Ν.4308 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

N. 4308/2014 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

1. Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτού του νόμου λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι ορισμοί του παραρτήματος Α'. 2. Οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου: α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης...

N. 4308/2014 Άρθρο 2 Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων

1. Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.   2. Πολύ μικρές οντότητες. Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα...

N. 4308/2014 Άρθρο 3 Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία

1. Η οντότητα τηρεί, ως μέρος του λογιστικού συστήματός της, αρχείο κάθε συναλλαγής και γεγονότος αυτής που πραγματοποιείται στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, καθώς και των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, κερδών, εξόδων, ζημιών, αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και...

N. 4308/2014 Άρθρο 4 Άλλα λογιστικά αρχεία

1. Η οντότητα τηρεί κατά περίπτωση, πέραν των αρχείων του άρθρου 3, τα αρχεία (βιβλία) που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους, με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία τέλους της περιόδου αναφοράς (ημερομηνία του ισολογισμού). 2. Αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Στο...

N. 4308/2014 Άρθρο 5 Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος

1. Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη της τήρη­σης αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και κατάλληλων λογιστικών αρχείων για τη σύνταξη των χρηματοοικονο­μικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου ή, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., κατά περίπτωση. Το λογιστικό...

N. 4308/2014 Άρθρο 6 Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων

1. Η ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) γί­νεται ως εξής: α) Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, η ενημέ­ρωση για τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε μήνα γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του ε­πόμενου μήνα. β) Όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, η ενη­μέρωση για τα...

N. 4308/2014 Άρθρο 7 Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων

1. Το σύνολο των λογιστικών αρχείων που η οντότητα τηρεί, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου διαφυ­λάσσονται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από: α) Πέντε (5) έτη από τη λήξη της περιόδου. β) Το χρόνο που ορίζεται από άλλη νομοθεσία. 2.        Τα...

N. 4308/2014 Άρθρο 8 Τιμολόγιο πώλησης

1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υ­ποκείμενη σε αυτόν το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλ­λης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλ­λη χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας...

N. 4308/2014 Άρθρο 9 Περιεχόμενο τιμολογίου

1. Το τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες εν­δείξεις: α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές τιμολογίων, ο οποίος χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με μονα­δικό τρόπο. γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βά­ση τον οποίο ο πωλητής...

N. 4308/2014 Άρθρο 10 Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο

1. Επιτρέπεται η έκδοση απλοποιημένου τιμολογίου σε κάθε μία από τις παρακάτω δύο περιπτώσεις: α) όταν το ποσό του τιμολογίου δεν υπερβαίνει το πο­σό των 100 ευρώ, ή β) όταν το εκδιδόμενο τιμολόγιο είναι έγγραφο της παρ. 3 του άρθρου 8. 2. Το απλοποιημένο τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες...

N. 4308/2014 Άρθρο 11 Χρόνος έκδοσης τιμολογίου

1. Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών. 2. Ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου καθορίζεται ως εξής: α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρε­σιών, τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέ­ρα του επόμενου...

N. 4308/2014 Άρθρο 12 Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών

1. Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώ­λησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Α­ντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλε­ται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη. 2....

N. 4308/2014 Άρθρο 13 Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) εκδίδεται: α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο πα­ράδοσης ή την έναρξη της αποστολής. Όταν η παράδο­ση των πωλούμενων αγαθών γίνεται από τρίτο, το στοι­χείο λιανικής πώλησης εκδίδεται μέχρι το τέλος του ε­πόμενου μήνα από την...

N. 4308/2014 Άρθρο 14 Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

1. Το τιμολόγιο μπορεί να εκδίδεται σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή. 2. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου λιανικής πώλησης, είναι οποιοδήποτε τιμολό­γιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον παρόντα νόμο και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε η­λεκτρονική...

N. 4308/2014 Άρθρο 15 Αυθεντικότητα του τιμολογίου

1. Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου και η αναγνωσιμότητα του τιμολογίου που λαμβάνεται ή εκδίδεται από την οντότητα, σε έντυ­πη ή σε ηλεκτρονική μορφή, διασφαλίζεται από το χρόνο της έκδοσής του έως τη λήξη της περιόδου διαφύλαξής του. 2. Κάθε οντότητα οφείλει να...

N. 4308/2014 Άρθρο 16 Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

  1. Όλες οι συναλλαγές και όλα τα γεγονότα που κατα­χωρούνται στα λογιστικά αρχεία ενσωματώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου, βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου. 2. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενι­αίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη...

N. 4308/2014 Άρθρο 17 Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότη­τας, καθώς και τις ακόλουθες γενικές αρχές: α) Οι λογιστικές πολιτικές χρησιμοποιούνται με συνέ­πεια από περίοδο σε περίοδο, ώστε να διασφαλίζεται η...

