Ν. 4334/2015 Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.) ΦΕΚ Α΄80/16-7-2015

ΑΓΓΛΙΚΌ ΚΕΙΜΕΝΟ

Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT Subject: Euro Summit Statement Brussels, 12 July 2015 The Euro Summit stresses the crucial need to rebuild trust with the Greek...

ν, 4334/2015 Άρθρο 1 Φορολογικά μέτρα

1. α) Η παρ. 1 του άρθρου 21 του N. 2859/2000 (Α' 248) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό...

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του...