Ν. 3943 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών

Ν.3943: Άρθρο 1 Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

  1.  Συνιστάται, ως συλλογικό κυβερνητικό όργανο, Επι­τροπή για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, στην...

Ν.4022: Άρθρο 2 Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος

    1. Μετά το άρθρο 17 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') προστίθεται νέο άρθρο 17Α ως εξής: «Άρθρο 17Α...

Ν. 3943: Άρθρο 3 Μέτρα για την καταστολή της φοροδιαφυγής στην άμεση και έμμεση φορολογία. Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 1882/1990, 2523/1997, 2960/2001

  1. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Όποιος δεν καταβάλλει τα...

Ν.3943: Άρθρο 5 Αντιμετώπιση διαφθοράς - Πειθαρχική δίωξη Σύσταση Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Οικονομικών

  1.  Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών αυτοτελής Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, επιπέδου Διεύθυν­σης, που...

Ν.3943: Άρθρο 6 Ανανέωση προσωπικού του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)

  Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του π.δ. 85/2005 (ΦΕΚ 122 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι υπάλληλοι που...

Ν.3943: Άρθρο 7 Ενίσχυση της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας

  1.  Συνιστάται στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών Τμήμα Διεθνούς...

Ν.3943: Άρθρο 8 Βελτίωση αποτελεσματικότητας συστήματος ελέγχων

  1. Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/ 1994, ΦΕΚ 151 Α') μετά το άρθρο 67 προστίθεται νέο άρθρο...

Ν.3943: Άρθρο 9 Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο

  1. Τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, όταν αυτές υπερβαί­νουν το...

Ν.3943: Άρθρο 10 Διάκριση ληξιπρόθεσμων χρεών σε εισπράξιμα και ανεπίδεκτα είσπραξης

  Μετά το άρθρο 82 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α') προστίθεται νέο άρθρο...

Ν.3943: Άρθρο 11 Συμψηφισμός απαιτήσεων

  Το άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 83 Ενέργειες και αποτελέσματα συμψηφισμού 1. Βέβαιη και...

Ν.3943: Άρθρο 12 Κατοικία και αλλαγή κατοικίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

  1.  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής: «1. Σε φόρο για το παγκόσμιο...

Ν.3943: Άρθρο 13 Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη συνεργάσιμων κρατών

  1.α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε, οι λέξεις «κατά την 1η Ιανουαρίου 2010 και...

Ν.3943: Άρθρο 14 Φορολογία των μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα

  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. αντικα­θίσταται ως εξής: «1. Στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές...

Ν.3943: Άρθρο 15 Εταιρικά ομόλογα και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου

  1.  Μετά το έκτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρ­θρου 12 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται δύο νέα εδάφια που έχουν ως...

Ν.3943: Άρθρο 16 Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

  1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α') και της παραγράφου 2 του άρθρου 27...

Ν.3943: Άρθρο 17 Δαπάνες επιχειρήσεων

  1.  Μετά το δέκατο πέμπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του...

Ν.3943 : Άρθρο 18 Απόδοση μερισμάτων και λοιπών ποσών που παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου

  1.  Αν υποβληθεί εκπρόθεσμη ή ανακριβής δήλωση ή δεν υποβληθεί δήλωση για την καταβολή στο Δημόσιο ποσών...

Ν.3943: Άρθρο 19 Μη βεβαίωση προκαταβολής κατά το μετασχηματισμό εταιρειών

  1.  Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρ­θρου 64 του Κ.Φ.Ε., προστίθεται εδάφιο ως...

Ν.3943: Άρθρο 20 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας και προκαταβλητέων φόρων εισοδήματος

  1.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε. αντικα­θίσταται ως εξής: «2. Ειδικώς, υποχρεούται σε απόδοση...

Ν.3943: Άρθρο 21 Λοιπές διατάξεις εισοδήματος

  1.  α) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. προ­στίθεται νέα περίπτωση ιε' ως εξής: «ιε) Από 1.1.2010...

Ν.3943: Άρθρο 22 Αναπροσαρμογή συντελεστών φόρου και εισφοράς πλοίων

  1.  Τα ποσά φόρου που οφείλονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975...

Ν. 3943: Άρθρο 23 Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

  1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο...

Ν. 3943: Άρθρο 24 Φόροι επί της ακίνητης περιουσίας

  1.  Η περίπτωση ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α') αντικαθίσταται ως...

Ν. 3943: Άρθρο 25 Θέματα Τελών και Ειδικών Φορολογιών

  1. Μετά την υποπερίπτωση ε'της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α')...

Ν. 3943: Άρθρο 26 Θέματα Κυρώσεων, Μητρώου και άλλες διατάξεις

  1.  Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Τα ποσοστά πρόσθετων φόρων δεν...

Ν.3943: Άρθρο 27 Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.

