Ν. 4110 Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος,

Ν.4110 Άρθρο 1 Κλίμακες φορολογίας - Εκπτώσεις δαπανών Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσηςΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

  Άρθρο 1 Κλίμακες φορολογίας - Εκπτώσεις δαπανών Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης 1. Το άρθρο 9 του Κώδικα...

N.4110 Άρθρο 2 Εισόδημα από κινητές αξίες και μεταβιβάσεις μετοχών

  1.     Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «Ο...

Ν. 4110 Άρθρο 3 Εισόδημα από επιχειρήσεις Εκπτώσεις δαπανών επιχειρήσεων

Άρθρο 3 Εισόδημα από επιχειρήσεις Εκπτώσεις δαπανών επιχειρήσεων 1. Τα πέντε πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου...

Ν. 4110 Άρθρο 4 Προσδιορισμός εισοδημάτων από επιχειρήσεις

  1. Το άρθρο 32 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 32 Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος...

Ν. 4110 Άρθρο 5 Κέρδη από μεταβιβάσεις ακινήτων

  1. Το άρθρο 33 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 33 Κέρδη υπεραξίας κεφαλαίου που προκύπτουν από τη...

Ν. 4110 Άρθρο 6 Παρακράτηση φόρου

  1.     Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρ­θρου 14 του Κ.Φ.Ε. παρατείνεται μέχρι...

N.4110 Άρθρο 7 Λοιπές ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

  1.     Στις περιπτώσεις ε' και ζ' της παραγράφου 1 και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του...

N.4110 Άρθρο 8 Υποχρεώσεις και δικαιώματα φορολογουμένων - υπηρεσιών

  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε αντικα­θίσταται ως εξής: «1. Κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο...

N.4110 Άρθρο 9 Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

  1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «α) Σε ημεδαπές ανώνυμες...

N.4110 Άρθρο 10 Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 2578/1998, 3943/2011, 3986/2011, 4019/2011

  1.     Η παράγραφος 12 του άρθρου 14 του ν. 3943/2011 (Α' 66) αντικαθίσταται ως εξής: «12....

N.4110 Άρθρο 11 Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών

  1. Το άρθρο 39 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 39 Διόρθωση κερδών τιμολογήσεων μεταξύ συνδεδεμένων...

N.4110 Άρθρο 13 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2343/1995 για την Οικονομική Επιθεώρηση

  1.     To πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2343/ 1995 (Α' 211), αντικαθίσταται,...

N.4110 Άρθρο 14 Συμβόλαιο αποδοτικότητας

  1.     Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3943/2011...

N.4110 Άρθρο 15 Υποστήριξη Γενικών Γραμματέων Υπουργείου Οικονομικών

 Το άρθρο 15 καταργήθηκε με την παρ 6 του άρθρου 74 του ν. 4170/2013 από τ 12/7/2013  1. Για την υποβοήθηση...

N.4110 Άρθρο 16 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3086/2002

  1. Το άρθρο 2 του ν. 3086/2002 (Α' 324) αντικαθίσταται ως εξής: «Αρμοδιότητες 1.     Στην...

N.4110 Άρθρο 18 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1798/1988 και της υπ' αριθμ. Δ. 697/35/20.3.1990 ΑΥΟ

  1.     α. Η περίπτωση Α της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/ 1988 (Α' 166), αντικαθίσταται...

N.4110 Άρθρο 19 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4021/2011 και του ν. 3427/2005

  1.     Το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 καταργείται και τα τρίτο...

N.4110 Άρθρο 20 Συμπλήρωση διατάξεων για το τέλος ταξινόμησης

  1. α. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (Α' 212), όπως τροποποιείται με την...

N.4110 Άρθρο 21 Φόρος πολυτελείας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

  Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (Α' 40) αντι­καθίσταται ως εξής: «2. Προκειμένου για μεταχειρισμένα...

N.4110 Άρθρο 22 Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)

  1. Στο άρθρο 41 του ν.δ. 356/1974 (Α' 90), μετά την παράγραφο 6 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Η...

N.4110 Άρθρο 23 Κατάργηση διατάξεων του ν. 4002/2011 και λοιπές ρυθμίσεις

  1.     Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Α' 180) καταργούνται από τη...

N.4110 Άρθρο 24 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 27/1975 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 27/1975 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 814/1978 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  1. Το άρθρο 26 του ν. 27/1975 (Α' 77) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 26 Φορολογία πλοίων υπό ξένη σημαία 1....

N.4110 Άρθρο 25 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 814/1978

  Το άρθρο 35 του ν. 814/1978 (Α'144) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 35 Απαλλαγή εισοδήματος κτωμένου από εταιρία...

N.4110 Άρθρο 26 Ρύθμιση για τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια

  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4002/2011 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η ημερομηνία, μετά την...

N.4110 Άρθρο 27 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2731/1999

  Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12, του ν. 2731/1999 (Α'138) προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής, ενώ οι...

N.4110 Άρθρο 28 Έναρξη ισχύος

  1. Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει: α) Των άρθρων 1, 2 (παράγραφοι 2 και 8), 3 (παράγραφοι 1, 2,...

ΠΟΛ.1085/20.3.2014 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 3, 6, 7 και 8 του ν.4110/2013

ΠΟΛ.1085/20.3.2014 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 3, 6, 7 και 8 του ν.4110/2013 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' Πληροφορίες: Θαν. Σαφαρής -Βασ. Δασουράς Ταχ....
 

ΠΟΛ 1064/25-2-2014 ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα με βάση τις διατάξεις του ν.4110/2013.

ΠΟΛ 1064/25-2-2014 ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα με βάση τις διατάξεις του ν.4110/2013. Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα..