Ν. 2743 Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις

Ν. 2743: Άρθρο 1ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΟΡΙΣΜΟΙ

  1. Για την εφαρμογή των διατάξεωντου νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια: α) «Πλοίο αναψυχής»: Κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων, το οποίο, είτε διαθέτει είτε όχι χώ­ρους ενδιαίτησης, έχει τη δυνατότητα από τη γενική κα­τασκευή του. να...

Ν. 2743: Άρθρο 2 'Αδεια επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

  1. α) Με άδεια του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση που καταθέτει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυπ­λίας (Υ.Ε.Ν.) ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής, μπορεί να χα­ρακτηριστεί ένα πλοίο αναψυχής επαγγελματικό. Η άδεια ισχύει για αόριστο χρόνο, με...

Ν. 2743: 'Αρθρο 3 Ναύλωση

  1.  α) Η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με ολική ναύλωση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις δια­δικασίες που καθορίζονται στονπαρόντα νόμο, από πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, που έχουν χαρακτηρι­στεί επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του προηγούμε­νου άρθρου. β) Το...

Ν. 2743: Άρθρο 4 Ναυλοσύμφωνο

  1.  Η σύμβαση ολικής ναύλωσης έχει ως αντικείμενο τη χρήση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής μόνο για α­ναψυχή ή και περιήγηση. Η σύμβαση αποδεικνύεται εγ­γράφως με την κατάρτιση ναυλοσύμφωνου. Με κοινή α­πόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, που εκδίδεται...

Ν. 2743: 'Αρθρο 5 Οργανική σύνθεση - Κυβερνήτης

  1.  Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κα­θορίζεται η οργανική σύνθεση του προσωπικού των ε­παγγελματικών πλοίων αναψυχής του νόμου αυτού, λαμ­βανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών τους. 2.  Ιστιοφόρα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ολικού μήκους μέχρι δεκαέξι (16)...

Ν. 2743: Άρθρο6 Μητρώο και Αρχείο επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

  1.  Το Υ.ΕΝ. τηρεί για τα επαγγελματικά πλοία αναψυ­χής Μητρώο και Αρχείο ατομικών φακέλων τους. Στο Μη­τρώο καταγράφονται το όνομα και ο αριθμός νηολογίου του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, καθώς και το όνο­μα ή η επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου που α­ναγράφεται στην άδεια ως...

Ν. 2743: Άρθρο 7 Παράβολα

  1.  Για την έκδοση άδειας επαγγελματικού πλοίου ανα­ψυχής, καθώς και για την έκδοση νέας άδειας επαγγελ­ματικού πλοίου αναψυχής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2, καταβάλλεται παράβολο υ­πέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές...

Ν.2743: Άρθρο8 Ειδικές ρυθμίσεις

  1.α)         Η μετακίνηση και κυκλοφορία επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ασφα­λισμένα τουλάχιστον για: αα) Αστική ευθύνη για θανάτους και σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή...

Ν. 2743: Άρθρο 9 Ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

1.  α) Απαγορεύεται η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου από ιδιωτικά πλοία ανα­ψυχής με ελληνική σημαία. β) Απαγορεύεται η διαφήμιση, σε οποιαδήποτε χώρα και κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκτέλεσης στην Ελλάδα ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύ­λου από...

Ν. 2743: 'Αρθρο 10 Πλοία αναψυχής με ξένη σημαία

  1.  Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 περίπτωση β' του άρθρου 3, τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία δεν μπορούν να εκκινούν από ελληνικούς λιμένες ή να παραλαμβάνουν επιβάτες από ελληνικούς λιμένες με σκοπό την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου...

Ν. 2743:'Αρθρο 11 Τέλη κυκλοφορίας

1. Για τα ολικού μήκους άνω των επτά  μέτρων ιδιωτι­κά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που δεν ελλι­μενίζονται μόνιμα σε ελληνικούς λιμενες. καταβάλλονται, για τις διευκολύνσεις που τους παρέχονται κατά το χρό­νο παραμονής τους στη χώρα τέλη κυκλοφορίας υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού...

Ν. 2743: Άρθρο 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΚΥΡΩΣΕΕ

1.  Η εκναύλωση πλοίων αναψυχής κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και η ανακριβής δήλωση του εισπραττόμενου ναύλου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 2.  Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, για κάθε πα­ράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου επιβάλλεται, με...

Ν. 2743: 'Αρθρο 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. α) Οι αποφάσεις αναγνώρισης τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων ως επαγγελματικών, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις καταργούμενεςδιατάξειςτου ν.438/1976 και είναι σε ισχύ ή έληξε η ισχύς τους αλλά δεν έχει ακόμη παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της ισχύος τους, αντι­καθίστανται, εφόσον υπάρχουν οι...

Ν. 2743: Αρθρο 14 θαλάσσιες εκδρομές ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  1.  Επιτρέπεται η παραλαβή επιβατών με πλοία ή μικρά σκάφη για θαλάσσια εκδρομή ή θαλάσσιο λουτρό: α) από και προς τον ίδιο λιμένα ή όρμο και β) από λιμένα ή όρμο σε παρακείμενες ακτές ή όρμους και αντιστρόφως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών...

Ν. 2743: Άρθρο 15 θέματα Υ.Ε.Ν. και εποπτευόμενων Οργανισμών

1.  Από 1.1.1999, για την εισαγωγή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών σης παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών, Υπα­ξιωματικών και Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος, εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 42 του ν. 1481/ 1984 (ΦΕΚ152 Α'), όπως ισχύει κάθε φορά και όπου στο άρθρο αυτό αναφέρεται αστυνομικό...

Ν. 2743: Άρθρο 16 Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.ΕΕ.) Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα

1. Από το σχολικό έτος 1999-2000 τα Δημόσια Λύκεια Ε­ μπορικού Ναυτικού (ΔΑΕΝ.), με εξαίρεση το Λύκειο Πει­ραιά, καταργούνται ΤοΔΑΕ,Ν. Πειραιά μετατρέπεται σε δημόσιο ημερήσιο Τ.Ε.Ε. Ναυτικού και Ναυτιλιακού Το­μέα με τμήματα ειδικοτήτων: α) Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού και β) Μηχανικών Εμπορικού...

Ν. 2743: Άρθρο 17 Στρατιωτικά Φαρμακείο

1.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 107/1969 (ΦΕΚ 28 Α') τροποποιείται ως εξής: «2. Σκοπός της λεπουργίας του Στρατιωτικού Φαρμα­κείου και των υποκαταστημάτων του είναι η παροχή εξω- νοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης με τη διάθε­ση. κατά παρέκκλιση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων,...

Ν. 2743: Άρθρο 18 Αναστολή συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών. Αναστολή προθεσμιών και πλειστηριασμών λόγω σεισμών

1.  Ηπαράγραφος4του άρθρου 6του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ 67 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ε­φαρμόζονται σης αγωγές που κατατίθενται από τις 16 Σε­πτεμβρίου 2000 και εφεξής». 2.  Αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 7.9.1999 έως και...

Ν. 2743: Άρθρο 19 Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

1. Οι συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, που α­ναφέρονται στα εδάφια β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α"), όπως έχουν τρο­ποποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 43 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ238 Α'), καθορίζονται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2000 ως...

Ν. 2743: Άρθρο 20 Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

1. Η παράγραφος 2του άρθρου 2του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της προη­γούμενης παραγράφου ορίζονται ως ακολούθως: α) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προ­διαγραφές της Οδηγίας 94/12/Ε.Κ. ή μεταγενέστερης: ΚΥΛ1ΝΔΡΙΣΜΟΣ...

Ν. 2743: Άρθρο 23 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των άρθρων 15 έως και 20, η ι­σχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση αυτή. Επί μέ­ρους διατάξεις του νόμου αυτού που προβλέπουν διαφο­ρετικό χρόνο έναρξης της ισχύος...