Ν. 2648 Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις.

Ν. 2648: Άρθρο 1 Προσωρινή εισαγωγή ιδιωτικής χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Δασμοφορολογικές και συναφείς διατάξεις

Τα άρθρα 4, 6, 8, 11, 12 και 17 της αριθ. Δ. 247/1.3.1988 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 195 Β), που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του ν.1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α ), όπως ισχύει σήμερα, τροποποιούνται και συ­μπληρώνονται ως εξής: 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: "2. Η διάρκεια...

Ν. 2648: Άρθρο 2 Προσωρινή εισαγωγή ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων και ειδών οικοσκευής των αρχαιολογικών σχολών

1.  Οι απαλλαγές από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες περί προσωρινής εισαγωγής διατάξεις για τα είδη οικοσκευής και τα επιβατικά αυτοκίνητα που ανήκουν στο αλλοδαπό προ­σωπικό των ξένων αρχαιολογικών σχολών που λειτουρ­γούν στην Ελλάδα παρέχονται μόνον εφόσον...

Ν. 2648: Άρθρο 3 Μεταβατικές ρυθμίσεις στην προσωρινή εισαγωγή και μετοικεσία

1.  Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 88 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α), όπως ισχύουν, και οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 11 της Δ.247/1.3.1988 απόφασης του Υπουργού Οικο­νομικών, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 1 του πα­ρόντος νόμου, εφαρμόζονται και σε...

Ν. 2648: Άρθρο 4 Τακτοποίηση αποσύρσεων επιβατικών αυτοκινήτων

1.  Για τα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τα οποία εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1921/1991 (ΦΕΚ 12 Α ), χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις κατά τον τελωνισμό τους, δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νο­μοθεσία κυρώσεις σε βάρος του αγοραστή...

Ν. 2648: Άρθρο 5 Τροποποίηση διατάξεων του ν.1165/1918 περί " Τελωνειακού Κώδικα" (ΦΕΚ 73 Α")

1.  Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: '3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθο­ρίζεται ο τρόπος ελέγχου των εφοδίων που βρίσκονται στο πλοίο ή προορίζονται γι' αυτό." 2.  Το άρθρο 21 αντικαθίσταται ως εξής: "Άρθρο 21 Οι πλοίαρχοι οφείλουν να επιδεικνύουν στους...

Ν. 2648: Άρθρο 6 Ειδικός φόρος κατανάλωσης μπανανών

1.  Οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν 1798/1988 (ΦΕΚ 166 Α), όπως ισχύουν, καταργούνται. 2.  Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 21.9.1998.

Ν. 2648: Άρθρο 7 Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α")

1.  Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 2127/1993 καταργείται. 2.  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 2127/1993 αντικαθίσταται ως εξής: "Στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 51, μετά από αίτησή τους, παρέχεται πί­στωση του φόρου του...

Ν. 2648: Άρθρο 8 Ρυθμίσεις στην καταβολή οφειλόμενου ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου

1. Ξενοδοχειακές μονάδες που αγόρασαν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, το οποίο είχε παραληφθεί με το φορολογικό καθεστώς των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α ) και του άρθρου 20 του ν. 2127/1993 και δεν το χρησιμοποίησαν ως πετρέλαιο θέρμανσης...

Ν. 2648: Άρθρο 9 Εκκρεμείς υποθέσεις προσωπικών ειδών μετοικούντων

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 9 της Δ.245/1988 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των τελωνειακών και δικαστικών αρχών για προσωπικά είδη που έχουν παραληφθεί με βάση την πιο πάνω απόφαση, καθώς και τη Δ.264/1985...

Ν. 2648: Άρθρο 10 Τροποποίηση διατάξεων του ν.1567/1985 (ΦΕΚ 171 Α1)

Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του ν. 1567/1985, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 18 του ν. 1798/ 1988, αριθμείται ως παράγραφος 6 και αντικαθίσταται ως εξής: "6. Τα χρησιμοποιούμενα από τις τελωνειακές αρχές αυτοκίνητα μπορούν να κινούνται σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της χώρας, όλες τις ημέρες της...

Ν. 2648: Άρθρο 11 Προμήθεια και χρήση κινητών τηλεφώνων

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δη­μοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επιτρέπεται η προμήθεια και χρήση κινητών τηλε­φώνων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Με τις αποφάσεις αυτές ορίζονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες και οι περιπτώσεις και τα...

Ν. 2648: Άρθρο 12 Οπλοφορία των τελωνειακών υπαλλήλων

1.  Οι τελωνειακοί υπάλληλοι κατά την εκτέλεση των ελεγκτικών και διωκτικών καθηκόντων τους δικαιούνται να οπλοφορούν. Οι προϋποθέσεις οπλοφορίας, οι πε­ριπτώσεις οπλοχρησίας, ο τρόπος εκπαίδευσης και προμήθειας του αναγκαίου οπλισμού, καθώς και οι σχε­τικές αναγκαίες λεπτομέρειες για τις...

