Στη σελίδα αυτή γίνεται προσπάθεια καταγραφής του νομικού πλαισίου που αφορά την φορολογική - οικονομική ζωή στην Ελλάδα.

Αριστερά  μπορείτε από το μενού να προβάλετε κατά κατηγορία το Νομικό πλαίσιο.

Κάτω ακριβώς μπορείτε να επιλέξετε και να προβάλετε κάποιο νόμο  κατά χρονολογική σειρά.

Δεξιά μπορείτε να προβάλετε κωδικοποιημένους Νόμους,Πολ και λοιπές Υπουργικές Αποφάσεις.

Τους νόμους μπορείτε να τους δείτε είτε κατά άρθρο είτε υπό τη μορφή ΦΕΚ ανάλογα τη σύνδεση που θα επιλέξετε.

N. 4337/2015  Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.(ΦΕΚ Α' 129/17-10-2015)

 Ν. 4336/2015  Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης. (ΦΕΚ Α΄94/14.08.2015)

 Ν. 4334/2015   Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.) ΦΕΚ Α΄80/16-7-2015 

N. 4330/2015  Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις.(ΦΕΚ Α΄59/16-6-2015)
N.4321/2015 Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας. (ΦΕΚ Α' 32/21-03-2015)

N. 4320/2015 Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 29/19 Μαρτίου 2015)

N. 4308/2014 περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις ΦΕΚ
Ν. 4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις ΦΕΚ

Ν. 4254/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ

Ν. 4225/2013 Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας   ΦΕΚ

                               Ν. 4223/2013  Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις..    ΦΕΚ

Ν.4218/2013   Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α' 176) και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ

Ν. 4211 /2013 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις ΦΕΚ

Ν. 4177/2013  Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ

Ν. 4174/2013  Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις ΦΕΚ

Ν. 4172/2013  Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις  ΦΕΚ

Ν. 4152/2013   Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013  ΦΕΚ

Ν. 4141/2013 Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις  ΦΕΚ

 Ν.4111/2013   Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου«Έγκριση των Σχεδίων των συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊ  ΦΕΚ

Ν. 4110/2013  Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις  ΦΕΚ

N. 4093/2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. ΦΕΚ

 Ν. 4021/2011   Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύμβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις. [Ειδικό Τέλος Ακινήτων] Φ ΕΚ

Ν. 4014/2011  Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος ΦΕΚ

Ν. 4002/2011 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου. Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.ΦΕΚ

Ν. 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 ΦΕΚ

Ν. 3943/2011 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. ΦΕΚ

Ν. 3888/2010  Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις ΦΕΚ

N. 3865/2010  Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. ΦΕΚ

Ν. 3842/2010 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας) ΦΕΚ

Ν. 3833/2010 Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης [Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας - Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών - Αύξηση συντελεστών ΦΠΑ] ΦΕΚ

Ν. 3814/2010 Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ

Ν. 3691/2008 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις. ΦΕ Κ

Ν. 3634/2008 Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων ΕΤΑΚ – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις. .ΦΕΚ

N. 3610/2007  Aντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ

 Ν. 3427/2005   Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. [Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος - Φ.Α.Υ] [Τέλος συναλλαγής ακινήτων] ΦΕΚ

Ν. 3296/2004 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ

Ν. 3259/2004 Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ

Ν. 3148/2003 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις ΦΕ Κ

Ν. 3213/2003 Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων ΦΕΚ

Ν. 3091/2002 Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. [Ειδικός φόρος επί των ακινήτων] ΦΕΚ

Ν. 2961/2002 Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια ΦΕΚ

Ν. 2873/2000 Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ

N. 2859/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ΦΕΚ

Ν. 2743/1999 Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ

Ν. 2648/1998 Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. [Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο] ΦΕΚ

Ν. 2523/1997 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις .ΦΕΚ

Ν. 2238/1994 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. ΦΕΚ

Π.Δ. 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων.  ΦΕΚ 

Ν. 1809/1988  Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ

Ν. 1078/1980 Περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων. ΦΕΚ

Ν.Μ. 339/1976  "Περί επιβολής υπέρ δήμων και κοινοτήτων τέλους διαμονής παρεπιδημούντων, επί των εκδιδομένων λογαριασμών και επί των λουομένων εις φυσικάς ιαματικάς πηγάς." Φ ΕΚ

Ν.Δ. 356/1974 Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ΦΕΚ

Α.Ν. 86/1967 Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως ΦΕΚ

Α. Ν. 1819/1951  "Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου."  ΦΕΚ

Α.Ν. 1521/1950 Περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων ΦΕΚ

ΑΡΧΗ

Kώδικες  και Κωδικοποιημένοι Νόμοι

* Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Σύμφωνα με το N. 4308/2014 περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

*ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις)

σύμφωνα με το Ν.4223/2013  ενημερωμένος μέχρι το ν. 4337/2015.

*Κώδικας Φ.Π.Α

σύμφωνα με το Ν.2859/2000  ενημερωμένος μέχρι το ν. 4334/2015.

*ΚΦΑΣ(Κώδικάς Βιβλίων & Στοιχείων)

σύμφωνα με το Ν.4093/2012  ενημερωμένος μέχρι το ν.4316/2014

*Κ.Φ.Δ.(Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας)
σύμφωνα με το Ν.4174/2013 ενημερωμένος μέχρι το ν.4330/2014..

*Νέος Κωδικας Φορολογίας Εισοδήματος

σύμφωνα με το Ν.4172/2013 ενημερωμένος μέχρι το ν.4334/2015

*Παλιός Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

σύμφωνα με το Ν.2238/1994 ενημερωμένος μέχρι το ν.4238/2013 περιορισμένη ισχύ

 

ΠΟΛ


1 | 2 >>

Υπουργικές Αποφάσεις