Ν. 4223 ΕΝΦΙΑ.

Ν. 4223 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 287/31-12-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε...

Ν. 4223 Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου

1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα δικαιώματα της παραγράφου 2 του παρόντος, σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα...

Ν. 4223 Άρθρο 2 Υποκείμενο του φόρου

1. Υποκείμενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι κάθε πρόσωπο ή οντότητα του  Άρθρου 1, ανάλογα με το δικαίωμα και το ποσοστό του, και ειδικότερα: α) Αυτός που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο από...

Ν. 4223 Άρθρο 3 Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

1. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν: α) Στο Δημόσιο, στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), στην Εταιρεία των...

Ν. 4223 Άρθρο 4 Υπολογισμός του κύριου φόρου

Α. Υπολογισμός του κύριου φόρου για τα κτίσματα 1. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώματα επί των κτισμάτων υπολογίζεται με βάση τη γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την...

Ν. 4223 Άρθρο 5 Υπολογισμός του συμπληρωματικού φόρου

1. Στην αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του Άρθρου 1 επιβάλλεται συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α., ο οποίος υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων του παρόντος. Η...

Ν. 4223 Άρθρο 6 Προσδιορισμός Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και χρόνος υποβολής δήλωσης

1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσδιορίζεται με πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με το  Άρθρο  32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας...

Ν. 4223 Άρθρο 7 Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου

1. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στον φορολογούμενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που...

Ν. 4223 Άρθρο 8 Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, ή σε ισόποσες μηνιαίες...

Ν. 4223 Άρθρο 9 Συμπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

1. Στην παρ. 2 του Άρθρου 18 του ν. 4174/2013 προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής: «ε) ο τύπος και το περιεχόμενο (πληροφορίες και στοιχεία) του εκκαθαριστικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία και τα...

Ν. 4223 Άρθρο 10 Εξόφληση φόρου

Στο τέλος του Άρθρου 43 του ν. 4174/2013 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: «8. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλομένου φόρου από...

Ν. 4223 Άρθρο 11 Μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων

1. Η περίπτωση Γ' της παρ. 1 του  Άρθρου4 του ν. 1587/1950 (A' 294) αντικαθίσταται ως εξής: «Γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση σε τρία τοις εκατό (3%) επί της φορολογητέας αξίας του...

Ν. 4223 Άρθρο 12 Συμπλήρωση διατάξεων του ν. 3427/2005 σχετικά με την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του  Άρθρου23 του ν. 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια,...

Ν. 4223 Άρθρο 13 Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν. 3842/2010, με την εξαίρεση του Άρθρου 32 του ίδιου νόμου. 2. Οι καταργούμενες διατάξεις της...

Ν. 4223 Άρθρο 14 Οικονομική παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της χώρας

1. Καθορίζεται, κατά τις διατάξεις του παρόντος ΕΝ.Φ.Ι.Α  Άρθρου, ετήσια παροχή για τα τρία (3) επόμενα έτη, 2014, 2015 και 2016, η οποία υπολογίζεται με βάση τα πλοία τα οποία...

Ν. 4223 Άρθρο 15 Ρυθμίσεις για τη φορολογία κεφαλαίου

1. Οι φόροι κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος...

Ν. 4223 Άρθρο 16 Ρυθμίσεις για την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων

1. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του Άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (Α' 212), όπως τροποποιείται με την παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου, και της παρ. 5 του Άρθρου 30 του ν. 3943/2011 (Α' 66),...

Ν. 4223 Άρθρο 17 Ρυθμίσεις για τα αυτοκίνητα οχήματα των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους

1. Οι διατάξεις του Άρθρου 8 του ν. 1567/1985 (Α' 171) εφαρμόζονται και για τα είδη, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, τα οποία έχουν παραληφθεί ατελώς από τις Ιερές Μονές του Αγίου...

Ν. 4223 Άρθρο 18 Τροποποιήσεις των νόμων 4110/2013, 2238/1994 και 3525/2007

1. α. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παρ. 9 του Άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (Α' 151) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: «Επίσης, ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε σε κράτος με το...

Ν. 4223 Άρθρο 19 Οργανωτικά θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

1. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περίπτωσης ΣΤ' της παρ. 2 του Άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α' 180) αντικαθίστανται ως εξής: «Ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας έχει το σύνολο των...

