Ν. 2961 Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια

Ν. 2961: ΆΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Άρθρο 1 Επιβολή φόρου

  Κυρώνεται ο Κώδικας Διατάξεων Φορολογίας Κληρονο­μιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών α­πό Λαχεία, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις δια­τάξεις των παραγράφων 6 και 7 του...

Ν. 2961:Άρθρο 2 Κτήση αιτία θανάτου ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΟΑΝΑΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

  1.  Κτήση περιουσίας αιτία θανάτου για την επιβολή του φόρου είναι η από: α) Κληρονομία, κληροδοσία ή τρόπο, β) νέμηση, γ) σύμβαση ασφάλισης ζωής του κληρονομουμένου, ε­φόσον δεν...

Ν. 2961: Άρθρο 3

  Περιουσία που υποβάλλεται σε φόρο 1. Στο φόρο υποβάλλεται: α) Η κείμενη στην Ελλάδα οποιασδήποτε φύσεως περι­ 01002662211010060 ουσία, η οποία ανήκει είτε σε ημεδαπούς είτε σε αλλοδα­πούς. β)...

Ν.2961: Άρθρο 4

  Συνυπολογισμός δωρεών, γονικών παροχών και προικών Στην κτήση αιτία θανάτου συνυπολογίζονται οι δωρεές εν ζωή ή αιτία θανάτου, οι γονικές παροχές και οι προίκες του κληρονομουμένου προς τον...

Ν. 2961: Άρθρο 5

  Υποκείμενο φόρου Υπόχρεος στο φόρο είναι ο δικαιούχος της κτήσης, σε περίπτωση περισσότερων δικαιούχων καθένας ανάλογα με την περιουσία που αποκτά.

Ν. 2961: Άρθρο 6 Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

    1.  Η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου. 2.  Σε περίπτωση κήρυξης προσώπου αφάντου, η φορο­λογική υποχρέωση γεννιέται κατά το χρόνο...

Ν. 2961: Άρθρο 7

  Μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υπο­χρέωσης από το νόμο Κατ' εξαίρεση, η φορολογική υποχρέωση γεννιέται: α) Κατά το χρόνο πλήρωσης της αίρεσης ή λήξης της προθεσμίας, όταν το...

Ν. 2961: Άρθρο 8 Μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υπο­χρέωσης με απόφαση του προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας

  1.  Η φορολογική υποχρέωση για όλα ή μερικά από τα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να μετατίθεται σε μεταγενέ­στερο χρόνο από αυτόν που ορίζεται στα άρθρα 6 και 7, με απόφαση του προϊσταμένου...

Ν.2961: Άρθρο 9 Χρόνος και τρόπος προσδιορισμού αξίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

  1.  Ως αξία των αντικειμένων της κτήσης, για τον υπολο­γισμό του φόρου, λαμβάνεται η αγοραία αξία κατά το χρό­νο της γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με...

Ν. 2961: Άρθρο 10 Αξία ακινήτων

  Α. Αγοραία αξία Για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων λαμβά­νονται υπόψη και συνεκτιμώνται ιδίως τα στοιχεία εκτίμη­σης των ίδιων ή άλλων πλησιόχωρων ομοειδών ακινήτων, που προκύπτουν...

Ν. 2961: Άρθρο 11 Αξία απαιτήσεων

  1.  Για απαιτήσεις που έχουν ως αντικείμενο χρηματικά ποσά, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά αυτά με τους τόκους που οφείλονται κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονο­μουμένου. 2.  Οι...

Ν. 2961: Άρθρο 12 Αξία μετοχών, ομολογιών, κ.λπ.

  1.  Για εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές, ομολο­γίες, ιδρυτικούς και λοιπούς γενικά τίτλους των εμπορι­κών εταιριών, δημόσια χρεόγραφα ή άλλες τέτοιας φύ­σης αξίες, ως αξία αυτών...

Ν.2961: Άρθρο 13 Αξία επίπλων και λοιπών κινητών

  1.  Ο προσδιορισμός της αξίας των κινητών, που περι­λαμβάνονται μεταξύ των στοιχείων της κληρονομίας, γί­νεται με βάση κάθε αποδεικτικό στοιχείο. 2.  Μεταξύ της κληρονομίας θεωρείται...

Ν. 2961: Άρθρο 14 Αξία παροχών

  1.  Η αξία των παροχών υπολογίζεται: α) Για τις διηνεκείς, στο 20πλάσιο της ετήσιας παρο­χής, β) για τις ορισμένου χρόνου, σε πολλαπλάσιο της ετή­σιας παροχής, ανάλογα με τα έτη διάρκειας...

Ν. 2961: Άρθρο 15 Αξία επικαρπίας

  1.  Σε περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα υπόκειται αμέσως σε φόρο η επικαρπία, με την επιφύλαξη της φορολογίας της ψιλής κυριότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο...

Ν. 2961: Άρθρο 16 Αξία και τρόπος φορολογίας ψιλής κυριότητας

  1.  Η ψιλή κυριότητα ακινήτων υποβάλλεται σε φόρο κα­τά το χρόνο της συνένωσης με αυτήν της επικαρπίας και ο φόρος υπολογίζεται επί της αξίας της πλήρους κυριό­τητας, κατά το χρόνο αυτόν,...

