Ν. 3888 Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις

Ν. 3888: Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

  Εισαγωγή Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου A' του νόμου αυτού καθορίζεται προαιρετικός ειδικός τρόπος επίλυσης των...

Ν. 3888: Άρθρο 2 Βασικές έννοιες

  Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου αυ­τού οι παρακάτω όροι νοούνται ως εξής: 1.  Ελεγμένη και...

Ν. 3888: Άρθρο 3 Υποθέσεις που υπάγονται στις ρυθμίσεις

  1.  Στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολο­γίας...

Ν. 3888: Άρθρο 4 Υποθέσεις που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις

  1. Από τις υποθέσεις του προηγούμενου άρθρου εξαι­ρούνται: α) οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί...

Ν. 3888: Άρθρο 5 Προϋποθέσεις και αποτελέσματα υπαγωγής των υποθέσεων στις ρυθμίσεις

  1.  Η κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου κα­τάργηση των εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας εισο­δήματος...

Ν. 3888: Άρθρο 6 Περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος

  1.  Η περαίωση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορο­λογίας εισοδήματος πραγματοποιείται με την καταβολή φόρου...

Ν. 3888: Άρθρο 7 Περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων λοιπών φορολογικών αντικειμένων

  1.  Η περαίωση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορο­λογίας εισοδήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια και την περαίωση...

Ν. 3888: Άρθρο 8 Περαίωση παραβάσεων του Κ.Β.Σ

  Αποφάσεις επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ. που εκ­κρεμούν στις Δ.Ο.Υ. ή λοιπές ελεγκτικές αρχές ή ενώ­πιον των...

Ν. 3888: Άρθρο 9 Διαδικασία περαίωσης

  1. Για την πραγματοποίηση της περαίωσης των ανέ­λεγκτων υποθέσεων η Γενική Γραμματεία Πληροφορια­κών Συστημάτων...

Ν. 3888: Άρθρο 10 Τρόπος καταβολής των φόρων

  1.  Τα υπόλοιπα ποσά φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας που περιλαμβάνονται στο Ειδικό...

Ν. 3888: Άρθρο 11 Περαίωση εκκρεμών ελεγμένων υποθέσεων

  1.  Εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, καθώς και...

Ν. 3888: Άρθρο 12 Ρυθμίσεις για υποθέσεις που έχουν υπαχθεί στον αυτοέλεγχο και την άρση της υποχρέωσης διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων

    1. Υποθέσεις που αφορούν δηλώσεις οι οποίες υπήχθη­σαν στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν....

Ν. 3888: Άρθρο 13 Διαδικασία βεβαίωσης οφειλών και τρόπος καταβολής τους

  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται: α) Οι υπηρεσίες, τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλοι φο­ρείς στα...

Ν. 3888: Άρθρο 15 Διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων - Κατάργηση του Κ.Β.Σ.

  1. Το άρθρο 9 του ν. 356/1975 (ΚΕΔΕ), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 9 Απαρίθμηση αναγκαστικών μέτρων Τα...

Ν. 3888: Άρθρο 16 Διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής

  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν.2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Αδίκημα μη απόδοσης ή ανακριβούς...

Ν. 3888: Άρθρο 17 Τέλη κυκλοφορίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α'), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα ετήσια τέλη...

Ν. 3888: Άρθρο 18 Αποσβέσεις αξίας αδειών, φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως

  1.  Τα ποσά της αξίας των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 14 του νόμου...

Ν. 3888: Άρθρο 19

  1. Όποιος, ενώ τελεί υπό καθεστώς επίταξης προσω­πικών υπηρεσιών κατά το άρθρο 22 παράγραφος 4 του Συντάγματος ή...

Ν. 3888: Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος

  Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.