Ν. 4174 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν.4174/2013 Άρθρο 1 Γενικά ΜΕΡΟΣ Α' ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει τη διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης...

Ν.4174/2013 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δημόσια έσοδα:  α. Φόρο Εισοδήματος.  β. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας...

Ν.4174/2013 Άρθρο 3 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του Κώδικα, ισχύουν οι έννοιες των όρων, όπως εκάστοτε ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εκτός αν τους...

Ν.4174/2013 Άρθρο 4 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση υπογραφής

Άρθρο 4 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ανάθεση καθηκόντων  σε Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και...

Ν.4174/2013 Άρθρο 5 Κοινοποίηση πράξεων

1. Η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύμφωνα με τον Κώδικα, η Φορολογική Διοίκηση προς φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο,...

Ν.4174/2013 Άρθρο 6 Έντυπα

1. Ο Γενικός Γραμματέας, με απόφασή του καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο των εντύπων, υπεύθυνων δηλώσεων,...

Ν.4174/2013 Άρθρο 7 Προθεσμίες

1. Εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαιώ­ματος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως ορίζεται από τη φορολογική...

Ν.4174/2013 Άρθρο 8 Φορολογικός εκπρόσωπος

1. Φορολογούμενος που δεν διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο με φορολογική...

Ν.4174/2013 Άρθρο 9 Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες

1. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει ερμηνευ­τικές εγκυκλίους, καθώς και Οδηγίες για την εφαρμογή της φορολογικής...

Ν.4174/2013 Άρθρο 10 Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

1. Κάθε πρόσωπο που πρόκειται να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή  ή παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τη φορολογική...

Ν.4174/2013 Άρθρο 11 Αριθμός φορολογικού μητρώου

1.    Η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει μοναδικό αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε κάθε...

Ν.4174/2013 Άρθρο 12 Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

(Ο τίτλος του κεφαλαίου και του άρθρου  καθώς και το περιεχόμενο του άρθρου άλλαξαν με την το άρθρο 41 του ν....

Ν.4174/2013 Άρθρο 13 Βιβλία και στοιχεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί βιβλία και στοι­χεία που απεικονίζουν...

Ν.4174/2013 Άρθρο 14 Πληροφορίες από τον φορολογούμενο

1. Πληροφορίες, τις οποίες ζητά εγγράφως η Φορο­λογική Διοίκηση από τον φορολογούμενο, πρέπει να παρέχονται εντός πέντε...

Ν.4174/2013 Άρθρο 15 Πληροφορίες από τρίτους

1.    Κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήματος του Γενικού Γραμματέα, οι κρατικές υπηρεσίες και κάθε...

Ν.4174/2013 Άρθρο 16 Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα

1.    Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να ζητά από τον φορολογούμενο να υποβάλει, σε επίσημη μετάφραση στην...

Ν.4174/2013 Άρθρο 17 Διαφύλαξη πληροφοριών - απόρρητο

1. Πρόσωπα που είναι ή έχουν διατελέσει υπάλληλοι της Φορολογικής Διοίκησης και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών ή...

Ν.4174/2013 Άρθρο 18 -20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Άρθρο 18 Υποβολή φορολογικής δήλωσης 1.    Ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων υποβάλλει τις...

Ν.4174/2013 Άρθρο 21-22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Άρθρο 21 Φάκελος Τεκμηρίωσης 1. Για τις μεταξύ τους συναλλαγές που εμπίπτουν στο άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογίας...

Ν.4174/2013 Άρθρο 23 -29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 23 Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης 1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να επαλη­θεύει, να ελέγχει και να...

Ν.4174/2013 Άρθρο 30 - 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 30 Προσδιορισμός φόρου 1. Πράξη προσδιορισμού φόρου» είναι η πράξη, με την οποία καθορίζεται το ποσό της...

Ν.4174/2013 Άρθρο 40 - 52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Άρθρο 40 Αρμόδια όργανα 1. Η είσπραξη των φόρων και των λοιπών εσόδων...

Ν.4174/2013 Άρθρο 53 -62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Άρθρο 53 Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής 1. Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας...

Ν.4174/2013 Άρθρο 63 - 65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Άρθρο 63 Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή 1.  Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πρά­ξη...

Ν.4174/2013 Άρθρο 66 - 67 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 66 Μεταβατικές διατάξεις 1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 7 εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί...

Ν.4174/2013 Άρθρο 68 ΜΕΡΟΣ Β' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 68 Τροποποίηση άρθρων του ν. 3691/2008 1.    Η περίπτωση ιη' του άρθρου 3 του ν. 3691/2008 (Α'...

Ν.4174/2013 Παράρτημα

Παράρτημα Φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ν. 1587/1950),  Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και Περιουσιολόγιο ακινήτων...

ΠΟΛ.1227/15.10.2014 Τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και μεταβίβασης ακινήτων
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ

ΠΟΛ 1282/ΦΕΚ Β 54/16.01.2014 Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων

ΠΟΛ.1277/27.12.2013 Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 (Α΄ 170)

ΠΟΛ. 1249 Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 55 και 66 του Ν.4174/2013.