Ν. 4177 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

Ν.4177/2013 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με τον παρόντα νόμο ορίζονται κανόνες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διακινούνται, διατίθενται και παρέχονται...

Ν.4177/2013 Άρθρο 2. Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Προϊόν»: κάθε προϊόν βιομηχανικής κατασκευής,...

Ν.4177/2013 Άρθρο 3. Γενικές αρχές που διέπουν τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών

Όποιος διακινεί προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες υποχρεούται να εξασφαλίζει την ορθή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του...

Ν.4177/2013 Άρθρο 4. Ρυθμίσεις για τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθμίζονται τα επί μέρους ζητήματα για την εφαρμογή του...

Ν.4177/2013 Άρθρο 5. Χορήγηση έντυπων οδηγιών

Σε κάθε πώληση ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς...

Ν.4177/2013 Άρθρο 6. Επισήμανση τροφίμων

1. Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα που διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή επισημαίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του...

Ν.4177/2013 Άρθρο 7. Τήρηση πινακίδων

1. Σε όλα τα προϊόντα που διατίθενται για κατανάλωση είτε εντός του καταστήματος είτε από υπαίθριους πωλητές...

Ν.4177/2013 Άρθρο 8. Κανόνες σχετικά με την ποσότητα προϊόντων

1. Η αγοραπωλησία όλων των προσυσκευασμένων προϊόντων γίνεται με βάση την καθαρή ποσότητα περιεχομένου. Στην καθαρή...

Ν.4177/2013 Άρθρο 9. Τήρηση τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

1. Επιχειρήσεις που παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες προς τους πελάτες τους υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο...

Ν.4177/2013 Άρθρο 10. Πρακτικές επικοινωνίας με τον καταναλωτή

1. Πρακτικές επικοινωνίας με σκοπό την ενημέρωση του καταναλωτή ή την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να...

Ν.4177/2013 Άρθρο 11. Μέσα αποθήκευσης - Ψυγεία

Κάθε τρόπος αποθήκευσης τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης και της ψύξης ή κατάψυξης, γίνεται με τρόπο που εξασφαλίζει τους...

Ν.4177/2013 Άρθρο 12. Διάθεση και διακίνηση προϊόντων προς τον έμπορο

Ο κάθε είδους προμηθευτής έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί τις τιμές πώλησης των προϊόντων του στον εκάστοτε...

Ν.4177/2013 Άρθρο 13. Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης

Κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων ή την αποτίμηση παρεχόμενης υπηρεσίας εκδίδονται όλα τα νόμιμα παραστατικά. Στα...

Ν.4177/2013 Άρθρο 14. Όργανα μέτρησης

Όλα τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης, καθώς και όλα τα λοιπά όργανα μέτρησης που υπόκεινται σε νόμιμο έλεγχο,...

Ν.4177/2013 Άρθρο 15. Εκπτώσεις - Προσφορές

1. Επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ως εξής: α)...

Ν.4177/2013 Άρθρο 16. Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές

1. Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές: α) Την πρώτη Κυριακή κατά την...

Ν.4177/2013 Άρθρο 17. Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο

  1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος και των κατ' εξουσιοδότησή τους...

Ν.4177/2013 Άρθρο 18. Έλεγχοι - Δειγματοληψίες Εργαστηριακές Εξετάσεις

1. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις...

Ν.4177/2013 Άρθρο 19. Ειδικές ποινικές κυρώσεις

1. Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους...

Ν.4177/2013 Άρθρο 20. Ειδικές κυρώσεις για κατόχους αδειών εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Στις εγκαταστάσεις των κατόχων αδειών εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και διάθεσης...

Ν.4177/2013 'Αρθρο 21. Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές και λειτουργία τις Κυριακές

1. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του...

Ν.4177/2013 Άρθρο 22. Διοικητικές κυρώσεις

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 21, καθώς και των άρθρων 5 παρ. 1 και 7 παρ. 10 του ν. 2323/1995 (Α'145), για...

Ν.4177/2013 Άρθρο 23. Πρόσθετα διοικητικά μέτρα

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, σε περίπτωση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για...

Ν.4177/2013 Άρθρο 24. Διαδικασία επιβολής προστίμου

1. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που...

Ν.4177/2013 Άρθρο 25. Είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίμων

Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος νόμου εισπράττονται, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)...

Ν.4177/2013 Άρθρο 26 Διοικητική και δικαστική προστασία

1. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου του παρόντος νόμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή μέσα σε...

