Ν. 3091 Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις

Ν. 3091: Άρθρο 1 Φορολογική κλίμακα - Μειώσεις φόρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

  1. Οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994 - ΦΕΚ 151/Α') αναριθμούνται σε 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 αντίστοιχα και οι παράγραφοι 1 και 2 αυτού του άρθρου αντικαθί­στανται ως εξής: «1. Το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των...

Ν. 3091: Άρθρο 2 Μεταφορά ζημίας, απαλλαγές από το φόρο, έκπτωση δαπανών

  1.  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά, το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήμα­τος από εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων...

Ν. 3091: Άρθρο 3 Εισοδήματα φορολογούμενα αυτοτελώς

  1.  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορο­λογική υποχρέωση των υποχρέων του άρθρου 2, των ημε­δαπών και αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών επι­χειρήσεων, καθώς και...

Ν. 3091: Άρθρο 4 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης

  1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «α) Το ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα για ιδιοκατοικούμενη ή μισθούμενη κύρια κατοικία άνω των διακοσίων (200) τε­τραγωνικών μέτρων και για δευτερεύουσα κατοικία γενι­κώς άνω των εκατόν...

Ν. 3091: Άρθρο 5 Φορολογία επιχειρήσεων, έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα

  1.  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με έκ­πτωση από τα...

Ν. 3091: Άρθρο 6 Υποβολή δήλωσης

  1.  Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικα­θίστανται ως εξής: «1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, έχει υποχρέωση να υπο­βάλλει δήλωση, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο εισό- δημά του...

Ν. 3091: Άρθρο 7 Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος ορισμένων επιχειρήσεων

  1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία και στοιχεία πρώτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και των επιχειρήσεων που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία ή τηρούν βιβλία και...

Ν. 3091: Άρθρο 8 Κατάργηση επιχειρηματικής αμοιβής εταίρων - διαχειριστών Ε.Π.Ε. και συναφείς διατάξεις

  1.  Η περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Η επιχειρηματική αμοιβή του ομόρρυθμου εταίρου και του κοινωνού, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10.» 2.  Στην περίπτωση στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28...

Ν. 3091: Άρθρο 9 Άλλες ρυθμίσεις και μεταβατικές διατάξεις

  1.  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορο­λογίας Εισοδήματος προστίθεται περίπτωση ι' ως εξής: «ι) Τα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων του N. 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α') και του N. 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α'), καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων...

Ν.3091: Άρθρο 10 Απαλλαγή πρώτης κατοικίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 6 και 7 της ενότητας Α' του άρθρου 26 του N. 2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α') αντικαθίστα­νται ως ακολούθως: «1. Κατοικία ή οικόπεδο, που αποκτάται αιτία θανάτου από σύζυγο ή τέκνα του κληρονομουμένου κατά πλήρη κυριότητα, απαλλάσσεται από το φόρο, εφόσον ο κληρο­νόμος ή...

Ν.3091: Άρθρο 11 Φορολόγηση μεταβίβασης μετοχών και επιχειρήσεων

  1.  Στο άρθρο 29 του N. 2961/2001 προστίθεται παρά­γραφος 7, που έχει ως ακολούθως: «7. α. Η αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής με­ταβίβαση εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών, ομολογιών, ιδρυτικών και λοιπών γενικά τίτλων των εμπορικών εταιριών, δημοσίων χρεογράφων ή άλλων...

Ν. 3091: Άρθρο 12 Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

  1.  Στο άρθρο 12 του N. 2961/2001 προστίθεται παρά­γραφος 4, που έχει ως ακολούθως: «4. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο­νομικών, καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της φο­ρολογητέας αξίας: α) των μη εισηγμένων στο...

Ν. 3091: Άρθρο 13 Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

  1.  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Α.Ν. 1521/1950 (ΦΕΚ 294/Α') αντικαθίσταται ως ακο­λούθως: «Αν στην περιφέρεια στην οποία βρίσκεται το ακίνητο εφαρμόζεται το άρθρο 41 του N. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α"), επιτρέπεται να επιδοθεί η δήλωση του φόρου μεταβίβα­σης στον...

Ν. 3091: Άρθρο 14 Φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας

  Η περίπτωση ια' του άρθρου 23 του N. 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α") αντικαθίσταται ως...

Ν. 3091: Άρθρο 15 Ειδικός φόρος επί των ακινήτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  1.  Εταιρείες οι οποίες έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φό­ρο τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας αυτών, όπως προσ­διορίζεται με το άρθρο 17 του νόμου αυτού. 2.  Από υποχρέωση της...

Ν. 3091: Άρθρο 17 Διαδικασία επιβολής του ειδικού φόρου

  1.  Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης είναι η 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. 2.  Για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα και τα εμπράγματα σε αυτά δι­καιώματα κατά την 1 η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, για τον προσδιορισμό της οποίας...