N. 4308/2014 Άρθρο 18 Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

1. Ενσώματα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτή­σης και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως. Ειδικότερα, στα πάγια περιλαμβάνο­νται, μεταξύ άλλων: α) Η υπεραξία, ως άυλο στοιχείο. β) Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων. γ) Οι...

N. 4308/2014 Άρθρο19 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

 Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζο­νται αρχικά στο κόστος.  Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρη­ματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτή­σεως μείον ζημίες απομείωσης.  Ειδικότερα, μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρι­σης τα έντοκα χρηματοοικονομικά...

N. 4308/2014 Άρθρο 20 Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών

1.   Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 2.   Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 3.   Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται με...

N. 4308/2014 Άρθρο 21 Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

1.   Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κό­στος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα ε- πιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησι­μοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 2.   Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά...

N. 4308/2014 Άρθρο 22 Υποχρεώσεις

1.   Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Οι χρηματοοικο­νομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφει­λόμενο ποσό τους. 2.   Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, κα­θώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη των υποχρεώσεων αντιμετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα...

N. 4308/2014 Άρθρο 23 Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι

1.   Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοι­χεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην πε­ρίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές...

N. 4308/2014 Άρθρο 24 Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία

1.   Εναλλακτικά των οριζόμενων στα άρθρα 18 έως 23, παρέχεται η δυνατότητα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου να επιμετρώνται με­ταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης στην εύλο­γη αξία τους. 2.   Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση ενός...

N. 4308/2014 Άρθρο 25 Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων

1. Τα στοιχεία του παρόντος άρθρου αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο ενδεδειγμένο κα­τά περίπτωση κονδύλι και βάσει των παραγράφων 2 έως 14 κατωτέρω. 2. Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα. 3. Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται ό­ταν...

N. 4308/2014 Άρθρο 26 Στοιχεία της καθαρής θέσης

1. Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαμβάνουν: α) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της ο­ντότητας, συμπεριλαμβανομένου: α.1) του υπέρ το άρτιο ποσού αυτού και α.2) οποιασδήποτε εισφοράς των ιδιοκτητών εφόσον υπάρχει ανέκκλητη δέσμευση κεφαλαιοποίησής της και υποχρέωση της οντότητας για...

N. 4308/2014 Άρθρο 27 Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα

1.   Μία συναλλαγή σε ξένο νόμισμα μετατρέπεται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτί­ζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότη­τας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. 2.   Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: α) Τα νομισματικά...

N. 4308/2014 Άρθρο 28 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών

1.   Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορ­θώσεις λαθών αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρ­θωση: α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για τη σωρευ­τική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και...

N. 4308/2014 Άρθρο 29 Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1. Η κατάρτιση του προσαρτήματος των χρηματοοικο­νομικών καταστάσεων ακολουθεί τις παρακάτω αρχές: α) Οι οντότητες που δεν υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες μιας παραγράφου του παρόντος άρ­θρου δύνανται να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες προαιρετικά. Στην περίπτωση αυτή, οι οντότητες...

N. 4308/2014 Άρθρο 30 Απλοποιήσεις και απαλλαγές

Πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρ­θρου 1 1. Οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 που κάνουν, σύμφωνα με το νόμο, χρήση της επιλογής της παραγράφου 8 του άρθρου 16: α) Δύνανται να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 3 περί σχεδίου λογαριασμών. β)...

N. 4308/2014 Άρθρο 31 Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης

1. Μικροί όμιλοι είναι οι όμιλοι που αποτελούνται από μία μητρική και θυγατρικές οντότητες προς υπαγωγή σε ενοποίηση, οι οποίοι σε ενοποιημένη βάση κατά την ημε­ρομηνία ισολογισμού της μητρικής οντότητας δεν υπερ­βαίνουν τα όρια τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) Σύνολο ενεργητικού:...

N. 4308/2014 Άρθρο 32 Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης

οντότητες: 1) Τις ρυθμίσεις των άρθρων 32 έως 36 εφαρμόζουν οι α) Οι μητρικές οντότητες των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. β) Κάθε άλλη οντότητα όταν επιλέγει ή υποχρεώνεται από άλλη νομοθεσία, να συντάσει ενοποιημένες χρημα­τοοικονομικές καταστάσεις. 2) Μια...

N. 4308/2014 Άρθρο 33 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση

1)       Οι μικροί και οι μεσαίοι όμιλοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων χρηματοοιοκο- νομικών καταστάσεων, εκτός και εάν κάποια από τις ο­ντότητες του ομίλου είναι δημοσίου συμφέροντος. 2)       Μια μητρική οντότητα...

N. 4308/2014 Άρθρο 34 Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, σύμφωνα με τα υποδείγματα Β.7 έως και Β.10 του Παραρτήματος Β' του παρόντος νόμου. 2.   Τα άρθρα 16 έως 29 του παρόντος νόμου εφαρμόζο­νται αναφορικά με τις ενοποιημένες χρηματοοικονομι­κές καταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις...