  Στις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α., ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'), επέρχονται οι εξής...

Ν.3943: Άρθρο 28 Συμπλήρωση διατάξεων για το αποδεικτικό ενημερότητας χρεών και φορολογικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιο

  1.  Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του ν. 1882/1992 (ΦΕΚ 43 Α') προστίθενται εδάφια...

Ν.3943: Άρθρο 29 Κάρτα αποδείξεων και ηλεκτρονική φορολογική ενημερότητα

  1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται εδάφια ως εξής: «Η καταγραφή των στοιχείων...

Ν.3943: Άρθρο 30 Τελωνειακές διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 2960/2001

  1. Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265 Α'), μετά το άρθρο 100 προστίθεται άρθρο 100Α, ως...

Ν. 3943: Άρθρο 31 Σώμα Φορολογικών Διαιτητών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΩΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

  1.  Ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.) ως ανεξάρτητη αρχή με έδρα την Αθήνα. 2.  Έργο...

Ν.3943: Άρθρο 32 Ασφάλιση και φορολογία μελών του Σ.Φ.Δ.

  1.  Τα μέλη του Σ.Φ.Δ. υπάγονται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχο-...

Ν.3943: Άρθρο 33 Διαδικασίες της διαιτητικής επίλυσης διαφορών

  1.  Το Σ.Φ.Δ. επιλαμβάνεται του έργου του ύστερα από αίτηση του φορολογουμένου, η οποία υποβάλλεται στο...

Ν.3943: Άρθρο 34 Οργάνωση και λειτουργία του Σ.Φ.Δ.

  1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφά­νειας και...

Ν.3943: Άρθρο 35 Ίδρυση και οργάνωση Γραμματείας.

  Προσωπικό του Σ.Φ.Δ. 1. Στο Σ.Φ.Δ. συνιστάται Γραμματεία, η οποία λειτουρ­γεί σε επίπεδο διεύθυνσης. Ο...

Ν. 3943: Άρθρο 36 Διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών

  Μετά το άρθρο 70 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται άρθρο 70Α που έχει ως εξής: «Άρθρο 70Α Διοικητική επίλυση φορολογικών...

Ν. 3943: Άρθρο 37 Σκοπός και πεδία εφαρμογής

  1.  Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του παρόντος Κε­φαλαίου σκοπείται η ενσωμάτωση στην ελληνική νο­μοθεσία...

Ν.3943 : Άρθρο 38 (άρθρα 1-27 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ που αποτελεί κωδικοποιημένη έκδοση) Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.1402/1983

  Το κεφάλαιο ΙΑ' του ν. 1402/1983 όπως έχει τροποποι­ηθεί από το Κεφάλαιο Δ' του ν. 3052/2002 (ΦΕΚ 221 Α'),...

Ν. 3943: Άρθρο 40

  Τελικές και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' 1.  Οι διατάξεις του άρθρου 38 του νόμου αυτού...

Ν. 3943: Άρθρο 42 Σύσταση ανώνυμης εταιρείας για την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού

  1.  Συνιστάται ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ...

Ν. 3943: Άρθρο 43 Ρυθμίσεις θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Ενόπλων Δυνάμεων και Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού

  1.  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1105/1980 (ΦΕΚ 299 Α') προστίθενται τρία εδάφια ως...

Ν. 3943: Άρθρο 44 Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.)

  1. Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, και 11 του άρθρου 3 του ν.2232/1994 (ΦΕΚ 140 Α'), αντικαθίστανται ως εξής: «1. H...

Ν. 3943: Άρθρο 45 Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

  1.  α) Η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3781/...

Ν. 3943: Άρθρο 46 Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α')

  1. Το άρθρο 20 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α') αντικα­θίσταται ως εξής: «Άρθρο 20 Παράβολα - Χρηματικά ποσά 1. Από...

Ν. 3943: Άρθρο 47 Λοιπές διατάξεις

    1. α) Στις περιπτώσεις α', β' και γ' του άρθρου 6 του ν. 3862/2010 (ΦΕΚ 113 Α'), αντί των στοιχείων «ζ'»,...

Ν. 3943: Άρθρο 48

  Α. Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης οφει­λών 1. Αναστέλλεται έως την 31.12.2012 η λήψη αναγκαστι­κών και...

Ν. 3943: Άρθρο 49 Άλλες διατάξεις

  1. α. Κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων το Διοι­κητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων...

Ν. 3943: Άρθρο 50 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2362/1995

  1.  Οι διατάξεις του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') αντικαθίστανται, τροποποιούνται και...

Ν. 3943: Άρθρο 51

  Πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/ 1992), φόροι, τέλη, εισφορές, πρόσθετοι φόροι,...

Ν. 3943: Άρθρο 52 Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος

  1.  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταρ­γούνται: α) το άρθρο 13 του Κεφαλαίου Δ' του ν. 3052/2002...