ΝOMOΣ. 4336 Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

(ΦΕΚ Α' 94/14-08-2015)

(ΦΕΚ Α' 94/14-08-2015) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Έναρξη ισχύος από 19 Αυγούστου 2015 εκτός από τις...

ΜΕΡΟΣ Α'

ΜΕΡΟΣ Α' ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1.

1. α. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 (Α' 120) αντικαθίστανται ως εξής : «α. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1...

ΜΕΡΟΣ Β' Αρθρο 2.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων 1. I) Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν....

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Δ. 49/1968 (Α' 294)

  1. Η δεύτερη και επόμενες υποπαράγραφοι της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α'294), όπως ισχύουν, καταργούνται. 2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του...

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3: ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

  1. Η παρ. 6 (α) του άρθρου 12 του από 2/16.5.1959 βασιλικού διατάγματος (Α' 89), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 430/1981 (Α' 115), το άρθρο...

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.4: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869 /2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ν. 3869/2010 ( Α' 130) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ » Αρθρο 1 Εκσυγχρονισμός του...

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α'179) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 Αρθρο 1 Ορισμοί 1. Οι περιπτώσεις στ', η', κα', κδ', κστ' της παρ. 1 του άρθρου 2...

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  1. Από 1.1.2020, καμία επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα και δίκτυο της χώρας, δεν...

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2318/ 1995(Α'126)

  1. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2318/1995 (Α' 126) τροποποιείται ως εξής : «3. Ο δικαστικός επιμελητής ασκεί τα καθήκοντά του μόνο στην...

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

  Μέχρι 31.10.2015 θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, που θα τροποποιεί...

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3588 /2007 (Α'153)

  1. H παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α' 153) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Συμβάσεις διαρκούς χαρακτήρα διατηρούν την...

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Δ. 356/1974 (Α'90), 4152/2013 (Α'107), 4172/2013 (Α'167), 4174/2013 (Α'170), 4305/2014 (Α'237), 4321/2015 (Α'32)

  1. Στην περίπτωση α' της πρώτης παρ. του άρθρου 82 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ Α'90) μετά τις λέξεις «οι έρευνες» προστίθενται οι λέξεις «με βάση τα...

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ

  1. α. Η παρ. 1 του κεφαλαίου Α' του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α'248) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων,...

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

  α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α' 287) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορισμού...

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.4: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 27/1975 (Α'77), ΤΟΥ Ν. 29/1975 (Α' 75) ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4111/2013 (Α'18)

  1. Στο ν. 27/1975 (Α' 77) προστίθεται νέο άρθρο 26α, ως εξής: «Αρθρο 26α Φορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού...

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2960/ 2001 (Α'265)

  1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 αντικαθίστανται ως ακολούθως : «Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων,...

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2969/2001 (Α'281)

  Στο ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα», όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις: 1. Στο τέλος της παρ....

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.7: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  1.α. Από 30.10.2015, όλες οι αρμοδιότητες και καθήκοντα που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων, μεταφέρονται, από την Ειδική Γραμματεία του...

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.8: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 3446/2006 (Α'49)

  Μετά το άρθρο 18 του ν. 3446/2006 (Α'49) προστίθεται νέο άρθρο 18Α ως εξής: «Αρθρο 18Α Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος πέραν των έξι (6) μηνών 1. Κατ'...

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.9: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι πιο κάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: 1. Δαπάνες...

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.10: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4270/2014 (Α'143)

  1. Η παρ. 25 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α' 16) καταργείται. 2. Η παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4270/2014 (Α' 143) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ο...

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.11: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΝΟ

  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: 1. Η υπ' αριθ. 1849/31.1.1961 κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Εμπορίου, Οικονομικών, Κοινωνικής...

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.12: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 26, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 67 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν....

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4152/2013 (Α'107), 4305/2014 (A'237) ΚΑΙ 4321/2015 (Α'32)

  1. α. Στην υποπαράγραφο ΙΑ.1, παράγραφος ΙΑ, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει, η παράγραφος 7 αναριθμείται σε 9 και προστίθενται...

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4334 /2015 (Α'80)

  1. Η παρ. 27 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α'80) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «27.α Για όσους η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από τους...

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3: ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  1. α) Από 1.1.2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία...

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  1. α. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α'172), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 3840/2010...

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Στο άρθρο 1 παρ.1 περίπτωση κστ' του ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών...

Άρθρο 3.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμβαση...

ΜΕΡΟΣ Γ' Αρθρο 4.

Η ισχύς του νόμου αρχίζει από την υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β' του άρθρου 3, εκτός από τις...