N. 4308/2014 Άρθρο 35 Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες

1.   Όταν μια οντότητα που περιλαμβάνεται στην ενο­ποίηση έχει μια συμμετοχή σε συγγενή ή κοινοπραξία, αυτή η συμμετοχή εμφανίζεται στον ενοποιημένο ισολο­γισμό σε ιδιαίτερο κονδύλι με τον τίτλο «συμμετοχή σε συγγενή ή και κοινοπραξία», βάσει της μεθόδου της κα­θαρής θέσης. 2.  ...

N. 4308/2014 Άρθρο 36 Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1. Οι σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομι­κών καταστάσεων περιλαμβάνουν όλες τις πληροφο­ρίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που προ­βλέπονται από το άρθρο 29, με τρόπο που διευκολύνει την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής θέσης των ο­ντοτήτων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ως...

N. 4308/2014 Άρθρο 37 Πρώτη εφαρμογή

1. Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ, όπως ορίζεται στο άρθρο 44. 2. Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων επιμέτρησης και σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων των κεφα­λαίων 4 έως 7 αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος νό­μου. 3. Όταν η αναδρομική προσαρμογή...

N. 4308/2014 Άρθρο 38 Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποπα­ράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε' του ν. 4093/2012 (Κώ­δικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία έχει εκδοθεί δυνάμει εκείνης της διάταξης ή του προϊσχύο­ντος π.δ. 186/1992. 2.  Ο ν. 1809/1988...

N. 4308/2014 Άρθρο 39 Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων

Δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις αυτού του νόμου τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην παρά­γραφο 2γ του άρθρου 1. α) Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. του ν. 2859/2000, βάσει ύψους ακαθάριστων εσόδων τους α­πό την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών...

N. 4308/2014 Άρθρο 40 Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί (φορολογι­κές ταμειακές μηχανές και μηχανισμοί Ειδικών Ασφα­λών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων) του ν. 1809/1988 δύναται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται, εκτός εάν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κριθεί ότι δεν πληρούν τις τεχνικές...

N. 4308/2014 Άρθρο 41

1. Στο άρθρο 2 του ν. 4276/2014 (Α' 155) προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής: «6. Από την 1.4.2015 και εφεξής τα τουριστικά κατα­λύματα των υποπεριπτώσεων αα', γγ', δδ' ως προς τα ξενοδοχεία που αποτελούν μέρος του σύνθετου τουρι­στικού καταλύματος, εε', στστ' της περίπτωσης α' και της...

N. 4308/2014 Άρθρο 42 Διάφορες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονο­μικών

1.  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ανασυγκροτούνται συλλογικά όργανα των οποίων η, κατά τις κείμενες διατάξεις, συγκρότηση επηρεάζεται α­πό τις ρυθμίσεις του π.δ. 111/2014 (Α' 178). 2.  α. Στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν....

N. 4308/2014 Άρθρο 43

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 160 του Κώδικα Κατά­στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α' 26), όπως αντικα­ταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4275/2014 (Α' 149), α­ντικαθίσταται ως εξής: «2. Το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊστα­μένων Γενικής...

N. 4308/2014 Άρθρο 44 Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του νόμου αυτού τίθενται σε ισχύ ως ε­ξής: α) Τα κεφάλαια 4 έως 7, καθώς και οι ορισμοί του Πα­ραρτήματος Α' που σχετίζονται με την εφαρμογή των κεφαλαίων αυτών τίθενται σε ισχύ για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014. β) Όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια, καθώς και οι ορισμοί...

N. 4308/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Ακεραιότητα περιεχομένου λογιστικού στοιχείου (integrity of content): Με τον όρο «ακεραιότητα του περιεχομένου» νοείται ότι το περιεχόμενο ενός λογιστικού στοιχείου (π.χ. του τιμολογίου) δεν έχει αλλοιωθεί, σε σχέση με ό,τι απαιτείται από τον παρόντα νόμο ή με ό,τι καθορίσθηκε από τον εκδότη...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)  Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Σημείωση 20Χ1 20Χ0 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1. Το παρόν σχέδιο λογαριασμών χρησιμοποιείται από τις οντότητες που υπόκεινται στο νόμο ως μέρος του λογιστικού τους συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 3. Το σχέδιο των λογαριασμών παρέχει ευελιξία για προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών. 2. Οι λογαριασμοί...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν καθοδήγηση για τη σύνδεση του σχεδίου λογαριασμών με την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των άρθρων 16 και 17. Πίνακας Δ.1: Σύνδεση σχεδίου...

ΠΟΛ.1003/31.12.2014 

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».  περισσότερα.