ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2016

 

Εισοδήματα από μισθωτές εργασίες και συντάξεις (άρθρο 12 ΚΦΕ)

 

Φορολογική κλίμακα για εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου (ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος (ευρώ)

Φόρου (ευρώ)

  20.000,00

       22%

4.400,00

20.000,00

  4.400,00

  10.000,00

29%

2.900,00

30.000,00

  7.300,00

  10.000,00

37%

3.700,00

40.000,00

  11.000,00

Υπερβάλλον

45%

 

 

 

1) Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

2) Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ φορολογητέου εισοδήματος.

 

 

Είσοδημα από ακίνητα φυσικών προσώπων 

 

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου (ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος (ευρώ)

Φόρου (ευρώ)

12.000,00

15%

1.800,00

12.000,00

1.800,00

23.000,00

35%

8.050,00

35.000,00

9.850,00

Υπερβάλλον

45%

     

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (απλογραφικά βιβλία)

 

Α) Επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα φυσικών προσώπων

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου (ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος (ευρώ)

Φόρου (ευρώ)

20.000,00

22%

4.400,00

20.000,00

4.400,00

10.000,00

29%

2.900,00

30.000,00

7.300,00

10.000,00

37%

3.700,00

40.000,00

11.000,00

Υπερβάλλον

45%

     

Μείωση φόρου εισοδήματος που ισχύει μόνο για εισοδήματα από ατομική αγροτική δραστηριότητα.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016, αντικαταστάθηκε το άρθρο 16 του ν. 4172/2013 και πλέον εισήχθη διαφορετική έκπτωση φόρου η οποία συνδέεται με τον αριθμό των τέκνων. Η μείωση του φόρου βάσει του νέου άρθρου 16 εκτός από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, υπολογίζεται και όσους έχουν εισοδήματα από ατομική αγροτική επιχείρηση.
Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν.4389/2016 που πρόσθεσαν νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 και τις οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ.1107/2016 διευκρινίστηκε ότι, η μείωση του φόρου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται:

α) στους κατ' επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα(βάσει του άρθρου 2 παρ. 1 του ν.3874/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν.4389/2016) και,

β) σε όσους αποκτούν εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή, η μείωση υπολογίζεται μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτός που το αποκτά χαρακτηρίζεται ως κατ' επάγγελμα αγρότης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και του ποσοστού συμμετοχής του εισοδήματός του από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα σε σχέση με το συνολικό εισόδημα. Εφόσον, μαζί με το παραπάνω εισόδημα αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα υπολογίζεται αναλογικά μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (βάσει της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν.4389/2014, που πρόσθεσε νέα εδάφια στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.4172/2013).

Στις παραπάνω περιπτώσεις δηλαδή, ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 
Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. Για φορολογητέο εισόδημα των παραπάνω περιπτώσεων το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος.

Β) Επιχειρηματική δραστηριότητα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
-Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,) 
-Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών 
-Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς 
-Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών 
-Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) 
-Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
-Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα

 

Φορολογικό έτος που ξεκινά από

Φορολογικός συντελεστής

   01.01.2016

    29%

 

 

 

 

 

 

 

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (διπλογραφικά βιβλία)

 

·         Α.Ε , Ε.Π.Ε , Ι.Κ.Ε

·         Τράπεζες

·         Ο.Ε, Ε.Ε

·         Κοινωνίες αστικού δικαίου

·         Λοιπές περιπτώσεις διπλογραφικών βιβλίων

Φορολογικό έτος που ξεκινά από

Συντελεστής

φόρου

παρακράτησης φόρου μερισμάτων σε περίπτωση διανομής κερδών

01.01.2016

29%

10%

01.01.2017

29%

15%