Ν. 3091: Άρθρο 18 Μεταβατική διάταξη

  1.  Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, η δήλω­ση του άρθρου 17 θα υποβληθεί μέχρι την 20ή Ιουλίου 2003. 2.  Μεταβιβάσεις ακινήτων από επαχθή ή χαριστική αιτία εταιρειών που υπόκεινται στον ειδικό φόρο που προβλέ­πεται στο άρθρο 15 του παρόντος, εφόσον πραγματοποι­ηθούν σε...

Ν. 3091: Άρθρο 19 Εναρμόνιση του φόρου προστιθέμενης αξίας με την κοινοτική νομοθεσία και άλλες διατάξεις

  1.  Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (N. 2859/2000 - ΦΕΚ 248/Α') αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Η ενδοκοινοτική απόκτηση πραγματοποιείται με σκοπό τη διενέργεια μεταγενέστερης παράδοσης αγα­θών στο εσωτερικό της χώρας, για την οποία...

Ν. 3091: Άρθρο 20 Κατάργηση τέλους χαρτοσήμου ασφαλιστικών αποζημιώσεων

  Καταργείται το τέλος χαρτοσή μου που επιβάλλεται στις αποδείξεις πληρωμής αποζημιώσεων που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρίες για ασφαλίσεις κάθε φύσης, καθώς και στους συμβιβασμούς που αφορούν τις αποζη­μιώσεις αυτές. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1 ης Ιανουαρίου 2003.

Ν. 3091: Άρθρο 21 Τροποποίηση του N. 2601/1998 και άλλες διατάξεις

  1. Στο άρθρο 6 του N. 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α-), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 35, ως εξής: «35. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρ­μογή των ενισχύσεων του παρόντος σε περιπτώσεις αγο­ράς ή χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιου, σύγχρο­νου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού: α....

Ν. 3091: Άρθρο 22 Φορολογικές ρυθμίσεις «Αθήνα 2004»

  1.  Στην παράγραφο 13 του άρθρου 2 του Ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α') τίθεται περίπτωση ια', η οποία έχει ως ακο­λούθως: «ια. Για τα αγαθά επένδυσης τα οποία θα αποκτηθούν και θα εξυπηρετήσουν το σκοπό της Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗ­ΝΑ 2004 δεν ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33...

Ν. 3091: Άρθρο 23 Θέματα προσωπικού Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

  1.  Οι 335 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης (των παραγρά­φων 1 και 2 του άρθρου 9 του Π.Δ. 218/1996 - ΦΕΚ 168/Α') του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών μεταφέρονται στον υφιστάμενο κλάδο προσωπικού ΤΕ Τελωνειακών του άρθρου 130 του Π.Δ....

Ν. 3091: Άρθρο 24

  Η προθεσμία του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 3 του N. 3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α") παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι 31 Μαρτίου 2003.

Ν. 3091: Άρθρο 25

  1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και προς ασφαλιστικά ταμεία των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πυρκαϊά της 10.1.1991 στο κτίριο επί των οδών Πανεπιστημίου 62 και Θεμιστοκλέους 1 και των οποίων οι ζημιές δεν αποκαταστάθηκαν, καθώς και οι οφειλές των εκπροσώπων τους που...

Ν. 3091: Άρθρο 26

  1 .α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του N. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη γενική συνέλευση. Αν εκλεγεί από το...

Ν. 3091: Άρθρο 27

  1.  Στο άρθρο 15 του N. 2307/1995 (ΦΕΚ113/Α-) προστί­θενται τρία εδάφια ως εξής: «Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του άρθρου αυτού είναι αρμόδιες, από 1ης Ιανουαρίου 2003 και για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την εντολή πλη­ρωμής των δαπανών που βαρύνουν τις πιστώσεις του...

Ν. 3091: Άρθρο 28

  1. Οι τραπεζικές, ασφαλιστικές και οι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. ανώνυμες εταιρείες μπορούν να αναπροσαρμό­ζουν ετησίως την αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιμοποι- ούμενων ακινήτων τους στην αξία που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, στους...

Ν. 3091: Άρθρο 29 Απόσβεση διαφοράς προκύπτουσας κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων

  1.  Κατά την απορρόφηση επιχείρησης από ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α') και του N. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α"), που συμμετέχει στο κεφάλαιο της απορροφώμενης με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και άνω, η...

Ν.3091: Άρθρο 30 Έναρξη ισχύος

  Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει: α) Των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6), 2 (παράγραφοι 2, 7, 8, 9, 10 ,11, 13, 14, 15 και 16), 3 (παρά­γραφοι 3, 4, 5, 8 και 9), 4, 5 (παράγραφος 3), 6 (παράγρα­φοι 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7), 7 (παράγραφος 7) και 9 (παρά­γραφοι 4, 5, 6,...