Ν. 2961: Άρθρο 17 Καταπίστευμα

  1.  Σε περίπτωση καταπιστεύματος και κάθε άλλης διά­ταξης που υποχρεώνει τον κληρονόμο ή κληροδόχο να παραδώσει, από ορισμένο χρονικό σημείο ή γεγονός, σε άλλον την κληρονομία που...

Ν. 2961: Άρθρο 18 Περιουσιακά στοιχεία που έχουν απαλλοτριωθεί ή έχουν υποστεί ζημιές μετά την κτήση

  1.  Για κτήματα που έχουν κηρυχθεί αναγκαστικά απαλ­λοτριωτέα μέσα σε μία πενταετία από την κτήση αυτών και εφόσον αυτά εξακολουθούν να ανήκουν στο δικαιού­χο της κτήσης είτε στους κατά...

Ν. 2961: Άρθρο 19 Αδιαίρετοι ή ενωμένοι λογαριασμοί

  Για την επιβολή του φόρου θεωρούνται ότι ανήκουν κα­τά ίσα μέρη, ενώ επιτρέπεται και στο Δημόσιο και στους υπόχρεους σε φόρο να αποδείξουν το αντίθετο με κάθε νόμιμο μέσο: α) Σε καθένα από...

Ν.2961: Άρθρο 20 Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων στο Δημόσιο

  1.  Ακίνητα που δεν έχουν περιέλθει στην κατοχή του υ­πόχρεου σε φόρο δεν λαμβάνονται υπόψη για την επιβο­λή του φόρου, εφόσον μεταβιβασθούν από αυτούς στο Δημόσιο χωρίς...

Ν. 2961: Άρθρο 21 Έκπτωση χρεών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΩΝ

1. Από την αξία της κληρονομιαίας περιουσίας και από κάθε μερίδα κατ' αναλογία, εφόσον δεν ορίζεται διαφο­ρετικά από το διαθέτη, εκπίπτονται: Α) Τα βέβαια και εκκαθαρισμένα χρέη του κληρονο­μουμένου,...

Ν. 2961: Άρθρο 22 Έκπτωση βαρών

  Από την αξία της κληρονομιαίας περιουσίας και από κά­θε μερίδα κατ' αναλογία, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετι­κά από το διαθέτη, εκπίπτονται: α) Τα έξοδα δημοσίευσης της διαθήκης, έκδοσης κλη-...

Ν. 2961; Άρθρο 23 Έκπτωση κληροδοτημάτων

  1.  Τα κληροδοτήματα εκπίπτονται από το ενεργητικό της κληρονομικής μερίδας του βεβαρημένου. 2.  Κληροδοτήματα υπέρ των προσώπων και περιουσιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α'...

Ν. 2961: Άρθρο 24 Επιμερισμός χρεών

  1.  Χρέη που βαρύνουν ειδικώς ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπή, δεν εκπίπτονται από την περιουσία που υ­πόκειται σε φόρο στην Ελλάδα. 2.  Χρέη που βαρύνουν ειδικώς ακίνητα που...

Ν. 2961: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 25 Απαλλαγές από το φόρο

  1. Απαλλάσσονται από το φόρο οι κτήσεις, εφόσον δι­καιούχοι είναι: α) Το Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες, οι ιεροί ναοί, οι ιερές μονές, το ιερό κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερή Μονή του...

Ν. 2961: Άρθρο 26 Απαλλαγή πρώτης κατοικίας - Γεωργικές απαλλαγές

  Α. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1.  Οικία ή διαμέρισμα, που αποκτάται αιτία θανάτου α­πό σύζυγο ή τέκνα του κληρονομουμένου κατά πλήρη κυ­ριότητα, απαλλάσσεται από το φόρο, εφόσον ο...

Ν. 2961: Άρθρο 27 Ειδικές εκπτώσεις από κάθε μερίδα αιτία θανάτου

  Σε περίπτωση κτήσης περιουσίας, της οποίας δικαιού­χοι είναι οι ανιόντες, οι κατιόντες, η χήρα του κληρονο­μουμένου, οι ανήλικοι άρρενες αδελφοί αυτού ή οι άγα­μες αδελφές του, εκπίπτεται από...

Ν.2961: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ Άρθρο 28 Φορολογητέο ποσό

  1.  Το υπόλοιπο της κληρονομικής μερίδας που μένει με­τά τις εκπτώσεις των άρθρων 21 έως και 27 υποβάλλεται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με βάση τις φορολογικές κλίμακες του άρθρου...

Ν. 2961: Άρθρο 29 Κατάταξη φορολογουμένων - Φορολογικές κλίμακες

  I.   Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται στις επόμενες τέσσερις (4) κατηγορίες. Για καθεμία από τις κατηγορίες αυτές...

Ν. 2961: Άρθρο 30 Υπολογισμός του φόρου σε περίπτωση αποποίησης

  Σε περίπτωση αποποίησης της κληρονομίας ή κληρο­δοσίας, αυτός που καθίσταται δικαιούχος της κτήσης α­πό την αιτία αυτή οφείλει το φόρο, τον οποίο θα κατέβαλε ο αποποιηθείς κατά την επαγωγή...

Ν.2961: Άρθρο 31 Έκπτωση φόρου συνυπολογιζόμενων δωρεών, γονικών παροχών και προικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

  1. Σε περίπτωση συνυπολογισμού στην κτήση αιτία θα­νάτου προγενέστερων δωρεών, γονικών παροχών και προικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 4, από το φόρο εκ­πίπτεται ο φόρος που αναλογεί σε...

Ν. 2961: Άρθρο 32 Έκπτωση φόρου αλλοδαπής

  1.  Από το φόρο που προκύπτει για το σύνολο της αξίας της κληρονομιαίας περιουσίας, εκπίπτεται ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε ή αυτός που οριστικά και τε­λεσίδικα βεβαιώθηκε σε ένα...

Ν. 2961: Άρθρο 33

  Μείωση φόρου διαδοχικών μεταβιβάσεων 1. Αν μέσα σε μία πενταετία από το χρόνο της γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης αντικείμενα της κτήσης μεταβιβασθούν και πάλι περαιτέρω αιτία θανάτου, ο...

Ν. 2961: Άρθρο 34 TMHMA ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

  Κτήση αιτία δωρεάς και γονικής παροχής Α. Κτήση αιτία δωρεάς 1.  Κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς, για την επιβολή του φόρου είναι: α) αυτή που προέρχεται από δωρεά η οποία συνιστάται κατά...

Ν.2961: Άρθρο 35 Περιουσία που υποβάλλεται σε φόρο

  1.  Σε φόρο υποβάλλεται: α) η κείμενη στην Ελλάδα οποιασδήποτε φύσεως περι­ουσία, που δωρίζεται, β) η κείμενη στην αλλοδαπή κινητή γενικά περιουσία Έλληνα υπηκόου, που δωρίζεται, γ) η...

Ν. 2961: Άρθρο 36

  Συνυπολογισμός προγενέστερων δωρεών, γονικών πα­ροχών και προικών Στην κτήση αιτία δωρεάς, κατά το άρθρο 34 συνυπολο­ γίζονται οι προγενέστερες δωρεές εν ζωή ή αιτία θανά­του, οι γονικές...

Ν. 2961: Άρθρο 37 Δωρεές αιτία θανάτου ολόκληρης περιουσίας

    Σε περίπτωση δωρεάς αιτία θανάτου περιουσιακών στοιχείων, τα οποία κατά το χρόνο του θανάτου του δω­ρητή αποτελούν την όλη περιουσία αυτού, εφαρμόζονται για τη φορολογία αυτής οι...

Ν. 2961: Άρθρο 38 Υποκείμενο φόρου

  1.  Υπόχρεος στο φόρο είναι ο δωρεοδόχος ή το τέκνο. 2.  Προκειμένου για περιουσιακά στοιχεία δωρεάς ή γο­νικής παροχής, για την οποία η φορολογική υποχρέωση γεννιέται μετά το θάνατο...

Ν. 2961: Άρθρο 39 Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

  1.  Η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου της δωρεάς ή της γονικής παροχής. Προκειμένου για μεταβίβαση κινητών, αν η πα­ράδοση του αντικειμένου της...

Ν. 2961: Άρθρο 40 Μετάθεση χρόνου γένεσης φορολογικής υποχρέωσης

  1.  Κατ' εξαίρεση η φορολογική υποχρέωση γεννιέται: α) Κατά το χρόνο πλήρωσης της αίρεσης, όταν η δωρεά ή η γονική παροχή εξαρτάται από αναβλητική και όχι κα­θαρά εξουσιαστική αίρεση. Αν...

Ν. 2961: Άρθρο 41 Αξία αντικειμένων φορολογίας Ψιλή κυριότητα - Εκπτώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

  1.  Οι διατάξεις των άρθρων 9 έως και 16, 18, 20, 22 πε­ρίπτωση γ' και 27 εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιου­σίες που αποκτώνται αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής. 2.  Οι διατάξεις...

Ν. 2961: Άρθρο 42 Ακύρωση και ανάκληση δωρεών και γονικών παροχών

  1.  Δωρεές εν ζωή και γονικές παροχές κατά πλήρη κυ­ριότητα, οι οποίες: Α) Ακυρώνονται ή αναγνωρίζονται με τελεσίδικη δικα­στική απόφαση ως άκυρες εν όλω ή εν μέρει ή ανακλήθη­καν νόμιμα,...

Ν. 2961: Άρθρο 43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

  Απαλλαγές από το φόρο Α. Απαλλαγή πρώτης κατοικίας Σε περίπτωση μεταβίβασης με γονική παροχή οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου, εξ ολοκλήρου και κατά πλή­ρη κυριότητα με τους όρους και τις...

Ν. 2961: Άρθρο 44 Υπολογισμός και εκπτώσεις φόρου

  1.  Το υπόλοιπο της περιουσίας που αποκτάται αιτία δω­ρεάς ή γονικής παροχής, το οποίο απομένει μετά την α­φαίρεση των εκπτώσεων των άρθρων 41 και 43, υποβάλ­λεται σε φόρο, ο οποίος...

Ν. 2961: Άρθρο 45 Αναλογική εφαρμογή διατάξεων

  Όπου στις διατάξεις του παρόντος για τη φορολογία των κτήσεων αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής ορίζεται α­νάλογη εφαρμογή των διατάξεων για τις κτήσεις αιτία θα­νάτου, νοείται αντί του...

Ν. 2961: Άρθρο 46 Κτήση αιτία προίκαςΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΙΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

  Κτήση περιουσίας αιτία προίκας για την επιβολή του φό­ρου είναι η κτήση από προίκα που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα μέχρι και 17.2.1983.

Ν. 2961: Άρθρο 47 Συνυπολογισμός προγενέστερων δωρεών, γονικών παροχών και προικών

  Στην κτήση αιτία προίκας κατά το άρθρο 46 συνυπολο­γίζονται οι προγενέστερες δωρεές εν ζωή ή αιτία θανά­του, οι γονικές παροχές και οι προίκες του ίδιου προικο- δότη προς την προικιζομένη,...

Ν. 2961: Άρθρο 48 Περιουσία που υποβάλλεται σε φόρο

  1.  Σε φόρο υποβάλλεται η περιουσία που έχει αποκτηθεί αιτία προίκας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35. 2.  Σε περίπτωση ακύρωσης του προικοσυμφώνου με μεταγενέστερο συμβόλαιο...

Ν. 2961: Άρθρο 49 Προίκα που συνιστάται με διάταξη τελευταίας βούλησης

  Προίκα που έχει συσταθεί με διάταξη τελευταίας βού­λησης φορολογείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 56, ε­φόσον η αποδοχή της προίκας από τον άνδρα έγινε μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση της...

Ν. 2961: Άρθρο 50 Εναλλαγή προικώου

  Σε περίπτωση εναλλαγής προικώου αντικειμένου με άλ­λο, αν η αξία του εναλλασσομένου είναι διαφορετική από την αξία αυτού που παρασχέθηκε για εναλλαγή, οφείλε­ται κατά την εναλλαγή φόρος δωρεάς...

Ν. 2961: Άρθρο 51 Υποκείμενο φόρου

  1.  Υπόχρεος σε φόρο είναι ο προικολήπτης, αν η φορο­λογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι 31.12.1982, και η γυ­ναίκα, αν η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από 1.1.1983 και μετά. 2.  Όταν...

Ν. 2961: Άρθρο 52 Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης

  1.  Η φορολογική υποχρέωση γεννιέται: α) κατά το χρόνο της κατάρτισης του προικοσυμφώνου, όταν η προίκα έχει συσταθεί με σύμβαση με τον άνδρα, β) κατά το χρόνο της αποδοχής της προίκας...

Ν. 2961: Άρθρο 53 Αξία αντικειμένων φορολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΚΑΣ

  1.  Οι διατάξεις των άρθρων 9 έως και 15, 18 και 20 ε­φαρμόζονται και σε περιουσίες που έχουν αποκτηθεί αι­τία προίκας. 2.  Σε περίπτωση προίκας, της οποίας η φορολογική υ­ποχρέωση...

Ν. 2961: Άρθρο 54 Ψιλή κυριότητα αιτία προίκας

  1.  Αν συνεστήθη ως προίκα η ψιλή κυριότητα, εφαρμό­ζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 16. Για την εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 16 σε περίπτωση...

Ν. 2961: Άρθρο 55 Απαλλαγές από το φόρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

  Α. Απαλλάσσονται από το φόρο: α) Η προίκα την οποία έχει συστήσει η προικιζομένη υπέρ αυτής από δική της πε­ριουσία και β) οι προίκες που έχουν συσταθεί από ιδρύ­ματα ή σωματεία υπέρ απόρων,...

Ν. 2961: Άρθρο 56 Υπολογισμός του φόρου

  1.  Το υπόλοιπο της περιουσίας που έχει αποκτηθεί αιτία προίκας, το οποίο απομένει μετά την αφαίρεση της έκ­πτωσης του άρθρου 55, υποβάλλεται σε φόρο που υπο­λογίζεται σύμφωνα με τα...

Ν. 2961: Άρθρο 57 Αναλογική εφαρμογή διατάξεων

  Όπου στις διατάξεις του παρόντος για τη φορολογία των κτήσεων αιτία προίκας ορίζεται ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της φορολογίας των δωρεών, λογίζεται α­ντίστοιχα αντί της δωρεάς η προίκα,...

Ν. 2961: Άρθρο 58 Αντικείμενο, υποκείμενο του φόρου και χρόνος φορολογίας ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ

  1.  Σε φόρο υποβάλλονται τα κέρδη από λαχεία, λαχειο­φόρες ομολογίες και λαχειοφόρες αγορές, τα οποία προ­κύπτουν από κληρώσεις που γίνονται στην Ελλάδα, κα­θώς και τα κέρδη από τα...

Ν. 2961: Άρθρο 59 Απαλλαγές από το φόρο

  Δεν φορολογούνται τα κέρδη από λαχειοφόρες ομολο­γίες, που με ειδικούς νόμους εξαιρούνται από τη φορολογία.