Ν. 4223 Άρθρο 20 Οργανωτικά θέματα

1.α.Η παρ. 1 του Άρθρου 3 του π.δ. 167/1996 (Α' 128) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Των Γενικών Διευθύνσεων Φορολογίας και Φορολογικών Ελέγχων προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου...

Ν. 4223 Άρθρο 21 Συμπλήρωση διατάξεων πρώτου μέρους Κ.Φ.Ε.

Το πρώτο μέρος των γενικών διατάξεων του ν. 4172/ 2013 (Α' 167) τροποποιείται ως εξής: 1. Στην περίπτωση δ' του Άρθρου 2 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας»...

Ν. 4223 Άρθρο 22 Συμπλήρωση διατάξεων δεύτερου μέρους Κ.Φ.Ε. σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

Το δεύτερο μέρος των γενικών διατάξεων του ν. 4172/ 2013 τροποποιείται ως εξής: 1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του Άρθρου 11 του ν. 4172/2013 μετά τη λέξη «ετήσιο» προστίθεται η λέξη...

Ν. 4223 Άρθρο 23 Συμπλήρωση διατάξεων τρίτου μέρους ΚΦΕ σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

1. Στο τέλος του Άρθρου 45 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρμόζονται...

Ν. 4223 Άρθρο 24 Συμπλήρωση διατάξεων τέταρτου μέρους ΚΦΕ σχετικά με την παρακράτηση φόρου

1. Στην περίπτωση α' της παρ. 1 του Άρθρου 59 του ν. 4172/2013 μετά τις λέξεις «εργαζομένους τους» προστίθενται οι λέξεις «ή υπαλλήλους τους». 2. Στην παρ. 5 του Άρθρου 60 του ν.4172/2013...

Ν. 4223 Άρθρο 25 Συμπλήρωση διατάξεων έκτου μέρους ΚΦΕ σχετικά με την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την προκαταβολή φόρου

1. Το Άρθρο 67 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: α. Στον τίτλο του Άρθρου 67 του ν. 4172/2013 μετά τη λέξη «προσώπων» προστίθενται οι λέξεις «και καταβολή του φόρου», στην παράγραφο 2...

Ν. 4223 Άρθρο 26 Συμπλήρωση μεταβατικών διατάξεων ΚΦΕ και έναρξη ισχύος

1. Στην παρ. 2 του Άρθρου 72 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «κλείνουν μετά την 30ή Ιουνίου 2014» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά». 2. Στην παρ. 3...

Ν. 4223 Άρθρο 27 Ρυθμίσεις για τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.

1. α) Στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) συνιστάται Διεύθυνση Δημόσιου Χρέους, στην οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της Δ23- Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του Γενικού...

Ν. 4223 Άρθρο 28 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης υπηρεσιών Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δημοσιολογιστικού δικαίου

1. α. Στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις [Άρθρο 43 του π.δ. 284/1988 (Α' 128 και 165) και Άρθρο 7...

Ν. 4223 Άρθρο 29

1. Από τους τακτικούς προϋπολογισμούς των υπουργείων (κεντρικών, περιφερειακών υπηρεσιών) και αποκεντρωμένων διοικήσεων, μεταφέρεται μέρος των πιστώσεών τους που έχουν προβλεφθεί για...

Ν. 4223 Άρθρο 30 Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας

1. Επιτρέπεται η μετάταξη μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α' βαθμού, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της 'Ενωσης Περιφερειών...

Ν. 4223 Άρθρο 31 Ρυθμίσεις σχετικά με τη Δημόσια Περιουσία

1. Στο Άρθρο 11 του ν. 2971/2001 (Α' 285) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Η διατήρηση και παραχώρηση της χρήσης των τεχνικών έργων της παραγράφου 1, στα οποία έχουν προστεθεί, ως...

Ν. 4223 Άρθρο 32 Ρυθμίσεις σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4182/2013

1. Η περίπτωση δ' της παρ. 3 του Άρθρου 2 του ν. 4182/2013 καταργείται. 2. Το Άρθρο 3 του ν. 4182/2013 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Αρθρο 3 Αποδοχή περιουσιών υπέρ του Δημοσίου 1. Τις...

Ν. 4223 Άρθρο 33 Ρυθμίσεις για τις ΑΕΕΑΠ και τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3091/2002, 2065/1992 και 2778/1999

1. Στο Άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Α' 330), όπου γίνεται αναφορά στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του Άρθρου 51 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, Α' 151),...

Ν. 4223 Άρθρο 34 Οργανωτικά θέματα Ε.Ε.Ε.Π.

1. Η παρ. 3 του Άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α' 38) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων συγκροτείται από εννέα μέλη, που διορίζονται από τον Υπουργό...

Ν. 4223 Άρθρο 35 Θέματα εποπτείας και ελέγχου τυχερών παιγνίων

1. Στο ενδέκατο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παρ. 3Α του Άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α' 180) μετά τις λέξεις «συλλογικών οργάνων» τίθενται οι λέξεις «οργάνων, ομάδων εργασίας και επιτροπών»...

Ν. 4223 Άρθρο 36 Θέματα οικοδομικών συνεταιρισμών

1. Η παρ. 4 του Άρθρου 17 του ν. 1667/1986 (Α' 196) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι συνεταιρισμοί φαρμακοποιών διέπονται και από την ισχύουσα για αυτούς νομοθεσία.» 2. Το έκτο εδάφιο της...

Ν. 4223 Άρθρο 37 Ρυθμίσεις καταβολής αποδοχών

1.α. Η περίπτωση ii της παραγράφου 1.δ του Άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α' 65) αντικαθίσταται ως εξής: «ii) Ως προς τα νομικά πρόσωπα: για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από τη...

Ν. 4223 Άρθρο 38 Ρυθμίσεις σχετικά με ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και πιστοποιημένους εκτιμητές

1. Επί των προσώπων που διετέλεσαν Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Πρόεδροι και μέλη του Δ.Σ. των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, που αναφέρονται στην παρ. 1 του Άρθρου 16 του ν. 4038/2012 από τις...

Ν. 4223 Άρθρο 39 Συμπλήρωση διατάξεων στο πρώτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013

1. Στο Άρθρο 1 του ν. 4174/2013 διαγράφεται η λέξη «βεβαίωσης». 2. Το Άρθρο 2 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δημόσια έσοδα: α. Φόρο...

Ν. 4223 Άρθρο 40 Τροποποιήσεις στο δεύτερο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013

1. Στην πρώτη παράγραφο του Άρθρου 10 του ν. 4174/ 2013 μετά τις λέξεις «πρόσωπο που πρόκειται» προστίθενται οι λέξεις «να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου ή». 2. Στην...

Ν. 4223 Άρθρο 41 Συμπλήρωση διατάξεων στο τρίτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013

Ο τίτλος του τρίτου Κεφαλαίου του ν. 4174/2013 αναδιατυπώνεται ως «Αποδεικτικό ενημερότητας» και το Άρθρο 12 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση...

Ν. 4223 Άρθρο 42 Συμπλήρωση διατάξεων στο τέταρτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013

1. Στην περίπτωση α' της παρ. 2 του Άρθρου 13 του ν. 4174/2013 μετά τη λέξη «ετών» προστίθενται οι λέξεις «από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός του οποίου υπάρχει η υπάρχει η...

Ν. 4223 Άρθρο 43 Συμπλήρωση διατάξεων στο πέμπτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013

1. Στο τέλος της παρ. 1 του Άρθρου 18 του ν. 4174/ 2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική...

Ν. 4223 Άρθρο 44 Συμπλήρωση διατάξεων στο έκτο κεφάλαιο του ν. 4174/2013

1. Στις περιπτώσεις α' και β' της παρ. 2 του Άρθρου 21 του ν. 4174/2013, όπου συναντάται η λέξη «ετησίως» αντικαθίσταται από τη φράση «ανά φορολογικό έτος». 2. Στην παράγραφο 3 του Άρθρου...

Ν. 4223 Άρθρο 45 Συμπλήρωση διατάξεων στο έβδομο κεφάλαιο του ν. 4174/2013

1. Στην παρ. 1 του Άρθρου 23 του ν. 4174/2013 μετά τη λέξη « εγκαταστάσεις» προστίθενται οι λέξεις «και μέσα μεταφοράς» και μετά τη λέξη «διαδικασίες» διαγράφονται οι λέξεις «που ορίζει η...

Ν. 4223 Άρθρο 46 Συμπλήρωση διατάξεων στο όγδοο κεφάλαιο του ν. 4174/2013

1. Η παρ. 1 του Άρθρου 30 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Πράξη προσδιορισμού φόρου είναι η πράξη, με την οποία καθορίζεται το ποσό της φορολογικής οφειλής ή απαίτησης του...

