Ν. 3833 Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης

Ν. 3833: Άρθρο 2 Ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών

  1.  Οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή...

Ν. 3833: Άρθρο 3 Εισοδηματική πολιτική έτους 2010

  1.  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι 31.12.2010 απαγορεύεται η συνομολόγηση, καθώς και η...

Ν. 3833: Άρθρο 4 Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης ΟΑΠ-ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ

  Η κατά το έτος 2010 και εφεξής χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΠ-ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ που προ­βλέπεται στο...

Ν. 3833: Άρθρο 5 Έκτακτη οικονομική εισφορά στα φυσικά πρόσωπα με μεγάλο εισόδημα

  1.  Επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ εισφορά ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί του εισοδήματος των φυσικών...

Ν. 3833: Άρθρο 7 Μείωση αμοιβών για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα

  Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 17 Αμοιβές συλλογικών οργάνων 1.  Τα κάθε...

Ν. 3833: Άρθρο 8 Λοιπές μισθολογικές ρυθμίσεις

  1.  Οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 8 παράγραφος 3 εδάφιο δεύτερο, 30 και 33 παρ. Α7 του ν. 3205/2003...

Ν. 3833: Άρθρο 9 Δαπάνες μετακινήσεων

  1.  Το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ' έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας της παρ. 3 του άρθρου 2...

Ν. 3833: Άρθρο 10 Αναστολή προσλήψεων για το έτος 2010 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

  1.  Κατά τη διάρκεια του έτους 2010 δεν χορηγούνται εγκρίσεις της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του...

Ν. 3833: Άρθρο 11 Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013

  1.  Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και...

Ν. 3833: Άρθρο 12 Αναπροσαρμογή Φ.Π.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΕ ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

  Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος...

Ν. 3833: Άρθρο 13 Ειδικός φόρος κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού

  1. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγρά­φου 1 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α), όπως...

Ν. 3833: Άρθρο 14 Ειδικός φόρος κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης

  1.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 81 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,...

Ν.3833: Άρθρο 15 Ειδικός φόρος κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων

  1. Οι περιπτώσεις α' μέχρι και ιβ', καθώς και οι περι­πτώσεις κα' και κστ' του πίνακα της παραγράφου 1 του...

Ν. 3833: Άρθρο 16 Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης

  1. Στα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) - θέρμανσης που έχει στην κυριότητά του την 3.3.2010 κάθε...

Ν. 3833: Άρθρο 17 Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας

  1.   Επιβάλλεται φόρος πολυτελείας στα επιβατι­κά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 8703 της...

Ν. 3833: Άρθρο 18 Προγράμματα απασχόλησης ανέργων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

  1.  Με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, την προώθηση της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων...

Ν. 3833: Άρθρο 19 Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών

  1. Με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργα­σίας και...

Ν. 3833: Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος

  1.  Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 1 αρχίζει από 1.1.2010. 2.  Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 2, 6...