Ν.4177/2013 Άρθρο 27 Τμήμα Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων

Το Αυτοτελές Τμήμα Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων Αγορανομικού Κώδικα της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της...

Ν.4177/2013 Άρθρο 28 Ελάχιστο περιεχόμενο συμβάσεων χονδρικής εμπορίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

1. Η σύμβαση προμήθειας μεταξύ εταιριών εμπορίας και  συνεργαζόμενων με το σήμα της εταιρίας εμπορίας πρατηριούχων...

Ν.4177/2013 Άρθρο 29 Συμβάσεις αποκλειστικής προμήθειας

1. Η μέγιστη διάρκεια σύμβασης αποκλειστικής προμήθειας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης ορίζεται στα πέντε...

Ν.4177/2013 Άρθρο 30 Παροχή οικονομικών και χρηματοδοτικών ανταλλαγμάτων

1. Σε περίπτωση παροχής οικονομικών και χρηματοδοτικών ανταλλαγμάτων ή πραγματοποίησης επενδύσεων από τις...

Ν.4177/2013 Άρθρο 31 Στo άρθρο 31 του ν. 3784/2009 (Α΄137) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

Στo άρθρο 31 του ν. 3784/2009 (Α΄137) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών...

Ν.4177/2013 Άρθρο 32 Εποπτεία Οργανισμών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άρθρο 32 Εποπτεία Οργανισμών

1. Η περίπτωση 10 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου 210 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:  «10. Η...

Ν.4177/2013 Άρθρο 33 Ημερήσιο τέλος

Το άρθρο 17 του ν. 1023/1980 (Α΄ 47) αντικαθίσταται ως εξής: « Άρθρο 17 1. Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές...

Ν.4177/2013 Άρθρο 34 Χωροθέτηση λαϊκών αγορών

Για τις λαϊκές αγορές Αθήνας και Θεσσαλονίκης με ειδικά εμπεριστατωμένη αιτιολογημένη απόφαση του οικείου...

Ν.4177/2013 Άρθρο 35 Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής

1. Η παρ. 1 του άρθρου 7στ του ν. 2323/1995 (Α΄145) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών...

Ν.4177/2013 Άρθρο 36 Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης

1. α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8α του ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής: ≪1. Ιδρύεται νομικό...

Ν.4177/2013 Άρθρο 37 Χρηματικά πρόστιμα

  Μετά το άρθρο 7στ του ν. 2323/1995 προστίθεται άρθρο 7ζ ως εξής: «Άρθρο 7ζ Για τα χρηματικά πρόστιμα που...

Ν.4177/2013 Άρθρο 38 Διοικητικές και οργανωτικές ρυθμίσεις

1. Το άρθρο 7 του π.δ. 489/1987 (Α΄ 226) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 7 Προϊστάμενοι 1. Στη Διεύθυνση...

Ν.4177/2013 Άρθρο 39 Μεταβατική διάταξη

Η θητεία των υφισταμένων Διοικητικών Συμβουλίων  των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης παύει...

Ν.4177/2013 Άρθρο 41 Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2251/1994

1. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το Ε.Σ.Κ.Α. αποτελείται από: α) τρείς (3)...

Ν.4177/2013 Άρθρο 41 Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2251/1994

1. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το Ε.Σ.Κ.Α. αποτελείται από:  α)...

Ν.4177/2013 Άρθρο 42 Τροποποίηση του άρθρου 13α και προσθήκη άρθρου 13β στο ν. 2251/1994

1. Η παρ. 2 του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ποινικού...

Ν.4177/2013 Άρθρο 44 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3614/2007 (Α΄ 267)

1. Tα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 25Α του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), όπως αυτό προστέθηκε με το...

Ν.4177/2013 Άρθρο 45 Στο άρθρο 1 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3α, ως ακολούθως:

Στο άρθρο 1 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3α, ως ακολούθως: «3α. Ως μέλη του...

Ν.4177/2013 Άρθρο 46

1.α. Στην περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 6...

Ν.4177/2013 Άρθρο 47 1. Η παρ. 22 του άρθρου 20 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) καταργείται.

2. α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1. Με απόφαση...

Ν.4177/2013 Άρθρο 48 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Έως την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 1 του άρθρου 4, 2 και 3 του άρθρου 22 και 3 του...

Ν.4177/2013 Άρθρο 49 Έναρξη ισχύος

  Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη...

Προϊόντα: 1 - 50 από 50