Ν. 2961: Άρθρο 60 Υπολογισμός του φόρου

  Τα κέρδη που προκύπτουν από: α) κάθε λαχειοφόρο ο­μολογία ή κάθε γραμμάτιο λαχείου ή λαχειοφόρου αγο­ράς και β) κάθε στήλη δελτίου προγνωστικών αγώνων πο­δοσφαίρου (ΠΡΟ-ΠΟ), ανεξάρτητα από τον...

Ν. 2961: Άρθρο 61 Υπόχρεοι σε δήλωση - Δήλωση με επιφύλαξη ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΗΛΩΣΕΙΣ

  Α. Υπόχρεοι σε δήλωση 1. Ο κατά το άρθρο 5 υπόχρεος σε φόρο και σε περί­πτωση ανικανότητας αυτού ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, υποχρεώνεται σε δήλωση για την περιουσία που αποκτά αιτία...

Ν. 2961: Άρθρο 62 Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων

  1.  Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει υποχρέ­ωση υποβολής δήλωσης αρχικής ή νέας, αυτή υποβάλλε­ται: α) μέσα σε έξι (6) μήνες, αν ο κληρονομούμενος απε­βίωσε στην ημεδαπή και β)...

Ν. 2961: Άρθρο 63 Έναρξη προθεσμίας δήλωσης

  1. Οι προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπολογίζονται σύμφωνα με τις δια­τάξεις των άρθρων 241 έως και 246 του Α.Κ.. 2. Η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης...

Ν. 2961: Άρθρο 64 Παράταση προθεσμιών για δήλωση

  1.  Με απόφαση του προϊσταμένου της δημόσιας οικο­νομικής υπηρεσίας μπορεί οι προθεσμίες της παραγρά­φου 1 του άρθρου 62 να παραταθούν για αποχρώντες λό­γους μέχρι τρεις (3) μήνες κατά...

Ν. 2961: Άρθρο 65 Εκπρόθεσμες δηλώσεις

  1.  Ο υπόχρεος κληρονόμος έχει τη δυνατότητα να υπο­βάλει εκπρόθεσμη δήλωση μέχρι την επίδοση σε αυτόν των πράξεων του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομι­κής υπηρεσίας, που προβλέπονται...

Ν. 2961: Άρθρο 66 Αρμόδιος προϊστάμενος δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας

  1.  Αρμόδιος για την αποδοχή των δηλώσεων και τη βε­βαίωση του φόρου, κατά τις διατάξεις του παρόντος νό­μου, είναι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υ­πηρεσίας της κατοικίας του...

Ν. 2961: Άρθρο 67

  Περιεχόμενο της δήλωσης κληρονομιών 1. Στη δήλωση, η οποία συντάσσεται σε έντυπο που πα­ρέχεται δωρεάν από την Υπηρεσία, αναγράφονται λεπτο­μερώς, εκτός από τις άλλες λεπτομέρειες που είναι...

Ν. 2961: Άρθρο 68 Τρόπος υποβολής δήλωσης

  1.  Η δήλωση υποβάλλεται με κατάθεση στον προϊστά­μενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας από τους υποχρέους κατά το άρθρο 61 ή από τους πληρεξου­σίους αυτών και υπογράφεται από...

Ν. 2961: Άρθρο 69 Συμπλήρωση ελλείψεων δήλωσης και προσκόμιση εγγράφων που πρέπει να επισυνάπτονται - Διόρθωση λογιστικών λαθών δήλωσης

  1.  Αν η δήλωση δεν έχει την υπογραφή εκείνου που δη­λώνει ή δεν καθίσταται δυνατόν να προσδιορισθεί από αυ­τήν το αντικείμενο της φορολογικής υποχρέωσης, κατά το ποσό ή το είδος αυτής, ή...

Ν. 2961: Άρθρο 70 Αρνητικές δηλώσεις

  Αν ο υπόχρεος υποβάλει δήλωση που δεν καταλείπει φορολογητέα ύλη, δεν θεωρείται ότι παρέλειψε την υπο­βολή δήλωσης, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της πα­ραγράφου 4 του άρθρου 75, ως προς τα...

Ν. 2961: Άρθρο 71 Δηλώσεις για έκπτωση χρεών

  Χρέη και βάρη της κτήσης αιτία θανάτου, που δηλώνο­νται με συμπληρωματική εκπρόθεσμη δήλωση μαζί με νέα στοιχεία του ενεργητικού αυτής, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 5 του...

Ν. 2961: Άρθρο 72 Ανάκληση δηλώσεων

  1.  Επιτρέπεται η εν όλω ή εν μέρει ανάκληση της δήλω­σης, που υποβλήθηκε από το φορολογούμενο, λόγω ου­σιώδους πλάνης περί τα πράγματα που αποδεικνύεται προσηκόντως ή λόγω εσφαλμένης...

Ν. 2961: Άρθρο 73 Ελεγκτική αρμοδιότητα του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΞΩΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

  1. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρε­ σίας ελέγχει την ακρίβεια των δηλώσεων που υποβάλλο­νται και ερευνά για την ανεύρεση των υποχρέων, οι οποί­οι παρέλειψαν να υποβάλουν...

