Ν. 3842 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμε

Ν. 3842: Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολο­γίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του...

Ν. 3842: Άρθρο 2 Εκπτώσεις από το εισόδημα

  1.  Οι περιπτώσεις α', γ', δ', ζ', η' και ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε....

Ν.3842: Άρθρο 3 Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

  1.  Ο τίτλος του άρθρου 15 του Κ.Φ.Ε. « Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση την τεκμαρτή δαπάνη»...

Ν. 3842: Άρθρο 4 Κατάργηση και τροποποίηση φοροαπαλλαγών

  1.  Οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται. 2.  Οι...

Ν. 3842: Άρθρο 5 Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης Τροποποιήσεις συντελεστών

  1.  Ο συντελεστής που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κ.Φ.Ε. αυξάνεται από είκοσι τοις εκατό (20%) σε είκοσι...

Ν. 3842: Άρθρο 6 Φορολογία εμπορικών επιχειρήσεων

  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Ε. αντικα­θίσταται ως εξής: «1. Το συνολικό καθαρό εισόδημα των υπόχρεων...

Ν. 3842: Άρθρο 7 Φορολογία ελεύθερων επαγγελματιών Παρακράτηση φόρων

  1.  α. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «Το καθαρό...

Ν. 3842: Άρθρο 8 Λοιπές διατάξεις

  1.α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρ­θρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «Όταν ο φόρος που...

Ν. 3842: Άρθρο 9 Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και ακίνητα

  1.  Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως...

Ν. 3842: Άρθρο 10 Τόκοι ομολογιακών δανείων και τόκοι που καταβάλλουν φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή

  1.  Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο που έχει ως...

Ν.3842: Άρθρο 11 Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων

  1.  Στο άρθρο 30 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται παράγραφος 5 που έχει ως εξής: «5. Όταν αγαθά που έχει πωλήσει...

Ν. 3842: Άρθρο 12 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών νομικών προ­σώπων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα

  1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος που προβλέ­πονται με...

Ν. 3842: Άρθρο 13 Φορολογία μερισμάτων και των κερδών που διανέ­μουν τα λοιπά νομικά πρόσωπα

  1.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. αντικα­θίσταται ως εξής: «1. Στα διανεμόμενα κέρδη των ημεδαπών...

Ν. 3842: Άρθρο 14 Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου

  1.  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 110 του Κ.Φ.Ε. προ­στίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Αν καταβληθεί εφάπαξ...

Ν. 3842: Άρθρο 15 Μερίσματα εισηγμένων εταιρειών

  1.  Στο άρθρο 82 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται παράγραφος 9 η οποία έχει ως εξής: «9. Η ανώνυμη εταιρεία με την...

Ν. 3842: Άρθρο 16 Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

  1.α. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως εξής: «3. Τα κέρδη...

Ν. 3842: Άρθρο 17 Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων γενικά για ηλεκτρονική υποβολή πληρο­φοριών και στοιχείων,

1. Ο τίτλος του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και ορ­γανώσεων...

Ν. 3842: Άρθρο 18 Κίνητρα για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων

  1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα μπορούν να μεταφέρουν, μέσα σε έξι (6)...

Ν. 3842: Άρθρο 19 Τροποποιήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ΚΕΦΑΛΑΙΟ B' ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  1.  Τα τέσσερα τελευταία εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ. -...

Ν. 3842: Άρθρο 20 Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών

  1.  Για συναλλαγές επιτηδευματιών με άλλους επιτη­δευματίες και πρόσωπα που αναφέρονται στην παρά­γραφο 3...

Ν. 3842: Άρθρο 21 Απαλλαγή πρώτης κατοικίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ-ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ-ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ

  1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α') αντικαθίστανται ως εξής: «1. Συμβάσεις...

Ν. 3842: Άρθρο 22 Συντελεστές του φόρου μεταβίβασης ακινήτων

  1.  Η περίπτωση Γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 1587/1950 (ΦΕΚ 294 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «Γ)...

Ν. 3842: Άρθρο 23

  Κατάργηση φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και τέ­λους συναλλαγής ακινήτων Οι διατάξεις των άρθρων 2-19 του ν....

Ν.3842: Άρθρο 24 Επαναφορά διατάξεων

  Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 634/1977 (ΦΕΚ 186 Α'), όπως...

Ν.3842: Άρθρο 25 Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

  Α. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο...

Ν. 3842: Άρθρο 26 Φορολογία κερδών από λαχεία, παιχνίδια, τηλεοπτικά έπαθλα κ.λπ.

  Α. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, που...

Ν. 3842: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Άρθρο 27 Αντικείμενο του φόρου Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 1.  Από το έτος 2010 και για κάθε επόμενο, επιβάλλε­ται φόρος στην...

Ν. 3842: Άρθρο 28 Υποκείμενο του φόρου Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα...

Ν. 3842: Άρθρο 29 Απαλλαγές από το φόρο

  1. Απαλλάσσονται από το φόρο: α) Τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα. β) Τα...

Ν. 3842: Άρθρο 30 Προσδιορισμός αξίας ακινήτων Γενικά Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 1.  Για τον υπολογισμό φόρου ακίνητης περιουσίας λαμβάνεται υπόψη η αξία...

Ν. 3842: Άρθρο 31 Προσδιορισμός αξίας ακινήτων νομικών προσώπων Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 Ως φορολογητέα αξία του ακινήτου ή του εμπράγ­ματου σε αυτό δικαιώματος για τα...

Ν. 3842: Άρθρο 32 Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων

1. Ως φορολογητέα αξία των ακινήτων ή των εμπράγ­ματων σε αυτά δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και...

Ν. 3842: Άρθρο 33 Δήλωση νομικών προσώπων - Προθεσμία υποβολής Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 1.  Όλα τα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ακίνητη περιουσία σύμφωνα με την...

Ν. 3842: Άρθρο 34 Δήλωση φυσικών προσώπων Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 1. Για την επιβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων, για το...

Ν. 3842: Άρθρο 35 Υπολογισμός του φόρου νομικών προσώπων Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 1.  Η αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων φορο­λογείται με συντελεστή...

Ν. 3842: Άρθρο 36 Υπολογισμός του φόρου φυσικών προσώπων Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 1.  Η ακίνητη περιουσία κάθε φυσικού προσώπου φο­ρολογείται...

Ν. 3842: Άρθρο 37 Καταβολή του φόρου νομικών προσώπων Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 1.  Για τα νομικά πρόσωπα ο φόρος που αναλογεί κα­ταβάλλεται σε τρεις (3)...

Ν.3842: Άρθρο 38 Καταβολή του φόρου φυσικών προσώπων Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 1.  Για τα φυσικά πρόσωπα ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται σε τρεις (3)...

Ν. 3842: Άρθρο 39 Πρόσθετοι φόροι νομικών προσώπων Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 Για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίμων των νομικών προσώπων...

Ν. 3842: Άρθρο 40 Πρόσθετοι φόροι φυσικών προσώπων Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 1.  Για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστί­μων των φυσικών...

Ν. 3842: Άρθρο 41 Αρμόδιος προϊστάμενος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας νομικών προσώπων Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 1.  Για την παραλαβή, τον έλεγχο των δηλώσεων των νομικών προσώπων, την...

Ν. 3842: Άρθρο 42 Αρμόδιος προϊστάμενος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας φυσικών προσώπων Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 1.  Για τη σύνθεση, τον έλεγχο των δηλώσεων των φυ­σικών προσώπων και την...

Ν. 3842: Άρθρο 43 Μεταγραφή δηλώσεων Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 1.  Οι δηλώσεις καταχωρούνται από τον προϊστάμενο της Δημόσιας...

Ν. 3842: Άρθρο 44 Βεβαίωση του φόρου Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 1.  Ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπη­ρεσίας βεβαιώνει το φόρο,...

Ν. 3842: Άρθρο 45 Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου - Παραγραφή Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 1.  Για την καταχώριση των δηλώσεων που υποβάλλο­νται ή συντίθενται, την...

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 1.  Οι δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας χρησι­μοποιούνται αποκλειστικά...

Ν. 3842: Άρθρο 47 Ευθύνες και δικαιώματα των τελευταίων κυρίων ή επικαρπωτών ακινήτων και ευθύνες αληθινών κυρίων ακινήτων Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 1.  Οι τελευταίοι κύριοι ή επικαρπωτές των ακινήτων ευθύνονται σε...

Ν. 3842: Άρθρο 48 Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 1. Απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγ­γράφου, με το οποίο...

Ν. 3842: Άρθρο 49 Κυρώσεις Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 1.  Οι συμβολαιογράφοι, οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των...

Ν. 3842: Άρθρο 50 Μη επιβολή φόρου και δικαιωμάτων για λογαριασμό τρίτων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013 1.  Κανένας άλλος φόρος, τέλος, δικαίωμα ή εισφορά για λογαριασμό του...

Ν. 3842: Άρθρο 51 Δήλωση στοιχείων ακινήτων

  1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α'), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως...

Ν.3842: Άρθρο 52 Περιουσιολόγιο Ακινήτων

  Στο ν. 3427/2005, όπως ισχύει, μετά το άρθρο 23 και πριν από το άρθρο 24, προστίθεται άρθρο 23Α' ως εξής: «Άρθρο...

Ν. 3842: Άρθρο 53 Ολοκλήρωση εκκαθάρισης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008

  1.  Φυσικά πρόσωπα για τα οποία δεν εκδόθηκε εκ­καθαριστικό ενιαίου τέλους ακινήτων έτους 2008 έως και την...

Ν. 3842: Άρθρο 54 Πρόστιμο Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων

  1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 7 του άρθρου...

Ν. 3842: Άρθρο 55 Μεταβατική διάταξη

  1.  Για τις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί πράξη επιβο­λής προστίμου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ν....

Ν. 3842: Άρθρο 56 Κατάργηση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων

  1.  Από το έτος 2010 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 5 έως και 19 του ν. 3634/2008, όπως αυτές έχουν...

Ν. 3842: Άρθρο 57 Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

  1. Το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 15 Ειδικός φόρος επί...

Ν. 3842: Άρθρο 58 Μεταβατική διάταξη Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

  1.  Μεταβιβάσεις ακινήτων από επαχθή ή χαριστική αιτία νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που υπόκεινται...

Ν. 3842: Άρθρο 59 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ

  1.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν. 2859/2000), όπως ισχύει, αντικαθίστα­ται...

Ν. 3842: Άρθρο 60 Ενσωμάτωση άρθρου 3 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ

  1.  Η παράγραφος 8 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν. 2859/2000), όπως ισχύει, αντικαθίστα­ται...

Ν. 3842: Άρθρο 61 Εναρμόνιση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ

  1.  Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για υπηρεσίες...

Ν. 3842: Άρθρο 62 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ

  1.  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Το 0,5...

Ν.3842: Άρθρο 63 Κατάργηση τμηματικής καταβολής ΦΠΑ

  1.  Το άρθρο 1 της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 181 Α'), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο...

Ν. 3842: Άρθρο 64 Ειδικός φόρος ιδιωτικών πλοίων αναψυχής

  Το άρθρο 2 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143 Α') τροποποι­είται ως εξής: «Ειδικός φόρος ιδιωτικών πλοίων...

Ν. 3842: Άρθρο 65 Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  1.  Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α') καταργείται. 2.  Το άρθρο 14 του ν....

Ν. 3842: Άρθρο 66 Μεταβατική διάταξη καταβολής εφάπαξ ληξιπρόθεσμων οφειλών

  1.  Οφειλές προς το Δημόσιο, βεβαιωμένες στις Δη­μόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) και τα Τελωνεία,...

Ν. 3842: Άρθρο 67 Αναγκαστική είσπραξη οφειλών

  1.  Το άρθρο 33 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α') αντικαθίσταται ως...

Ν. 3842: Άρθρο 68 Διαδικασία πληρωμής τόκου αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων

  1.  Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α'), όπως...

Ν. 3842: Άρθρο 69 Κίνητρα για ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

  1. Στο άρθρο 6 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα παράγρα­φος 7 ως εξής: «7. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος τα...

Ν. 3842: Άρθρο 70 Κίνητρα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας

  1.  Στο τέλος της παραγράφου 1α του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το...

Ν. 3842: Άρθρο 71 Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας

  1.  Τα κέρδη της επιχείρησης από την πώληση προϊό­ντων παραγωγής της, για την οποία παραγωγή...

Ν. 3842: Άρθρο 72 Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής ενίσχυσης γεωργών

  Η παράγραφος 3 του άρθρου 32 του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198 Α'), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο...

Ν. 3842: Άρθρο 74 Κίνητρα έκπτωσης φόρου για δωρεές στο Λογαριασμό Αλληλεγγύης

  Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς, είτε απευθείας είτε μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων στο «Λογαριασμό...

Ν.3842: Άρθρο 75 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων - Κυρώσεις - Ποινές ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ' ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ

  1.  Οι υποπεριπτώσεις αα', αβ' και αγ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997...

Ν. 3842: Άρθρο 76 Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών Αδικήματα φοροδιαφυγής

  1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρ­θρου 13 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') αντικαθίστανται ως...

Ν. 3842: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕ­ΤΑΙ ΜΕ ΚΡΑΤΗ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ή ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ Άρθρο 78

  1. Πριν το Μέρος Τρίτο και το άρθρο 52 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) προστίθεται Κεφάλαιο Ζ'...

Ν.3842: Άρθρο 79 Αυτοέλεγχος υποβαλλόμενων δηλώσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Ο τίτλος του Κεφαλαίου Β' του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α') αντικαθίσταται σε «ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛ­ΛΟΜΕΝΩΝ...

Ν. 3842: Άρθρο 80 Σύστημα επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο

  1.  Η επιλογή των προς έλεγχο δηλώσεων φορολογί­ας εισοδήματος γίνεται με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης...

Ν. 3842: Άρθρο 81 Επιβολή προστίμων όταν οι παραβάσεις αποδεικνύονται με αντικειμενικά δεδομένα και εκπόνηση κλαδικών εγχειριδίων ελέγχου

  1. Μετά το άρθρο 9 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') προ­στίθεται άρθρο 9Α ως εξής: «Άρθρο 9Α Επιβολή προστίμου κατά...

Ν. 3842: Άρθρο 82 Παράταση παραγραφής

  Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 30.6.2010, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίω­μα του...

Ν. 3842: Άρθρο 83 Συγκρότηση περιουσιολογίου

  Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών συγκροτείται περιουσι- ολόγιο όλων των...

Ν. 3842: Άρθρο 84 Ρύθμιση για υποβολή δηλώσεων

  1.  Υπόχρεοι φόρου εισοδήματος φυσικών και νομι­κών προσώπων οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν...

Ν. 3842: Άρθρο 85 Εναρμόνιση προς την Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμ­βουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (EE L 9/14.1.2009) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Στο ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α') επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις: 1. Το άρθρο 54...

Ν. 3842: Άρθρο 86 Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος του άρθρου 85

  1.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 έως και 4 του παρόντος άρθρου, η ισχύς των διατάξεων του...

Ν. 3842: Άρθρο 87 Ειδικός Φόρος σε είδη πολυτελείας και άλλες διατάξεις

  1.Το άρθρο 17 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α'), τρο­ποποιείται ως ακολούθως: α) Στο τέλος της παραγράφου 2 του...

Ν. 3842: Άρθρο 89 Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

  Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών συστήνεται αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας...

Ν. 3842: Άρθρο 90 Άλλες διατάξεις

  1.  Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α') προστίθεται εδάφιο ως...

Ν. 3842: Άρθρο 91 Παροχή επίγειας εξυπηρέτησης στους αερολιμένες της χώρας που δεν εμπίπτουν στο π.δ. 285/1998

  Στους ελληνικούς αερολιμένες οι οποίοι δεν εμπί­πτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 285/1998 επιτρέπε­ται κατ'...

Ν. 3842: Άρθρο 92 Έναρξη ισχύος

  1. Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει: α) Των άρθρων 1 (παράγραφοι 2, 8 και 9), 2, 3, (εκτός από την...

