ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2015

Εισοδήματα από μισθωτές εργασίες και συντάξεις (άρθρο 12 ΚΦΕ)

 

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος κλιµακίου (ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήµατος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

25.000

22%

5.500

25.000

5.500

17.000

32%

5.440

42.000

10.940

Υπερβάλλον

42%

 

 

 


 

1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. 

2. Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος. 

3. Όταν το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ δεν χορηγείται μείωση φόρου.

 

 

 

Είσοδημα από ακίνητα φυσικών προσώπων 

 

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος κλιµακίου (ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήµατος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

12.000

11%

1.320

12.000

1.320

Υπερβάλλον

33%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (απλογραφικά βιβλία)

 

·         Προσωπικές εταιρείες

·         Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών

·         Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες

·         Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών

·         Λοιπές περιπτώσεις τήρησης απλογραφικών βιβλίων

 

 

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος κλιµακίου (ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήµατος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

50.000

26%

13.000

50.000

13.000

Υπερβάλλον

33%

 

 

 

 

 

 

Αγρότες

 

 

Φορολογικός συντελεστής %

Αγροτικό Εισόδημα

13%

   

 

 

 

 

 

 

 

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (διπλογραφικά βιβλία)

 

·         Α.Ε , Ε.Π.Ε , Ι.Κ.Ε

·         Τράπεζες

·         Ο.Ε, Ε.Ε

·         Κοινωνίες αστικού δικαίου

·         Λοιπές περιπτώσεις διπλογραφικών βιβλίων

 

Φορολογικό έτος που ξεκινά από

Συντελεστής

 

Όλα τα ανωτέρω Νομικά πρόσωπα και οντότητες που τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία.

Συντελεστής παρ/σης μερισμάτων σε περίπτωση διανομής κερδών

1.1.2015

29%

10%