Ν. 4223 Άρθρο 47 Συμπλήρωση διατάξεων στο ένατο κεφάλαιο του ν. 4174/2013

1. Στην παρ. 1 του Άρθρου 40 του ν. 4174/2013 μετά τη λέξη «εκτέλεσης» προστίθενται οι λέξεις «και της λήψης διασφαλιστικών μέτρων». 2. Στην παρ. 2 του Άρθρου 40 του ν. 4174/2013 οι λέξεις...

Ν. 4223 Άρθρο 48 Συμπλήρωση διατάξεων στο δέκατο κεφάλαιο του ν. 4174/2013

1.α Στην παρ. 1 του Άρθρου 53 του ν. 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις: «από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας έως και την ημέρα καταβολής του φόρου» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «από την...

Ν. 4223 Άρθρο 49 Συμπλήρωση διατάξεων του ενδέκατου κεφαλαίου του ν. 4174/2013

1. Στην πρώτη παράγραφο του Άρθρου 63 του ν.4174/2013 μετά τη λέξη «Διοίκηση» προστίθενται οι λέξεις « ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης». 2. Η παράγραφος 3 του Άρθρου 63 του ν.4174/2013...

Ν. 4223 Άρθρο 50 Συμπλήρωση διατάξεων στο δωδέκατο κεφάλαιο του ν. 4174/2013

1. Η παρ. 1 του Άρθρου 66 του ν. 4174/ 2013 διαγράφεται και προστίθενται παράγραφοι 1 έως και 29, ως εξής: «1. Μετά την 1.1.2014, για υποθέσεις προσωρινού ή οριστικού φορολογικού ελέγχου,...

Ν. 4223 Άρθρο 51 Τροποποίηση διατάξεων ν. 4093/2012

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του Άρθρου 3 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του Άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) προστίθεται εδάφιο ως...

Ν. 4223 Άρθρο 52 Τροποποίηση διατάξεων ν. 3296/2004

1. Στην παρ. 2 του Άρθρου 30 του ν. 3296/2004 καταργείται η περίπτωση β' και οι περιπτώσεις γ' , δ' και ε' αναριθμούνται αντιστοίχως σε β' , γ' και δ' . 2. Στην περίπτωση δ' της παρ. 5 του...

Ν. 4223 Άρθρο 53

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του Άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (Α'65) όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 6 του Άρθρου 4 του ν. 3899/2010 (Α'212), και τροποποιήθηκε με την...

Ν. 4223 Άρθρο 54

1. Διατάξεις για την κινητικότητα του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.. Καταργείται η παρ. 3 του άρθρ. 14 του ν. 1400/1983 (Α' 156), τροποποιούνται: η...

Ν. 4223 Άρθρο 55 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

1. Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 η σύναψη Συμβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το Σύστημα ή το Δίκτυο συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου...

Ν. 4223 Άρθρο 56

Στο τέλος της παρ. 3 του Άρθρου 43 του Σωφρονιστικού Κώδικα που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 2776/1999 (Α' 291) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης...

Ν. 4223 Άρθρο 57

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του Άρθρου 32 του ν. 3842/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για τα έτη 2012 και 2013 και εφεξής λαμβάνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές...

Ν. 4223 Άρθρο 58

Η περίπτωση β' της παρ. 1 του Άρθρου 6 του ν. 2859/ 2000 αντικαθίσταται ως εξής: «β) ως πρώτη εγκατάσταση, η πρώτη χρήση με οποιονδήποτε τρόπο των κτιρίων, ύστερα από την ανέγερσή τους,...

Ν. 4223 Άρθρο 59 Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων...

ΠΟΛ 1209/2014   ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1186/31.7.2014 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4276/2014
Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α΄) και σας παρέχουμε οδηγίες για ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
Α. Μη επιβολή προστίμων σε εκπρόθεσμες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων ετών 2011, 2012 και 2013

Ποσά φόρου μέχρι πέντε (5) ευρώ δεν είναι απαιτητά και είτε συμψηφίζονται έναντι απαιτήσεων του φορολογούμενου κατά της Φορολογικής Διοίκησης είτε συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό οφειλών αυτού από την εκκαθάριση του ιδίου φόρου επόμενων ετών.
( παραγράφος 1γ του άρθρου 232 του ν. 4281/2014 και ισχύει από 31-07-2014)