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ: 1234 15 Οκτωβρίου 2013  Διαχείριση των τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων, οι οποίες υποβάλλονται μέσω διαδικτύου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και ειδικότερα της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του ιδίου νόμου , με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών με απόφασή του να καθορίζει τη διαδικασία σύνθεσης και διόρθωσης της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία.

2. Την υπ΄ αριθμ. 07927 ΕΞ 2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574 Β΄).

3. Την ΠΟΛ. 1225/2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διόρθωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων - δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων». (ΦΕΚ 3573 Β΄)

4. Την ΠΟΛ. 1188/2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1225/2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ 1919 Β΄).

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Από την ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2013 η διαδικασία διόρθωσης στοιχείων ακινήτων που προβλέπεται στο άρθρο 2 της ΠΟΛ. 1225/2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ. 1188/2013 δηλαδή η υποβολή τροποποιητικών (συμπληρωματικών -ανακλητικών) δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2011 και επομένων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής, μετά την έκδοση του αρχικού εκκαθαριστικού ΦΑΠ του αντίστοιχου έτους. Εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει η ΠΟΛ. 1188/2013 για την υποβολή εμπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει περισσότερες από μία τροποποιητικές δηλώσεις, με την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί εκκαθάριση στην προηγούμενη υποβληθείσα τροποποιητική δήλωση.

2. Κατά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο φορολογούμενος υποχρεούται να αναγράψει σε εμφανιζόμενο πεδίο, στοιχεία που δικαιολογούν την εισαγωγή, μεταβολή ή διαγραφή εμπραγμάτου δικαιώματος.

3. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει την τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων, για διόρθωση της δήλωσης ΦΑΠ του οικείου έτους, με τη χρήση ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, ακόμα και στην περίπτωση που έχει υποβάλει χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων. Στις περιπτώσεις αυτές για την εκκαθάριση του ΦΑΠ λαμβάνεται υπόψη, η ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση.

4. Η εκκαθάριση των δηλώσεων πραγματοποιείται κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών, και ο φορολογούμενος λαμβάνει γνώση της νέας εκκαθάρισης με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δύναται να προβάλει και να εκτυπώσει νέο εκκαθαριστικό σημείωμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής. Οι χρηματικοί κατάλογοι και το ατομικό φύλλο έκπτωσης μετά από κάθε εκκαθάριση δημιουργούνται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) ανά Δ.Ο.Υ. και λαμβάνουν αριθμό χρηματικού καταλόγου και ΑΦΕΚ από τα αντίστοιχα βιβλία που τηρεί η Δ.ΗΛΕ.Δ. για λογαριασμό κάθε Δ.Ο.Υ. Οι χρηματικοί κατάλογοι και τα ΑΦΕΚ εκτυπώνονται και υπογράφονται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ ή τον προϊστάμενο του τμήματος Συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογούμενους.

5. Με τη χρήση της ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής πραγματοποιείται και η υποβολή των εκπροθέσμων τροποποιητικών δηλώσεων. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. θα αποστέλλει ηλεκτρονικές καταστάσεις στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με τα στοιχεία των φορολογούμενων, για τους οποίους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις.

6. Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αποβιωσάντων καθώς και οι αρχικές δηλώσεις που υποβάλλονται λόγω απόκτησης εμπραγμάτων δικαιωμάτων στο προηγούμενο, από την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης, έτος, εφόσον δεν έχει συντεθεί περιουσιακή κατάσταση του φορολογουμένου, υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ.

7. Η διαδικασία χορήγησης απαλλαγών και διόρθωσης φορολογητέας αξίας ακινήτου, που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4 της ΠΟΛ. 1225/2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, πραγματοποιείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος έκδοσης του εκκαθαριστικού σημειώματος - δήλωσης ΦΑΠ του οικείου έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση.

8. Με νεότερη απόφαση θα καθοριστούν τα κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλέγονται δειγματοληπτικά οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση των παραστατικών μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τον έλεγχο της ορθής υποβολής τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