Ν. 2961: Άρθρο 74 Έκθεση ελέγχου

  Για κάθε έλεγχο ή άλλη έρευνα που γίνεται από τα όρ­γανα του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονο­ μικής υπηρεσίας ή άλλα νόμιμα εξουσιοδοτημένα όργα­να, συντάσσεται από αυτόν που...

Ν. 2961: Άρθρο 75

  Πρόσθετοι φόροι (Ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'/11.9.1997).

Ν. 2961: Άρθρο 76 Αρχικές πράξεις

  1.  Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρε­σίας, αφού λάβει υπόψη την έκθεση ελέγχου και τα λοιπά στοιχεία που συγκεντρώνονται, εκδίδει πράξη καταλογι­σμού του φόρου που βαρύνει...

Ν. 2961: Άρθρο 77 Μερικές και συμπληρωματικές πράξεις

  1.  Αν είναι δυσχερής ο καταλογισμός του φόρου που βαρύνει τον υπόχρεο με μία πράξη λόγω μη ολοκλήρω­σης του ελέγχου, εκδίδεται μερική πράξη που αφορά τα στοιχεία που ελέγχθηκαν, με τη...

Ν.2961: Άρθρο 78 Διόρθωση λογιστικών λαθών μη οριστικών πράξεων

   Σε περίπτωση έκδοσης πράξης καταλογισμού φόρου,αν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που δηλώθηκαν περιληφθούν στην πράξη όπως στη δήλωση ή αν ο φόρος υπολογισθεί σ' αυτή σύμφωνα με...

Ν. 2961: Άρθρο 79 Επίδοση πράξεων και λοιπών εγγράφων

  1.  Οι πράξεις και προσκλήσεις του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που προβλέπονται α­πό τις διατάξεις του παρόντος νόμου, επιδίδονται κατά τις περί επιδόσεων διατάξεις...

Ν. 2961: Άρθρο 80 Εξώδικη λύση φορολογικών διαφορών

  1.  Μέσα στην προθεσμία για άσκηση προσφυγής κατά της πράξης που κοινοποιήθηκε, μπορεί να ζητηθεί με το δικόγραφο αυτής ή και με ιδιαίτερο έγγραφο η εξώδικη λύση της φορολογικής διαφοράς...

Ν. 2981: Άρθρο 81 Βεβαίωση και τίτλοι βεβαίωσης του φόρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

  1.  Ο φόρος που αναλογεί στις κτήσεις αιτία θανάτου βε­βαιώνεται στη δημόσια οικονομική υπηρεσία που είναι αρ­μόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου σε φόρο. 2.  Αν ο...

Ν. 2961: Άρθρο 82

  Καταβολή φόρου κτήσεων αιτία θανάτου 1. Ο φόρος που βεβαιώνεται: α) Μετά από δήλωση ή πράξη προσδιορισμού φόρου, που έγινε οριστική λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης ά­σκησης προσφυγής,...

Ν. 2961: Άρθρο 83 Ευθύνες και δικαιώματα των τελευταίων από σύμβαση κατόχων ακινήτων που αποκτήθηκαν αιτία θανάτου - Ευθύνες αντιπροσώπων των υπόχρεων σε φόρο

  1.  Οι με σύμβαση τελευταίοι κάτοχοι κληρονομιαίων α­κινήτων είναι αλληλεγγύως υπεύθυνοι με τους κληρονό­μους και κληροδόχους για την πληρωμή του φόρου που βαρύνει αυτά, ο οποίος...

Ν. 2961: Άρθρο 84 Έκπτωση φόρου που βεβαιώθηκε

  1.  Οι φόροι που βεβαιώθηκαν κανονικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εκπίπτονται ιδιαίτερα σε περί­πτωση: α) ανάκλησης της δήλωσης του φορολογουμένου που υποβλήθηκε, κατά το μέρος...

Ν. 2961: Άρθρο 85 Υπόχρεοι σε δήλωση - Δήλωση με επιφύλαξη Α. Υπόχρεοι σε δήλωσηΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΔΩΡΕΑΣ, ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΚΑΣ

  1.  Σε σύσταση δωρεών, γονικών παροχών και προικών με συμβολαιογραφικό έγγραφο υπόχρεοι για την υποβο­λή της δήλωσης είναι οι συμβαλλόμενοι. Δεν έχουν υπο­χρέωση να υποβάλλουν δήλωση τα...

Ν. 2961: Άρθρο 86 Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων

  1. Η δήλωση, ανεξάρτητα αν οφείλεται ή όχι φόρος, ε­φόσον καταρτίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, υπο­βάλλεται πριν από τη σύνταξη του οικείου συμβολαιο­γραφικού εγγράφου της δωρεάς ή γονικής...

Ν. 2961: Άρθρο 87 Αρμόδιος προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας

  1.  Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου δωρεάς, γονικής παροχής και προίκας, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρε­σίας της περιφέρειας της...

Ν. 2961: Άρθρο 88 Περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου δωρεών, γονικών παροχών και προικών

  1.  Στη δήλωση, που συντάσσεται σε έντυπο που παρέ­χεται δωρεάν από την υπηρεσία, αναγράφονται λεπτομε­ρώς εκτός των άλλων αναγκαίων για τον καθορισμό του φόρου λεπτομερειών και τα...

Ν. 2961: Άρθρο 89 Τρόπος υποβολής των δηλώσεων

  1.  Σε σύσταση δωρεών και γονικών παροχών οι συμβαλ­λόμενοι υποχρεώνονται πριν από τη σύνταξη του οικείου συμβολαίου να υποβάλουν στον προϊστάμενο της αρμό­διας δημόσιας οικονομικής...

Ν. 2961: Άρθρο 90

  Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων Για την υποβολή των δηλώσεων στη φορολογία δωρε­ών, γονικών παροχών και προικών και γενικά τη διαδικα­σία βεβαίωσης και καταβολής του φόρου εφαρμόζονται ανάλογα οι...

Ν. 2961:Άρθρο 91 Υπόχρεοι σε δήλωση ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ

  1.  Αυτός που ενεργεί την πληρωμή των κερδών από λα­χεία υποχρεώνεται σε δήλωση, για λογαριασμό του υπό­χρεου σε φόρο. 2.  Αν τα κέρδη καταβάλλονται από τη δημόσια οικονο­μική...

Ν. 2961: Άρθρο 92

  Προθεσμία υποβολής δήλωσης Η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες α­πό την καταβολή του κέρδους στο δικαιούχο.

Ν. 2961: Άρθρο 93 Αρμόδιος προϊστάμενος δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας

 Για το φόρο στα κέρδη της παραγράφου 1 του άρθρου 58 αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονο­μικής υπηρεσίας του τόπου των κληρώσεων.

Ν. 2961: Άρθρο 94

  Περιεχόμενο δήλωσης Η δήλωση συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται δω­ρεάν από την υπηρεσία. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν σε...

Ν. 2961: Άρθρο 95 Τρόπος υποβολής δήλωσης

  Η δήλωση υποβάλλεται στον προϊστάμενο της αρμό­διας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Για την κατάθεση της δήλωσης και τη λοιπή γενικά διαδικασία εφαρμόζο­νται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων...

Ν. 2961: Άρθρο 96

  Παρακράτηση και καταβολή του φόρου Ο φόρος που αναλογεί παρακρατείται από αυτόν που ενεργεί την πληρωμή των κερδών και καταβάλλεται με βά­ση δήλωσή του, που επιδίδεται στην αρμόδια δημόσια...

Ν. 2961: Άρθρο 97

  Πράξεις, πρόσθετοι φόροι 1. Σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς καταβολής του φόρου, ο φόρος που αναλογεί και οι πρόσθετοι φόροι καταλογίζονται με πράξη του προϊσταμένου της δημό­σιας...

Ν.2961: Άρθρο 98

  Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων Οι διατάξεις των άρθρων 91 έως και 97 εφαρμόζονται ανάλογα και προκειμένου για κέρδη από προγνωστικά α­γώνων ποδοσφαίρου (ΠΡΟ-ΠΟ).

Ν.2961: Άρθρο 99 Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικών πράξεων του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίαςΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΕΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ

  1.  Πράξεις του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομι­κής υπηρεσίας που έχουν γίνει οριστικές λόγω μη άσκη­σης προσφυγής ή πράξεις εξώδικης λύσης φορολογικών διαφορών καθώς επίσης και...

Ν. 2961: Άρθρο 100 Νέα εκκαθάριση του φόρου

  Σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία βάσει των διατάξεων του παρόντος μεταβάλλεται η φορολογική υποχρέωση κά­ποιου, ενεργείται νέα εκκαθάριση του φόρου που αναλο­γεί, από τον προϊστάμενο της...

Ν. 2961: Άρθρο 101 Νέα εκκαθάριση φόρου σε σχολάζουσα κληρονομία

  1.  Κατά τη νέα εκκαθάριση φόρου που γίνεται σε σχο- λάζουσα κληρονομία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ­θρου 100, με βάση τις δηλώσεις των κληρονόμων, ως α­ξία των στοιχείων της κτήσης...

Ν. 2961: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΡΡΗΤΟ - ΑΤΕΛΕΙΕΣ Άρθρο 102 Παραγραφή δικαιώματος επιβολής φόρου και προστίμου

  1.  Το Δημόσιο εκπίπτει του δικαιώματός του για την κοι­νοποίηση πράξης επιβολής φόρου και προστίμου προκει­μένου: α) για ανακριβή δήλωση, μετά την πάροδο δεκαετίας α­πό το τέλος του...

Ν. 2961: Άρθρο103 Απόρρητο

  1. Στις υποθέσεις της φορολογίας των κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από λα­χεία, οι φορολογικές δηλώσεις, τα έγγραφα στοιχεία που επισυνάπτονται σε αυτές, οι εκθέσεις...

Ν. 2961: Άρθρο 104 Ατέλεια εγγράφων διαδικασίας

  Οι δηλώσεις του φορολογουμένου καθώς και οι πιστο­ποιήσεις, βεβαιώσεις και θεωρήσεις δημοσίων, δημοτι­κών, κοινοτικών και λοιπών αρχών, οι περιλήψεις υποθη­κοφυλάκων, τα αντίγραφα συμβολαίων...

Ν. 2961: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Άρθρο 105 Πιστοποιητικά του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας

  1.  Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 82, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υποχρεώνεται, με­τά από αίτηση του υπόχρεου σε...

Ν. 2961: Άρθρο 106 Υποχρεώσεις αρχών

  1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια σε αίτηση των δικαιούχων της κτήσης κατά το άρθρο 1 ή των διαδόχων τους, που έχει υποβληθεί ενώπιον οποιασδήποτε δημό­σιας ή δημοτικής ή κοινοτικής αρχής,...

Ν.2961: Άρθρο 107 Υποχρεώσεις προσώπων

  1. Τράπεζες, εταιρίες και γενικά κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διακατέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα ή ο­φείλει από οποιαδήποτε αιτία χρήματα, αξίες ή άλλα κι­νητά γενικά πράγματα, που...

Ν.2961: Άρθρο 108 Υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιριών

  1.  Στα πιστωτικά ιδρύματα και στις κάθε φύσεως εται­ρίες απαγορεύεται να προβαίνουν σε οποιαδήποτε εγ­γραφή στα βιβλία τους για τις μετοχές που έχουν εκδοθεί από αυτές, ομολογίες και...

Ν. 2961: Άρθρο 109 Υποχρεώσεις εκμισθωτών χρηματοκιβωτίων κ.λπ.

  1.  Τράπεζες, εταιρίες και γενικά κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο εκμισθώνει χρηματοκιβώτια στα θη­σαυροφυλάκια που κατέχει, υποχρεώνονται: α) Να δηλώσουν αυτό στον προϊστάμενο της...

Ν. 2961: Άρθρο 110 Υποχρεώσεις σε περίπτωση ανοίγματος χρηματοκιβωτίων - Απογραφή

  1. Οι εκμισθωτές χρηματοκιβωτίων κατά το άρθρο 109 υποχρεώνονται να μην επιτρέπουν την ανάληψη των κινη­τών πραγμάτων που περιλαμβάνονται στην κτήση αιτία θανάτου και τα οποία φυλάσσονται σε...

Ν.2961: Άρθρο 111 Υποχρεώσεις προσώπων στα οποία ανοίγεται λογαριασμός

  1.  Μέσα σε ένα μήνα από το άνοιγμα αδιαίρετου ή ενω­μένου λογαριασμού, τα πρόσωπα από τα οποία ανοίχθη­κε αυτός υποχρεώνονται να ανακοινώσουν, στον προϊ­στάμενο της δημόσιας οικονομικής...

Ν. 2961: Άρθρο 112 Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων και γραμματέων δικαστηρίων

  1.  Απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγ­γράφου, που μεταβιβάζει την κυριότητα ή συνιστά ε­μπράγματα δικαιώματα σε ακίνητο ή κινητό που αποκτή­θηκε αιτία θανάτου ή δωρεάς ή γονικής...

Ν. 2961: Άρθρο 113 Παραχώρηση υποθήκης χωρίς πιστοποιητικό

  Επιτρέπεται η παραχώρηση υποθήκης σε κληρονο-μι- αίο ακίνητο για σύναψη δανείου, που θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και πριν...

Ν. 2961: Άρθρο 114 Αποσφράγιση ή απογραφή

  1. Κατά την ενέργεια αποσφράγισης ή απογραφής α­ντικειμένων που ανήκουν σε κτήση αιτία θανάτου κατά το άρθρο 2 ή σε δωρεά αιτία θανάτου και βρίσκονται στην η­μεδαπή, παρίσταται και ο...

Ν. 2961: Άρθρο 115 Υποχρεώσεις δανειστών κληρονομίας

  1.  Οι δανειστές της κληρονομίας ή οι διάδοχοί τους έ­χουν υποχρέωση να παραδίδουν με επιστροφή στους κληρονόμους του οφειλέτη τα αποδεικτικά έγγραφα του χρέους ή επίσημα αντίγραφα αυτών....

Ν. 2961: Άρθρο 116 Υποχρεώσεις αρχών για παροχή στοιχείων

  1. Μέσα στους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Ο­κτώβριο έχουν υποχρέωση να αποστέλλουν στον προϊ­στάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας: α) Οι γραμματείς Πρωτοδικών και...

Ν.2961: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΚΥΡΩΣΕΙΣ Άρθρο 117 Πρόστιμα - Ποινικές κυρώσεις

 Ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 2523/1997, ΦΕΚ 179 Α'/11.9.1997.  

Ν. 2961: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 118

  Ακυρότητα ιδιωτικών αντεγγράφων Κάθε ιδιωτικό αντέγγραφο, με το οποίο ορίζεται ότι σύμβαση που έχει χαρακτηρισθεί διαφορετικά είναι δω­ρεά, θεωρείται άκυρο και δεν έχει κανένα αποτέλεσμα για...

Ν. 2961: Άρθρο 119

  Τρόπος εκτέλεσης διατάξεων του παρόντος νόμου Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμο­γή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

Ν.2961: Άρθρο 120

  Δαπάνες βεβαίωσης των φόρων Ο Υπουργός Οικονομικών προσδιορίζει, εγκρίνει και ε­ντέλλεται με αποφάσεις του κάθε δαπάνη που είναι ανα­γκαία για την εκτέλεση και εφαρμογή των διατάξεων του...

1 | 2 >>