Ν. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων

Ν. 4014: Άρθρο 1 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

  1. Τα έργα και οι δραστηριότητες του δημόσιου και ι­διωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται...

Ν. 4014: Άρθρο 2 Κοινή διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α

  1.  Για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριο­τήτων κατηγορίας Α ή τη μετεγκατάσταση ήδη υφιστα­μένων...

Ν. 4014: Άρθρο 3 Έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1

  1. Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντι­κή αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων της...

Ν. 4014: Άρθρο 4 Έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2

  1.  Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντι­κή αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων της...

Ν. 4014: Άρθρο 5 Διαδικασία Ανανέωσης ΑΕΠΟ

  1. Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ υποχρεούνται να υποβάλλουν προς έγκριση...

Ν. 4014: Άρθρο 6 Διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ

  1.  Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης...

Ν. 4014: Άρθρο 7 Διαδικασία αξιολόγησης οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής έργου ή δραστηριότητας

  1.  Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού πε­ριβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας σε...

Ν. 4014: Άρθρο 8 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β

  1.  Τα έργα ή δραστηριότητες κατηγορίας Β δεν ακο­λουθούν τη διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ αλλά υπόκεινται σε...

Ν. 4014: Άρθρο 9 Υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες στερούμενα περιβαλλοντικών όρων

  1. Σε περίπτωση αιτήματος φορέα υφιστάμενου έργου ή δραστηριότητας κατηγορίας Α ή Β για την τροποποίη­ση,...

Ν. 4014: Άρθρο10 Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000

  1.  Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές του δι­κτύου...

Ν. 4014: Άρθρο 11 Περιεχόμενο φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης

  1.  Οι δημόσιες αρχές παρέχουν στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας όλες τις πληροφορίες που έχουν στη...

Ν. 4014: Άρθρο 12 Κατάργηση αδειών

  1.  Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, όλες οι ά­δειες και εγκρίσεις για τη διαχείριση των στερεών...

Ν. 4014: Άρθρο 13 Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

  1. Συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Α­δειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας...

Ν. 4014: Άρθρο14 Σύσταση Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

  1.  Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι­ματικής Αλλαγής συνιστάται Διεύθυνση Περιβαλλοντι­κής...

Ν. 4014; Άρθρο 16 Μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ

  1.  Για τις ανάγκες αξιολόγησης των ΜΠΕ και σύνταξης των ΑΕΠΟ, καθώς και την εν γένει προώθηση των...

Ν. 4014: Άρθρο17 Τέλη διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχων

  1.  Τα αντισταθμιστικά μέτρα που τυχόν προβλέπονται στην ΑΕΠΟ, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του...

Ν. 4014: Άρθρο 18 Ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης

  1.  Δημιουργείται Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μη­τρώο (ΗΠΜ) πληροφοριών που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης,...

Ν. 4014: Άρθρο 19 Γνωμοδοτήσεις φορέων και δημόσια διαβούλευση περιβαλλοντικής αδειοδότησης

  1.  Ως γνωμοδοτούντες φορείς ορίζονται: α) Οι δημόσιες αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της κ.υ.α. υπ'...

Ν. 4014: Άρθρο19α Ανάρτηση ΑΕΠΟ στο διαδίκτυο

  1.  Μετά την έγκριση από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, η ΑΕΠΟ, η απόφαση ανανέωσης, παράτασης ι­σχύος ή...

Ν. 4014: Άρθρο 21 Διοικητικές κυρώσεις

  1.  Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν οποια­δήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή...

Ν. 4014: Άρθρο 22 Οργανωτικά, λειτουργικά και άλλα ζητήματα της ΕΥΕΠ και του ΣΥΓΑΠΕΖ

  1.  Στην ΕΥΕΠ συνιστώνται δύο (2) θέσεις Βοηθών Γε - νικού Επιθεωρητή, μία για το συντονισμό της Ειδικής...

Ν. 4014: Άρθρο 23 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης

  1.  Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση...

Ν. 4014: Άρθρο 24 Δικαιολογητικά, διαδικασία υπαγωγής και ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης

  1. α. Αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστί­μου, το...

Ν. 4014: Άρθρο 25 Μέτρα για τη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος

  1. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που εισπράττεται κατά το προηγούμενο άρθρο αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Τα­μείου,...

Ν. 4014: Άρθρο 26 Ειδικές διατάξεις

  1.  Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργει­ας και Κλιματικής Αλλαγής Μητρώο Κατασκευών, στο ο­ποίο...

Ν. 4046: Άρθρο 27 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης μη δηλούμενων κατασκευών / χρήσεων

  1.  Αν δεν υποβληθεί δήλωση ή αν δεν περατωθεί ε­μπρόθεσμα η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού...

Ν. 4014: Άρθρο 28 Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων

  1.  'Ολες οι αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις, οι ο­ποίες δεν θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος,...

Ν. 4014: Άρθρο 29 Λοιπές διατάξεις

  1. Μετά το άρθρο 2 του ν. 3316/2005 (Α' 42), όπως ι­σχύει, προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής: «Αρθρο 2Α Δωρεά...

Ν. 4014: Άρθρο 30 Μεταβατικές διατάξεις

  1.  Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρού­νται σε ισχύ οι υφιστάμενες διατάξεις του ν. 1650/1986...

Άρθρο 31 Τροποποιητικές διατάξεις

  1.  Το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α' 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται από το άρθρο 1...

Ν.4014: Άρθρο 32 Καταργούμενες διατάξεις

  Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκει­ται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει...

Ν. 4014: Αρθρο 33 Ρύθμιση θεμάτων Σ.Χ.Ο.Π. (Συμβούλια Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος)

  1.  Για καθεμία από τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακε­δονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής...

Ν. 4014: Άρθρο 34

  1.  Στο άρθρο 28 του ν. 2971/2001 (Α' 285) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως: «3. Η διαδικασία...

Ν. 4014: Άρθρο 35

  Μετά το άρθρο 4 του ν. 2508/1997 (Α' 124), όπως ι­σχύει, προστίθεται άρθρο 4Α ως ακολούθως: « Αρθρο 4 Α Κατ'...

Ν. 4014: Άρθρο 36

  1.  Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσι­κού και οικονομικού αντικειμένου έργων ανανεώσιμων πηγών...

Ν. 4014: Άρθρο 37 Έναρξη ισχύος

  1.  Η ισχύς του Μέρους Α' του παρόντος νόμου αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευσή του και με τη δημοσίευση...

Ν. 4014: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

  1. Τα χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας και ιδιαίτερα: α) το είδος και το μέγεθος του έργου ή της...