Ν. 3427 Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. [Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος - Φ.Α.Υ] [Τέλος συναλλαγής ακινήτων]

Ν. 3427: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Άρθρο 1

  Οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α') τροποποιούνται,...

Ν. 3427: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 2 Αντικείμενο του φόρου

  1.  Επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού ή εμπράγ­ματου δικαιώματος επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου...

Ν. 3427: Άρθρο 3 Φορολογητέα αξία

  1.  Ως αξία υποκείμενη σε φόρο λαμβάνεται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του...

Ν.3427: Άρθρο 4 Υποκείμενο του φόρου

  Ο φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος βαρύνει τον πω­λητή.

Ν. 3427: Άρθρο 5 Καταβολή του φόρου

  Ο φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου με την υποβολή της δήλωσης και πριν από την κατάρτιση...

Ν. 3427: Άρθρο 6 Φορολογικοί συντελεστές

  Ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε ποσοστό: α) είκοσι τοις εκατό (20%), αν η μεταβίβαση γίνει σε χρονικό...

Ν. 3427: Άρθρο 7 Απαλλαγές

  Δεν υπόκεινται σε φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος: α) Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α., οι ιεροί ναοί και οι...

Ν. 3427: Άρθρο 8 Διαδικαστικά ζητήματα

  Για την υποχρέωση και τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης, την καταβολή του φόρου, τις συνέπειες της μη δήλωσης,...

Ν. 3427: Άρθρο 9 Παραγραφή

  Το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φό­ρου αυτομάτου υπερτιμήματος παραγράφεται μετά την πάροδο...

Ν. 3427: Άρθρο 10 Εξουσιοδοτική διάταξη

  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι­κών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλω­σης και κάθε...

Ν. 3427: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 11 Αντικείμενο του τέλους

  1.  Επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού ή εμπράγμα­του δικαιώματος επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου...

Ν. 3427: Άρθρο 12 Φορολογητέα αξία

  1. Για τον υπολογισμό του τέλους συναλλαγής, ως αξία του ακινήτου ή του εμπράγματου επ' αυτού δικαιώμα­ τος...

Ν. 3427: Άρθρο 13 Υποκείμενο του τέλους

  Το τέλος συναλλαγής βαρύνει τον αγοραστή. Ως αγο­ραστής νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά ακίνητο...

Ν. 3427: Άρθρο 14 Καταβολή του τέλους

  Το τέλος συναλλαγής καταβάλλεται εξ ολοκλήρου με την υποβολή της δήλωσης και πριν από την κατάρτιση του...

Ν. 3427: Άρθρο 15 Συντελεστής του τέλους

  1.  Το τέλος συναλλαγής ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας του ακινήτου ή του...

Ν. 3427: Άρθρο 16 Απαλλαγές

  Από το τέλος συναλλαγής απαλλάσσονται μόνο: α) το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α., οι ιεροί ναοί και οι ιερές...

Ν. 3427: Άρθρο 17 Διαδικαστικά ζητήματα

  Για την υποχρέωση και τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης, την καταβολή του τέλους, τις συνέπειες της μη δήλωσης,...

Ν. 3427: Άρθρο 18 Παραγραφή

  Το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του τέ­λους συναλλαγής παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας από το...

Ν. 3427: Άρθρο 19 Εξουσιοδοτική διάταξη

 Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι­κών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλω­σης και κάθε...

Ν. 3427: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άρθρο 20 Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

  1.  Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών...

Ν. 3427: Άρθρο 21 Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

  1.  Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του α.ν. 1521/1950 αντικαθίσταται ως εξής: «Δεν...

Ν. 3427: Άρθρο 22 Σύνταξη οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυμφώνων

  Κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμ­βολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση...

Ν. 3427: Άρθρο 23 Δήλωση στοιχείων ακινήτων

  1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η...

Ν. 3427: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 24 Δαπάνες επιχειρήσεων

  1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φο­ρολογίας Εισοδήματος, όπως αυτός κυρώθηκε με το ν. 2238/1994...

Ν. 3427: Άρθρο 25 Παράταση προθεσμιών

  1.  Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 118 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος...

Ν. 3427: Άρθρο 26 Λοιπές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος

  1.  Τα ποσά των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ και δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ που αναφέρονται στο...

Ν. 3427: Άρθρο 28

  Το άρθρο 2 του α.ν. 89/1967 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2 1.  Τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών του...

Ν. 3427: Άρθρο 29

  1.  Το άρθρο 3 του α.ν. 89/1967 αναριθμείται σε 5 και αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5 Όλες οι δημόσιες...

Ν. 3427: Άρθρο 30

  Το άρθρο 4 του α.ν. 89/1967 αναριθμείται σε 6 και προστίθεται άρθρο 4 ως εξής: «Άρθρο 4 Στις διατάξεις των...

Ν. 3427: Άρθρο 31

  Αλλοδαπές εταιρείες ήδη εγκατεστημένες στην Ελλάδα μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως...

Ν. 3427: Άρθρο 32

  1. Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν εισαχθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του α.ν. 89/1967, πρέπει μέσα σε...

Ν. 3427: Άρθρο 33

  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου άρ­θρου, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στις διατάξεις...

Ν. 3427: Άρθρο 34

  Ναυτιλιακές επιχειρήσεις, που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77...

Ν. 3427: Άρθρο 35

  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου, καταργούνται από 1ης Ιανουαρίου 2006 όλες οι...

Ν.3427: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 36

  Εισφορά μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας Στο τέλος της...

Ν. 3427: Άρθρο 37 Προσαύξηση ποσών φόρου και εισφοράς πλοίων

  1. Τα κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α') ποσά φόρου προ­ σαυξάνονται...

Ν. 3427: Άρθρο 38 Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση

  Ο συντελεστής του ειδικού φόρου, ο οποίος επιβάλ­λεται στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση, με...

Ν. 3427: Άρθρο 39 Κατάργηση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων

  Τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α'), που προβλέπουν το σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού...

Ν. 3427: Άρθρο 40 Ανώνυμες εταιρείες παροχής δανείων και πιστώσεων

  Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εφαρμόζονται ανάλογα και στις ανώνυμες...

Ν. 3427: Άρθρο 41 Τροποποίηση άρθρου 177 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

  1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 177 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα που κυρώθηκε με το ν....

Ν. 3427: Άρθρο 42 Τροποποίηση του ν. 1796/1988 (ΦΕΚ 152 Α') «Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) και άλλες διατάξεις»

  1. Το άρθρο 2 του ν. 1796/1988 αντικαθίσταται ως εξής: « Άρθρο 2 Δραστηριότητες 1. Ο Ο.Α.Ε.Π. παρέχει εγγυήσεις,...

Ν. 3427: Άρθρο 43

  Οι διατάξεις του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α'/10.2.2004) τροποποιούνται ως εξής: α) Στην παρ. 1 του άρθρου 6...

Ν. 3427: Άρθρο 44

  1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 251/1976 (ΦΕΚ 19 Α') προστίθεται περίπτωση θ' ως ακολούθως: «θ) Η διάθεση για...

Ν. 3427: Άρθρο 45

  Η παράγραφος 13 του άρθρου 20 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α'), με την οποία προστέθηκε εδάφιο στο άρθρο 30 παρ. 3...

Ν. 3427: Άρθρο 46

    Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για την εφαρμογή...

Ν. 3427: Άρθρο 47 Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

  1.  Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν. 3052/2002 (ΦΕΚ 221 Α'), η οποία αντικατέστησε την περίπτωση α' της...

Ν. 3427: Άρθρο 48

  Χρονικό όριο χρήσεως της εξουσιοδοτήσεως πλαι­σίου του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34 Α'), όπως...

Ν. 3427: Άρθρο 49 Συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων και των Ανεξάρτητων Αρχών στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  1.  Η Βουλή των Ελλήνων μπορεί να συμμετέχει στα επιχειρησιακά προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου...

Ν. 3427: Άρθρο 50

  1.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα­σίας...

Ν. 3427: Άρθρο 51 Σύσταση Χημικής Υπηρεσίας στο Γενικό Χημείο του Κράτους

  1.  Στην παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4328/1929 (ΦΕΚ 272 Α') «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους»,...

Ν. 3427: Άρθρο 52

  1.  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3103/ 2003 (ΦΕΚ 23Α') προστίθενται εδάφια ως εξής: «Επίσης,...

Ν. 3427: Άρθρο 53 Έναρξη ισχύος

  Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2006, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους...