Ν. 3634 Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων ΕΤΑΚ – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις.

Ν. 3634 : Άρθρο 1 Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

  Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λα­χεία, ο...

Ν. 3634: Άρθρο 2 Συνυπολογισμός γονικών παροχών

  1.  Στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών και γονικών παροχών στις οποίες ο φόρος υπολογίζεται στο εξής...

Ν. 3634: Άρθρο 3 Απαλλαγή πρώτης κατοικίας από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων

  1.  Το ένατο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α') αντικαθίσταται ως...

Ν. 3634: Άρθρο 4 Ρύθμιση θεμάτων τέλους συναλλαγής ακινήτων

  1.  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α') προστίθεται τρίτο εδάφιο ως...

Ν. 3634: Άρθρο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε.Τ.ΑΚ.)

  Αντικείμενο του ενιαίου τέλους ακινήτων Από το έτος 2008 και για κάθε επόμενο έτος, επιβάλ­λεται ενιαίο τέλος...

Ν. 3634: Άρθρο 6 Υποκείμενο του ενιαίου τέλους ακινήτων

  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή την έδρα του, φορολογείται για την...

Ν. 3634: Άρθρο 7 Προσδιορισμός αξίας ακινήτων

  1. Για τον υπολογισμό του ενιαίου τέλους ακινήτων λαμ­βάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα ή τα...

Ν. 3634: Άρθρο 8 Απαλλαγές από το ενιαίο τέλος

  Απαλλάσσονται από το τέλος: α) τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, επί των οποίων έχουν δικαίωμα πλήρους ή...

Ν. 3634: Άρθρο 9 Απαλλαγή κύριας κατοικίας

  Απαλλάσσεται η κύρια κατοικία των φυσικών προσώπων εμβαδού μέχρι διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων. Η αξία της...

Ν. 3634: Άρθρο 10

  Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του τέλους αρμόδια Δημόσια...

Ν. 3634: Άρθρο 11 Υπολογισμός του τέλους

  Η ακίνητη περιουσία κάθε προσώπου φορολογείται χω­ριστά. Α. Φυσικά Πρόσωπα Επί της συνολικής αξίας της ακίνητης...

Ν. 3634: Άρθρο 12 Υπόχρεοι σε δήλωση - Προθεσμία υποβολής

  1.  Κάθε νομικό πρόσωπο που έχει ακίνητο την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση...

Ν. 3634: Άρθρο 13 Βεβαίωση του τέλους

  1.  Ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρε­σίας (Δ.Ο.Υ.) βεβαιώνει το τέλος, αρχικό ή πρόσθετο που...

Ν. 3634: Άρθρο 14 Διαδικασία βεβαίωσης του τέλους Παραγραφή - Ατέλειες

  1.  Για την καταχώρηση των δηλώσεων που υποβάλλονται, την έκδοση των πράξεων επιβολής του τέλους, την...

Ν. 3634: Άρθρο 15 Καταβολή του τέλους

  1.  Για τα νομικά πρόσωπα το τέλος που αναλογεί κατα­βάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις...

Ν. 3634: Άρθρο 16 Πρόσθετοι φόροι

  1.  Για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστί­μων των νομικών προσώπων εφαρμόζονται αναλόγως οι...

Ν. 3634: Άρθρο 17 Ευθύνες και δικαιώματα των τελευταίων κυρίων ή επικαρπωτών ακινήτων από σύμβαση

  Οι κατόπιν σύμβασης τελευταίοι κύριοι ή επικαρπωτές των ακινήτων ευθύνονται σε ολόκληρο, μαζί με τους...

Ν.3634: Άρθρο 18 Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων

  1.  Απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγρά­φου, με το οποίο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα ή με...

Ν. 3634: Άρθρο 19 Κυρώσεις

  1. Οι συμβολαιογράφοι και οι φύλακες μεταγραφών που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την...

Ν. 3634: Άρθρο 20 Δήλωση στοιχείων ακινήτων

  1.  Τα εδάφια πέμπτο έως και ενδέκατο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α')...

Ν. 3634: Άρθρο 21 Λοιπές διατάξεις

  1.  Από 1ης Ιανουαρίου του έτους 2008 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 21 έως 35 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ...

Ν. 3634:Άρθρο 22 Εξομοίωση συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

  Οι διατάξεις του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» (ν. 2960/2001, ΦΕΚ 265 Α'), όπως ισχύουν, τροποποιούνται και...

Ν. 3634: Άρθρο 23 Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης

  1.  Στα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) - θέρμανσης που έχει στην κυριότητά του κάθε...

Ν. 3634: Άρθρο 24 Μεταβολές στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992)

  1. Στο τέλος του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α') προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως: «7. Οι...

Ν. 3634: Άρθρο 25 Μεταβολές στο άρθρο 5 του ν. 2523/1997

  Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως ακολούθως: 1. ...

Ν. 3634: Άρθρο 26 Φορολογία τραπεζών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  1. Στο άρθρο 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α')...

Ν. 3634: Άρθρο 27 Φορολογία χρηματοοικονομικών προϊόντων

  1.  Στο τέλος της περίπτωσης στ' της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται δύο εδάφια ως...

Ν. 3634: Άρθρο 28 Ρυθμίσεις θεμάτων Φ.Π.Α.

  1.  Στο τέλος του άρθρου 57 του Κώδικα Φ.Π.Α., ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α')...

Ν. 3634: Άρθρο 29 Φορολογητέα αξία επιβατικών αυτοκινήτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

  Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α)...

Ν. 3634: Άρθρο 30

  Κατάργηση της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. των καυσίμων των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων Καταργείται από την 1η...

Ν. 3634: Άρθρο 31 Άλλες διατάξεις

  Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ­θρο 22...

Ν. 3634: Άρθρο 32 Αναστολή εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του π.δ. 277/2000 και του π.δ. 42/2001

  1. Αναστέλλεται η εφαρμογή των παρακάτω διατάξε­ων: α) του άρθρου 1, της παραγράφου 1 του άρθρου 3, του άρθρου 4...

Ν. 3634: Άρθρο 33

  Το άρθρο 16 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α') τροποποιείται ως ακολούθως: 1.  Η παράγραφος 2, όπως ισχύει,...

Ν. 3634: Άρθρο 34

  1. Στο άρθρο 63 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'),...

Ν. 3634: Άρθρο 35

  Η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 14 παρ. 26 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α'), η οποία έχει ανασταλεί διαδοχικά με...

Ν. 3634: Άρθρο 36 Έναρξη ισχύος

  Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει: α. των άρθρων 5 έως 20 και 27 από την 1η Ιανουαρίου 2008, β. του...

Προϊόντα: 1 - 36 από 36