2011 (Α' 31) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι συμβάσεις των θεραπευτών...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4238/2014

To πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4238/2014 (Α' 38) αντικαθίστανται ως εξής: «1. Εκ των...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ ν. 3986/2011

Η παράγραφος 2 του άρθρου 45 του ν. 3986/2011 (Α' 152) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων,...

Ν.4254/2014 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του π.δ. 258/2005 περί Καταστατικού του Ο.Α.Ε.Ε. (Α' 316) όπως ισχύει, αντικαθίσταται...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.2: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι ασφαλιστικοί Οργανισμοί για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών κατά την έννοια του τρίτου...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3: ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. Α. Από 1.7.2014 καταργούνται: α. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.4: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1. Η περίπτωση β' του άρθρου 116 του ν. 4052/2012 (Α'41) αντικαθίσταται ως εξής: «β) όταν ο έμμεσος εργοδότης το...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.5: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν.1082/1980 (Α' 250) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.6: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίες εκδίδονται μετά από γνωμοδότηση του...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.7: ΈΚΤΑΚΤΑ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Προστίθεται στοιχείο iii) στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 της Υποπαραγράφου ΙΑ 11 του ν. 4093/2012 (Α' 222) ως...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.8: ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. O ΟΠΑΔ από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται. Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνιστώνται Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου και Τομέας...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.9: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1. Το προσωπικό που μεταφέρθηκε από τον ΟΑΕΔ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τη Φ.80000/6180/736/20.3.2013 (Β'641) απόφαση του Υπουργού...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΒ.2.: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΣΕ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010 (Α' 188) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.2: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΙΓ.1

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης υποπαραγράφου ΙΓ.1., οι σταθμοί παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, με εξαίρεση...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.3: ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1. Εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, οι παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, πλην των περιπτώσεων...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.4: ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Για όλους τους σταθμούς ΑΠΕ, που εμπίπτουν στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΓ.1. , με την επιφύλαξη των διατάξεων της...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 3468/2006

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται, για όλους τους σταθ­μούς ΑΠΕ και...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27Α ΤΟΥ Ν. 3734/2009

  Στο τέλος του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (Α' 8) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «10. α) Το επίπεδο συνολικής...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.7: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

1. Εγγυητικές επιστολές που προσκομίστηκαν πριν από την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.8: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 και η παράγραφος 6 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 καταργούνται. 2. Η περίπτωση β'...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.9: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου πέμπτου του ν. 4117/ 2013 (Α' 29) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Α. Η παράγραφος 1 του άρθρου...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.10: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΑΘ

Το άρθρο 21 του ν. 2937/2001 (Α' 169) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 21 1.Τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.11: ΘΗΤΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ

Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1γ του άρθρου πέμπτου του ν....

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.12: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ

1. Τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.13: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της...

Ν.4254/2014 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΙΔ.1.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 46 του...

Ν.4254/2014 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.1: α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 46 του ν. 4194/2013 (Α' 208) αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε μονομερής...

Ν.4254/2014 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΣΤ.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΣΤ.1.: ΣΥΣΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ Το άρθρο 43 του ν. 4150/2013 (Α' 102) αντικαθίσταται ως...

Ν.4254/2014 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΖ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΖ.1: Ρυθμίσεις νια την ένταξη ιατρών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής...

Ν.4254/2014 Άρθρο δεύτερο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 3864/2010 «ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟ­ΤΗΤΑΣ»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 3864/2010 «ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟ­ΤΗΤΑΣ» A.1 Το άρθρο 2 του ν....

Ν.4254/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΕΔΕ, ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο τρίτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΕΔΕ

1. Στο τέλος του άρθρου 9 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. ν.δ. 356/1974, Α' 90) προστίθενται νέα εδάφια...

Ν.4254/2014 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

1. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για την...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΦΑΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΥΟ Π 2070/1987 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

1. Το άρθρο 37 του Κώδικα ΦΠΑ τροποποιείται ως εξής: α. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 διαγράφονται οι λέξεις «και...

Ν.4254/2014 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ: ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α' 312) αντικαθίσταται ως εξής: «3.α. Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και...

Ν.4254/2014 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1.: Συμπλήρωση φορολογικών ρυθμίσεων σχετικά με το έτος πρώτης κυκλοφορίας των εισαγόμενων...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2.: Ρυθμίσεις φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρίες

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α' 166) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εξαιρετικά, για το...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3.: Ρυθμίσεις για τα εταιρικά οχήματα

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της αριθμ. πρωτ. Δ247/13/6.4.1988 ΑΥΟ (Β' 195), όπως κυρώθηκε με την παράγραφο 4 του...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.4.: Μη άρση ακινησίας οχημάτων και διαγραφή από το Μητρώο οχημάτων λόγω εξαγωγής ή καταστροφής

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α' 82) προστίθενται τρία νέα εδάφια ως εξής: «Σε...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.6.: Παραχώρηση κατασχεμένων μέσων του ΟΔΔΥ στις υπηρεσίες του Δημοσίου

Το τέταρτο, εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 177 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται με νέα εδάφια ως εξής: «Ο Οργανισμός...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 4223/2013 (Α' 287) αντικαθίσταται ως εξής: «Η διαδικασία...

Ν.4254/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι προθεσμίες για την: α) έκδοση συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) δημοσίων επενδύσεων...

1 | 2 >>

ΠΟΛ.1182/25.7.2014
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α΄ του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄-7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων