Ν.3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.

Ν.3986/2011 Άρθρο 1 Σύσταση - Σκοπός Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1 Σύσταση - Σκοπός Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια 1.   Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑ­ΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟ­ΣΙΟΥ...

Ν.3986/2011 Άρθρο 2 Κεφάλαιο - Περιουσία - Έσοδα - Διάθεση εσόδων

1.   Το μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου είναι τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ, διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα...

Ν.3986/2011 Άρθρο 3 Διοίκηση - Αρμοδιότητες - Διαχείριση – Καταστατικό

1.   Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ταμείου είναι πενταμελές και ορίζεται με απόφαση της γενικής συνέ­λευσης του μετόχου, η οποία δημοσιεύεται στην...

Ν.3986/2011 Άρθρο 4 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων

1. Στο Ταμείο συνιστάται επταμελές Συμβούλιο Εμπει­ρογνωμόνων (Σ.Ε.). Το Σ.Ε. ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, για θητεία τριών (3) ετών, που...

Ν.3986/2011 Άρθρο 5 Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων

1.   Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Τα­μείου διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά προτίμηση, με: α) Πώληση. β) Σύσταση εμπραγμάτων...

Ν.3986/2011 Άρθρο 6 Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων

1.   Τα περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται στο Ταμείο αποτιμώνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό που προβλέπεται στο άρθρο 8. 2.   Για τα...

Ν.3986/2011 Άρθρο 7 Προσωπικό

1.Το Ταμείο προσλαμβάνει το πάσης φύσεως προσω­πικό του, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι­σμένου ή αορίστου χρόνου, αποκλειστικά με απόφαση του Διοικητικού...

Ν.3986/2011 Άρθρο 8 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Αποδοχές Προσωπικού

1.   Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τα­μείου, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ταμείου, με τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωση του...

Ν.3986/2011 Άρθρο 9 Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α'

1.   Τα καταστατικά των εταιρειών των οποίων το σύνο­λο των μετοχών περιέρχεται άμεσα ή έμμεσα στο Τα­μείο μπορούν να τροποποιούνται ύστερα από απόφαση του...

Ν.3986/2011 Άρθρο 10 Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Άρθρο 10 Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής 1.   Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ρυθ­μίζεται η διαδικασία πολεοδομικής ωρίμανσης των δημοσίων ακινήτων και η...

Ν.3986/2011 Άρθρο 11 Γενικοί κανόνες χωροθέτησης και γενικές χρήσεις γης

Α. Γενικοί κανόνες χωροθέτησης Για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των δημοσίων ακι­νήτων καθορίζονται γενικοί κανόνες χωροθέτησης ως εξής: 1. Η αξιοποίηση των δημοσίων...

Ν.3986/2011 Άρθρο 12 Χωρικός προορισμός - Επενδυτική ταυτότητα δημοσίων ακινήτων

1.   Για τον καθορισμό του χωρικού προορισμού των δημοσίων ακινήτων που προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος Κεφαλαίου, καταρτίζονται και εγκρίνονται Ειδικά...

Ν.3986/2011 Άρθρο 13 Χωροθέτηση επενδυτικού σχεδίου

1.   Για τη χωροθέτηση του επενδυτικού σχεδίου αξιο­ποίησης δημοσίου ακινήτου εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέρ­γειας...

Ν.3986/2011 Άρθρο 14 Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας

1.   Για την αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων επι­τρέπεται η απευθείας παραχώρηση στον κύριο της επένδυσης ή στον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα, της χρήσης...

Ν.3986/2011 Άρθρο 15 Εκδοση οικοδομικών αδειών

1.   Για την κατασκευή των μόνιμων κτιριακών εγκατα­στάσεων που περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 13, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση...

Ν.3986/2011 Άρθρο 16 Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας

1.   Συνιστάται, στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Πε­ριουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, Κεντρικό Συμ­βούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας...

Ν.3986/2011 Άρθρο 17 Λοιπές ρυθμίσεις θεμάτων τουριστικών δημοσίων κτημάτων

1.   α) Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 (Α'118) αντικαθίσταται ως εξής: «1. α. Θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες όλες οι του­ριστικές εγκαταστάσεις...

Ν.3986/2011 Άρθρο 18 Ορισμοί Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 18 Ορισμοί Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού: 1.   «Επιφάνεια» είναι το εμπράγματο δικαίωμα φυσικού ή νομικού προσώπου να κατασκευάζει κτίσμα σε...

Ν.3986/2011Άρθρο 19 Σύσταση δικαιώματος επιφανείας

1.   Κατά παρέκκλιση των άρθρων 953 και 954 του Αστι­κού Κώδικα, επιτρέπεται η σύσταση δικαιώματος επιφα­νείας επί δημοσίων κτημάτων. Το δικαίωμα επιφανείας...

Ν.3986/2011Άρθρο 20 Δυνητικό περιεχόμενο του δικαιώματος

1. Στο περιεχόμενο του δικαιώματος της επιφανείας είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται όροι αναφερόμενοι: α) στην ανέγερση, συντήρηση και χρησιμοποίηση του κτίσματος, β)...

Ν.3986/2011 Άρθρο 21 Μεταβίβαση και επιβάρυνση - Βάρη του ακινήτου

1.   Η επιφάνεια είναι μεταβιβαστή εν ζωή ή αιτία θα­νάτου. Μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε εταιρεία. Η μεταβίβαση γίνεται όπως και η σύσταση της...

Ν.3986/2011 Άρθρο 22 Απόσβεση επιφανείας - Αποτελέσματα της απόσβεσης του δικαιώματος

1.   Η επιφάνεια λήγει με την παρέλευση του χρόνου διάρκειάς της. 2.   Η επιφάνεια αποσβέννυται άμα ενωθεί με την κυρι­ότητα επί του εδάφους στο ίδιο...

Ν.3986/2011 Άρθρο 23 Τύχη μίσθωσης κατά τη λήξη της επιφανείας

Εάν η επιφάνεια λήξει κατά τη διάρκεια της εκμί­σθωσης του ακινήτου που έγινε από τον επιφανειούχο, εφαρμόζονται αναλόγως ως προς την εξακολούθηση της μίσθωσης, καθώς...

Ν.3986/2011 Άρθρο 24 Προστασία επιφανειούχου

  Σε περίπτωση προσβολής του δικαιώματος του επιφανειούχου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την προστασία της κυριότητας.

Ν.3986/2011Άρθρο 25 Αντάλλαγμα

1.   Η σύσταση του δικαιώματος επιφανείας γίνεται είτε αντί ορισμένου τμήματος, που καταβάλλεται ολόκληρο κατά τη σύσταση ή πιστώνεται ολικά ή μερικά, είτε...

Ν.3986/2011 Άρθρο 26 Κτηματολόγιο - Φορολογική Μεταχείριση Ειδικές Διατάξεις

1.   Σε περίπτωση λειτουργίας κτηματολογίου, η προ­βλεπόμενη στον παρόντα νόμο δημοσιότητα με εγγρα­φή στα βιβλία μεταγραφών γίνεται στα κτηματολογικά...

Ν.3986/2011 Άρθρο 27 Έκπτωση δαπανών από το φόρο εισοδήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

 Άρθρο 27 Έκπτωση δαπανών από το φόρο εισοδήματος 1. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (Α' 151),...

Ν.3986/2011 Άρθρο 28 Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης Αναστολή πόθεν έσχες ακινήτων

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης α' της πα­ραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής: «α) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετρα­γωνικά...

Ν.3986/2011 Άρθρο 29 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

1.   Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισο­δήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχει­ριστικές...

Ν.3986/2011 Άρθρο 30 'Εκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες

1.   Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυρι­ότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής...

Ν.3986/2011 Άρθρο 31 Επιβολή τέλους επιτηδεύματος

1. Οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγ­γελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επι­τηδεύματος,...

Ν.3986/2011 Άρθρο 32 Τόκοι ομολογιακών δανείων - Στοιχεία που διαβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών

1. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (Α' 151), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Η...

Ν.3986/2011 Αρθρο 33 Φορολογία ακίνητης περιουσίας, δωρεών και γονικών παροχών

1. Η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3842/2010 (Α' 58) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού προσώπου επιβάλλεται φόρος...

Ν.3986/2011 Άρθρο 34 Συντελεστές Φ.Π.Α.

1. Στις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (δεύ­τερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21)» του Κώδικα...

Ν.3986/2011 Άρθρο 35 Τέλη κυκλοφορίας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α' 242 ), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα, με την...

Άρθρο 36 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του ν. 3899/2010

  1. Οι περιπτώσεις θ', ιγ', ιδ', ιε', ιζ' και ιη' του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/ 2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει,...

Ν.3986/2011 Άρθρο 37 Ρυθμίσεις για τον περιορισμό των προσλήψεων στους κρατικούς φορείς ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Άρθρο 37 Ρυθμίσεις για τον περιορισμό των προσλήψεων στους κρατικούς φορείς 1.   Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 αντικαθί­σταται ως εξής: «3. Ο...

Ν.3986/2011 Άρθρο 38 Δημοσιονομικές ρυθμίσεις

1.   Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Α' 297), όπως αντικαταστάθηκε με τις δι­ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (Α'...

Ν.3986/2011 Άρθρο 40 Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία περι­λαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις...

Ν.3986/2011 Άρθρο 41 Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Το άρθρο 3 του π.δ. 180/2004, το οποίο είχε τροπο­ποιήσει το άρθρο 5 του π.δ. 81/2003, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η χωρίς περιορισμό ανανέωση συμβάσεων εργασί­ας...

Ν.3986/2011 Άρθρο 42 Διευθέτηση του χρόνου εργασίας

Το άρθρο 41 του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως αντικα­ταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2639/1998 (Α' 205), τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2874/2000 (Α' 286) και...

Ν.3986/2011 Άρθρο 43 Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου νέων, ηλικίας 18 έως 25 ετών, για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

1.   Νέοι, ηλικίας από 18 έως 25 ετών, είναι δυνατόν να συνάπτουν με εργοδότες συμβάσεις εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, διάρκειας μέχρι 24...

Ν.3986/2011 Άρθρο 44 Λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις

1. Η χρηματοδότηση του Ναυτικού Απομαχικού Τα­μείου (ΝΑΤ) για το έτος 2011 μειώνεται σε σχέση με τη χρηματοδότηση κατά το έτος 2010, κατά το ποσό των πενήντα...

Ν.3986/2011 Άρθρο 45 Θέσπιση ετήσιου τέλους για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τ.μ.

Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 3 του ν. 3730/ 2008 (Α' 262), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 17 παρ. 6 και 32 περ. 6 του ν. 3868 (Α' 129) και ισχύει,...

Ν.3986/2011 Άρθρο 46 Αναστολή πλειστηριασμών

1.   Αναστέλλονται από την 1η Ιουλίου 2011 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι επισπεύ­δονται για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων...

Ν.3986/2011 Άρθρο 47 Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47 Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.) 1. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 598/1968 (Α' 256) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι ακαθάριστες...

Ν.3986/2011 Άρθρο 48 Ειδικές Διατάξεις Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης

1.α) Το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 2644/1998 (Α' 233), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 49 του ν. 3801/2009 (Α' 163) και ισχύει, και το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3021/ 2002 (Α'...

Ν.3986/2011 Άρθρο 49 Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (Α'87) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτε­ρικών συνιστάται στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαρια­σμός του Ελληνικού Δημοσίου, στον οποίο περιέρχονται τα αδιάθετα μέχρι...

Ν.3986/2011 Άρθρο 50 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη...