Ν. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Διαβάστε περισσότερα:

Ν. 4002: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007 ΜΕΡΟΣ Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

   Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007 1.  Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α'...

Ν. 4002: Άρθρο 2 Λοιπές συνταξιοδοτικές διατάξεις

    1.α.         Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 1...

Ν. 4002 : Άρθρο 3 Σύνταξη διαζευγμένων

  1.  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3232/2004 (Α' 48) τροποποιείται ως εξής: «1. Ο/η...

Ν. 4002 : Άρθρο 4 Συνταξιοδοτικά θέματα υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

  1.  Οι προβλεπόμενες εισφορές για την κύρια ασφάλι­ση του τακτικού προσωπικού του πρώην Τα μείου Υγείας...

Ν. 4002 : Άρθρο 5 Διευθύνσεις Συντάξεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

    1. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 79/1990 (Α' 37) αντικαθίστανται ως εξής: «(Οι Υπηρεσίε ς που...

Ν. 4002 : Άρθρο 6 Τροποποίηση διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας περί ενδίκων μέσων

  1.  Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ­θρου 66 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως...

Ν. 4002 : Άρθρο 7 Έκταση εφαρμογής

  Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α' , καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Ε', κατά το μέρος που α­φορούν...

Ν. 4002 : Άρθρο 9 Όροι δόμησης και προδιαγραφές σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

  1.α. Για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυ­μάτων εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Περι­βάλλοντος,...

Ν. 4002 : Άρθρο 10 Απόσυρση παλαιών τουριστικών καταλυμάτων

  1.α. Οι κύριοι των τουριστικών καταλυμάτων που προ­βλέπονται στις περιπτώσεις α' , β' και γ' της παρ. 1 Α του...

Ν.4002 : Άρθρο 12 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού

  1.  Συνιστάται Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειο- δότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργα­νισμό...

Ν. 4002 : Άρθρο 13 Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Αδειοδότησης για τις τουριστικές επενδύσεις

  1. Για το συντονισμό και την καλύτερη οργάνωση του συστήματος περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και λει­τουργικής...

Ν. 4002 : Άρθρο 17 Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3867/2010

  1.  Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 (Α' 128) παρατείνεται έως την...

Ν. 4002 : Άρθρο 18 Ρυθμίσεις φορολογικών θεμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

  1.α) Υπόχρεοι φόρου εισοδήματος φυσικών και νομι­κών προσώπων οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν...

Ν. 4002 : Άρθρο 19 Ειδικές ρυθμίσεις για την καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω παύσης ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

  1. Για επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 2743/ 1999 (Α' 211), τα οποία έχουν εισαχθεί ή αποκτηθεί με απαλλαγή...

Ν. 4002 : Άρθρο 20 Ρυθμίσεις τελωνειακών θεμάτων

  1.  Αυτοκίνητα της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρ­θρου 8 του ν. 3899/2010 (A' 212) και της παρ. 5 του...

Ν. 4002 : Άρθρο 21 Μισθώσεις Ελληνικού Δημοσίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  1.  Η μισθωτική αξία των ακινήτων που έχουν μισθωθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και τους φορείς του δημόσιου...

Ν. 4002 : Άρθρο 22 Ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων

  1.  Κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες έχει κριθεί ότι σύμ­φωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 107 ΣΛΕΕ είναι...

Ν. 4002 : Άρθρο 23 Σύσταση Υπηρεσίας Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής στο Υπουργείο Οικονομικών

  1.  Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται οργανική μονάδα, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Υπηρεσία...

Ν. 4002 : Άρθρο 24 Δημοσιονομικές διατάξεις και ρυθμίσεις θεμάτων Ν.Σ. Κ.

  1.  Στο τέλος της περίπτωσης ι' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 προστίθενται οι λέξεις...

Ν. 4002 : Άρθρο 25 Ορισμοί ΜΕΡΟΣ Δ' ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ H' ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ορίζονται ως:  α) «Τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια»: Παίγνια των οποί­ων το...

Ν. 4002 : Άρθρο 26 Πεδίο εφαρμογής

  1.  Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στα τεχνικά-ψυχαγωγικά της υποπερίπτωσης γγ' της...

Ν. 4002 : Άρθρο 27 Άδειες

Για τη διεξαγωγή και εκμετάλλευση παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου απαιτείται η προηγούμενη έκδοση...

Ν. 4022: Άρθρο 28 Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

1.  Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των αδειών, τις πιστο­ποιήσεις, την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής και...

Ν. 4002 : Άρθρο 29 Κανονισμοί της Ε.Ε.Ε.Π.

1.  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρό­ταση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σχετικής προ­τάσεως της...

Ν. 4002 : Άρθρο 30 Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.)

  1. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι­γνίων του άρθρου 29 καθορίζονται οι τεχνικές απαιτή­σεις και...

Ν. 4002 : Άρθρο 31 Ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους

  1.  Το ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους (pay­out) στα τυχερά παίγνια ορίζεται σε ογδόντα τοις εκατό...

Ν. 4002 : Άρθρο 32 Όροι συμμετοχής των παικτών

  1.  Η συμμετοχή στα τυχερά παίγνια, επιτρέπεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το εικοστό...

Ν. 4002 : Άρθρο 33 Προστασία παικτών και Ατομική Κάρτα Παίκτη

1.  Οι ανήλικοι, όσοι είναι ηλικίας 18-21 ετών και οι αυτοαποκλειόμενοι απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση σε χώρους...

Ν. 4002 : Άρθρο 34 Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Απόρρητο - Υποχρέωση Εχεμύθειας

1.  Η Ε.Ε.Ε.Π. γνωστοποιεί στην Αρχή Προστασίας Δε­δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τη σύσταση και λει­τουργία αρχείου...

Ν. 4002 : Άρθρο 35 Εμπορική επικοινωνία

  1.  Η εμπορική επικοινωνία που αφορά σε παίγνια υπό­κειται σε περιορισμούς. Υποχρεωτικά αναφέρονται τα...

Ν. 4002 : Άρθρο 36 Υποχρεωτική σήμανση

  1. Εμφανείς επιγραφές αναφορικά με το είδος και την προσβασιμότητα των παιγνίων, αναρτώνται στο κατά­στημα και...

Ν. 4002 : Άρθρο 37 Έντυπο προγράμματος για τη διεξαγωγή παιγνίων

  1.  Για κάθε τυχερό παίγνιο εκδίδεται και κυκλοφορεί α­πό τον κάτοχο της άδειας ειδικό έντυπο, σε έντυπη ή...

Ν. 4002 : Άρθρο 38 Τεχνικά - ψυχαγωγικά παίγνια

  1.  Η διεξαγωγή όλων των μορφών τεχνικών - ψυχα­γωγικών παιγνίων είναι ελεύθερη, υπό τον όρο της τήρη­σης...

Ν. 4002 : Άρθρο 39 Αδειοδότηση τυχερών παιγνίων

1.  Στην Ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να λειτουρ­γήσουν 35.000 παιγνιομηχανήματα. 2.  Με απόφαση του...

Ν. 4002 : Άρθρο 40 Προϋποθέσεις για τους κατόχους αδειών

1.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. και εκείνοι στους οποίους έχει παρα­χωρηθεί το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης...

Ν. 4002 : Άρθρο 41 Προδιαγραφές παιγνιομηχανημάτων

  1.  Οι προδιαγραφές των παιγνιομηχανημάτων ορίζο­νται με απόφαση της Ε. Ε. Ε. Π., με στόχο την απρόσκο­πτη,...

Ν. 4002 : Άρθρο 42 Πιστοποίηση καταστημάτων

1.  Για τη διεξαγωγή τεχνικών - ψυχαγωγικών ή τυχε­ρών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα απαιτείται πιστο­ποίηση του...

Ν. 4002 : Άρθρο 43 Κατηγορίες πιστοποίησης καταστημάτων

Οι πιστοποιήσεις των καταστημάτων διεξαγωγής παι­γνίων με παιγνιομηχανήματα διακρίνονται σε κατηγο­ρίες ως εξής: α)...

Ν. 4002 : Άρθρο 44 Πιστοποίηση παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων

1.  Για κάθε τεχνικό - ψυχαγωγικό παίγνιο που πρόκει­ται να εγκατασταθεί ή που παίζεται σε παιγνιομηχάνημα...

Ν. 4002 : Άρθρο 45 Ρυθμίσεις αδειών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου - Διαδικασία αδειοδότησης

1.  Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου (internet) ανήκει στην α­ποκλειστική...

Ν. 4002 : Άρθρο 46 Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό

1. Η συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό για τη χορήγη­ση άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω του δια- δικτύου...

Ν. 4002 : Άρθρο 47 Υποχρεώσεις των κατόχων της άδειας

1. Οι κάτοχοι των αδειών είναι νομικά πρόσωπα, με κα­ταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και φορολογούνται...

Ν. 4002 : Άρθρο 48 Υποχρεώσεις - Απαγορεύσεις - Στοιχεία παικτών

1.  Το στοίχημα οποιουδήποτε τύπου σε χρηματοπιστω­τικά μέσα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγο­ρά που...

Ν. 4002 : Άρθρο 49 Μεταφορές χρημάτων

1.  Οι πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια μέσω...

Ν. 4002 : Άρθρο 50 Παράβολα - Τέλη - Συμμετοχή του Δημοσίου στα έσοδα - Φόροι

1.  Για την έκδοση και την ανανέωση των όρων της ά­δειας διεξαγωγής τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων με...

Ν. 4002 : Άρθρο 51 Διοικητικές κυρώσεις

. Οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4002/2011 εφαρμόζονται σε κάθε παίγνιο τη διεξαγωγή του οποίου αδειοδοτεί ή/και...

Ν. 4002 : Άρθρο 52 Ποινικές κυρώσεις

1. Όποιος διεξάγει παίγνια χωρίς να διαθέτει την απαι­τούμενη προς τούτο άδεια, τιμωρείται με ποινή φυλάκι­σης...

Ν. 4002 : Άρθρο 53 Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από ραδιοτηλεοπτικά μέσα

1.  Για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε τυχερού παιγνίου από τηλεοπτικά μέσα, στα οποία οι παίκτες συμμετέχουν είτε...

Ν. 4002 : Άρθρο 54 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1.  Η Ε. Ε. Ε. Π. ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι­σμού...

Ν. 4002 : Άρθρο 55

1. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων (άρθρου 2, περίπτωση 2 του π.δ. 167/1996 - Α' 128), ανασυγκρο­τείται και...

Ν. 4002 : Άρθρο 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Κατάργηση συμβουλίου, υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται...

Ν. 4002 : Άρθρο 57 Συγχώνευση νομικών προσώπων

1. α) Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισει­σμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.), Ν.Π.Δ.Δ. που ιδρύθηκε με το άρθρο...

Ν. 4002 : Άρθρο 58 Συγχώνευση της Όπερας Δωματίου Θεσσαλονίκης

1.  Η Όπερα Δωματίου Θεσσαλονίκης αυτοτελές τμήμα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.), το οποίο...

Ν. 4002 : Άρθρο 59 Συγχώνευση νομικών προσώπων σε νέο φορέα

1. α) Ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πάρ­κου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρί- τσης», ο Οργανισμός...

Ν. 4002 : Άρθρο 60 Λύση της Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε. με μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και περιουσίας στον Ε.Φ.Ε.Τ.

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τε - χνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε.), που...

Ν. 4002 : Άρθρο 61 Συγχώνευση του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

1.  Το Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα, Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Αθήνα, που συνεστήθη με το άρθρο 1 του...

Ν. 4002 : Άρθρο 62 Συγχώνευση της ανώνυμης εταιρείας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

1.  Η ανώνυμη εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., η σύσταση της οποίας προβλέφθηκε με το άρθρο 32 παρ. 1 του ν....

Ν. 4002 : Άρθρο 63 Συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ΕΚΕΠΥ ΑΕ και ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ

1.  Οι εταιρείες «Ανώνυμη εταιρεία τεχνολογικής ανά­πτυξης κεραμικών και πυρίμαχων» (ΕΚΕΠΥ ΑΕ), που έχει συσταθεί...

Ν. 4002 : Άρθρο 64 Λύση Ανωνύμων Εταιρειών

1. α) Η ανώνυμη εταιρεία «Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρί­ου Ελλάδας»...

Ν. 4002 : Άρθρο 65 Γενικές διατάξεις

1.  Μετατάξεις και μεταφορές του ανωτέρω προσωπι­κού από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ανώνυμες εταιρείες...

Ν. 4002 : Άρθρο 66 Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων

1. Μετά το άρθρο 14Α του ν. 3429/2005 (Α' 314) προ­στίθεται άρθρο 14Β ως εξής: «Αρθρο 14Β Κατάργηση, συγχώνευση και...

Ν. 4002 : Άρθρο 67 Καταργούμενες διατάξεις

  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργεί­ται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει...

Ν. 4002 : Άρθρο 68 Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1.  Για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ. Α. α' και β' βαθμού με μετάταξη ή μεταφο­ρά...

Ν. 4002 : Άρθρο 69 Καθαρισμός σχολικών μονάδων

Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α' 138) αντικαθίσταται ως εξής: «γ.ι. Οι συμβάσεις...

Ν.4002: Άρθρο 70

  Οι συμβάσεις που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έ­τος 2010-2011 από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για τη...

Ν.4002: Άρθρο 71 Έναρξη ισχύος

  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ- σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται...

Προϊόντα: 1 - 71 από 71