Ν. 3259/2004 Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις.

Ν. 3259/2004 Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1

Εισαγωγή Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου καθορίζεται προαιρετικός, ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 2 Βασικές έννοιες

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου οι παρακάτω όροι νοούνται ως εξής: 1. Μοναδικός Συντελεστής...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 3 Υπαγόμενες υποθέσεις

Στη ρύθμιση που καθορίζεται με τα άρθρα 1 έως και 11 υπάγονται οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 4 Εξαιρούμενες υποθέσεις

Από τις υποθέσεις του προηγούμενου άρθρου εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση: α) Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 5 Προϋποθέσεις και αποτελέσματα περαίωσης

Η κατά τις παρούσες διατάξεις περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 6 Περαίωση υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος

1. Η περαίωση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος πραγματοποιείται με τη βεβαίωση φόρου επιπλέον...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 7 Περαίωση υποθέσεων λοιπών φορολογικών αντικειμένων

1. Η περαίωση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια και την περαίωση ως...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 8 Περαίωση παραβάσεων του Κ.Β.Σ.

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την περαίωση κάθε υπόθεσης είναι η ταυτόχρονη περαίωση και των πράξεων επιβολής...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 9 Διαδικασία περαίωσης

1. Για την υλοποίηση της περαίωσης των εκκρεμών υποθέσεων ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., με την επιφύλαξη των...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 10 Βεβαίωση των φόρων

1. Ο φόρος εισοδήματος, τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. και οι λοιποί φόροι, τέλη και γενικά οι λοιπές φορολογικές...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 11 Τρόπος καταβολής των φόρων

1. Τα υπόλοιπα ποσά φόρου εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας που περιλαμβάνονται στο Ειδικό...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 12 Τρόπος ρύθμισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ

1. Χρέη προς το Δημόσιο, βεβαιωμένα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Τελωνεία του Κράτους,...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 13 Υπαγόμενες οφειλέςΝ. 3259/2004

1. Στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι ληξιπρόθεσμες, μέχρι 29.2.2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., οφειλές,...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 14 Αποτελέσματα ρύθμισης

1. Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση: α) Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των χρεών του προς το...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 15 Ειδικά θέματα

1. Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον οφειλέτη, για την καταβολή μέρους οφειλής δεν δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 16 Τροποποίηση του Ν. 2960/2001

Στο άρθρο 178 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α-) προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως ακολούθως: <<3.α) Σε όσες...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 17 Ειδικές περιπτώσειςΝ. 3259/2004

1. Οι υφιστάμενες απαιτήσεις του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. που εκχωρήθηκαν στο Δημόσιο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 18 Υπαγόμενες περιπτώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

1. Υπόχρεοι φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 19 Εξαιρούμενες περιπτώσεις

Οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου δεν έχουν εφαρμογή: α) Στις υποθέσεις των φορολογουμένων για τις οποίες έχουν...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 20 Ειδικές ρυθμίσεις

1. Η οφειλή για φόρους, τέλη και εισφορές που βεβαιώνεται με βάση τις αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις του...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3219/2004

1. To άρθρο 11 του Ν. 2601/1998, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 3219/2004, αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 11...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 22 Κατάργηση διατάξεων του Ν. 3220/2004 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α') καταργούνται από την έναρξη της ισχύος τους. 2. Οι...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 23 Σύσταση Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (Δ.Ε.Κ.) Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, με τίτλο «Διαπεριφερειακό...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 24 Σύσταση και αναδιοργάνωση Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

1. Συνιστάται Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Β' Τάξης, επιπέδου Τμήματος, με τίτλο «Δ.Ο.Υ. Παλαμά» και έδρα...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 25 Φορολογική μεταχείριση των κερδών αλλοδαπών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων από τη ναύλωση πλοίων τους για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων

1. Τα καθαρά κέρδη από τη ναύλωση των κρουαζιερόπλοιων των αλλοδαπών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων, που έχουν ανακηρυχθεί...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 26 Αμοιβές πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και λοιπών προσώπων που καταβάλλονται από την Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.

1. Οι αμοιβές που καταβάλλει εξ ελευθεριότητος η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε. από...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 27

  Στο κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ», του οποίου η σύσταση εγκρίθηκε και ο...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 28 Παράταση προθεσμίας

Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α-) αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Ο μετασχηματισμός...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 29 Τελικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορούν να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής, τα χρονικά...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 30 Ρυθμίσεις για το Άλσος της Σχολής Ευελπίδων

1. Επιτρέπεται οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκονται επί των οδών...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 31

  1. Για τις ανάγκες που θα προκύψουν από την προετοιμασία της υποψηφιότητας της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους στο...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 32 Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης ασθενοφόρων αυτοκινήτων

Η παράγραφος 9 του άρθρου 132 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως αυτή προστέθηκε με την...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 33 Επιστροφή παρακρατηθέντος φόρου επί τόκων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου σε κατοίκους εξωτερικού

Το δικαίωμα αξίωσης της επιστροφής στους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού του παρακρατηθέντος φόρου επί των τόκων ομολόγων...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 34

1. Η παράγραφος 1 (Δ) του άρθρου 4 του Π .Δ. 274/2000, η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 2 εδάφιο...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 35

  Το σύνολο των εργαζομένων σε όλα, ανεξαιρέτως, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά) και το κάθε...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 36

  Μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2004 απαγορεύονται οι διαδικασίες και η λήψη μέτρων ατομικής ή συλλογικής...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 37

  1. Στο τέλος του άρθρου 78 «Διαχειριστικές υποχρεώσεις Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.» του Ν. 2725/1999, όπως αυτός έχει...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 38

  Φορολόγηση επαναπατριζόμενων κεφαλαίων 1. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικά υπόχρεα στην Ελλάδα...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 39 Οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα

1. Η συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή από κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, οι οποίες συνομολογούνται ή έχουν...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 40 Αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Ο χρόνος τήρησης και χρήσης από τα πιστωτικά ιδρύματα ή τρίτους ή χάριν αυτών δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς δεν...

Ν. 3259/2004 Άρθρο 41 Έναρξη ισχύος

1. Οι διατάξεις των κεφαλαίων Α', Β' και Γ' του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται από τη 15η Ιουλίου 2004. 2. Οι...