Φ.Π.Α.

-Κωδικοποίηση ΦΠΑ μέχρι 2013

Ν. 3833/2010 Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης [Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας - Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών - Αύξηση συντελεστών ΦΠΑ] ΦΕΚ

Ν. 3814/2010 Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ

N. 2859/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ΦΕΚ