Ν. 3814 Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις.

Ν. 3814: Άρθρο 2

  1.  Τα ποσοστά που αναφέρονται στην περίπτωση θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορο­λογίας...

Ν. 3814: Άρθρο 3

    1.  Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 234 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε...

Ν. 3814: Άρθρο 4

  Το άρθρο 33 του ν. 3346/2005 (ΦΕΚ 140 Α') αντικαθί­σταται ως εξής: «Άρθρο 33 Για την εφαρμογή των παραγράφων 1...

Ν. 3814: Άρθρο 5

  Αναστέλλονται έως και 31.12.2009 οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που...

Ν. 3814: Άρθρο 6

  Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι­κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από...

Ν.3814: Άρθρο δεύτερο

  1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της Πράξης Νομο­θετικού Περιεχομένου η οποία κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του...