Ν. 2648: Άρθρο 13 Δικαιούχοι διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο

1.  Στους οφειλέτες των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δη­μοσίων Εσόδων, δύναται να χορηγηθεί διευκόλυνση για την πέραν των νόμιμων προθεσμιών τμηματική καταβολή τους, εφόσον συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία για την άμεση καταβολή του συνόλου των...

Ν. 2648: Άρθρο 14 Αρμόδια όργανα

1.  Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο είναι: α) Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπη­ρεσίας ή του Τελωνείου για βασικές οφειλές μέχρι ποσού τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών. β) Επιτροπή αποτελούμενη από τον...

Ν. 2648: Άρθρο 15 Γνωμοδοτική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων

1. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων συγκροτείται από: α) Ένα Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που ορίζονται από την Ολομέλεια του Νομικού Συμ­βουλίου του Κράτους. β) Το Γενικό Διευθυντή Φορολογίας ή το Γενικό Διευθυντή Φορολογικών...

Ν. 2648: Άρθρο 16 Κριτήρια χορήγησης διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής

  Η εξέταση αιτήματος χορήγησης διευκόλυνσης τμη­ματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών ενεργείται από το αρμόδιο όργανο με βάση τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών, ως ακολούθως: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ I Οικονομική...

Ν. 2648: Άρθρο 17 Συντελεστές βαρύτητας κριτηρίων

  Το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας, όπως α­ναλύονται παρακάτω, διαμορφώνει τον αριθμό των μη­νιαίων δόσεων της διευκόλυνσης με τον περιορισμό ότι κάθε μηνιαία δόση δεν θα είναι μικρότερη των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών. Όταν σε ορισμένο κριτήριο συντρέχουν άνω του ενός συντελεστές,...

Ν. 2648: Άρθρο 18 Περιορισμοί - Εξαιρέσεις

1. Η αίτηση για τη χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο, εφόσον έχει καταβληθεί παράβολο υπέρ του Δημοσίου, που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (50/00) της βασικής οφειλής. Το ποσό του παραβόλου αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο των πέντε χιλιάδων...

Ν. 2648: Άρθρο 19 Ευεργετήματα του οφειλέτη

Η χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής και η συμμόρφωση σε αυτήν παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα: α) Καθιστά τον οφειλέτη και τους κατά οποιονδήποτε τρόπο συνυπόχρεους, περιλαμβανομένων και των εγ­γυητών, ενήμερους για τα χρέη προς το Δημόσιο και χορηγείται σε αυτούς...

Ν. 2648: Άρθρο 20 Δικαιώματα Δημοσίου

1.  Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμ­μόρφωση του οφειλέτη στη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε: α) Να λάβει ή να διατηρήσει το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, κατά τις διατάξεις του ν. 395/1976 ή του άρθρου 27 του ν. 1882/1990 και των κατά...

Ν. 2648: Άρθρο 21 Εξουσιοδοτική διάταξη

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δη­μοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να ορίζεται σταθμικός μέσος όρος των κριτηρίων αντί του απλού, και να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτο­μέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 13 έως και 20 του παρόντος.

Ν. 2648: Άρθρο 22 Τροποποίηση διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Τροποποίηση και συμπλήρωση φορολογικών και λοιπών σχετικών διατάξεων

1.  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α) αντικαθίσταται ως εξής: "Η επιτροπή (ΕΑΠΓΕ) καταρτίζει οριστικούς πίνακες, μέχρι τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους, αφού συνεκτιμήσει ανάλογους πίνακες, οι οποίοι έχουν καταρτισθεί από τις νομαρχιακές επιτροπές της...

Ν. 2648: Άρθρο 23 Απαλλαγή ληξιπρόθεσμων οφειλών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής

Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως αυτή αναριθμήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 2523/1997 και ισχύει, αντικα­θίσταται ως εξής: '4. Επιτρέπεται, μετά από αιτιολογημένη απόφαση, μερική ή ολική απαλλαγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης...

Ν. 2648: Άρθρο 24 Διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 82 του ν.δ 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) αντικαθίστανται ως εξής: "1. Χρέη γενικά προς το Δημόσιο μπορεί να διαγρα­φούν ολικά ή μερικά με απόφαση του Υπουργού Οικο­νομικών, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής παρο­χής διευκολύνσεων, εφόσον οφείλονται: α) Από οφειλέτες που...

Ν. 2648: Άρθρο 25 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο

1. Ο τίτλος του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 αντι­καθίσταται ως εξής: "Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο". 2.  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 1882/ 1990 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: "Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για...

Ν. 2648: Άρθρο 26 Παράβολα - Τέλη

1.  Παράβολα, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, οποιασ­δήποτε μορφής ή ονομασίας ανταποδοτικής γενικά φύσης, που έχουν επιβληθεί υπέρ του Δημοσίου ανα­προσαρμόζονται ως εξής: α) Τα κάτω των χιλίων (1.000) δραχμών σε χίλιες (1.000) δραχμές. β) Τα αξίας χιλίων (1.000) δραχμών και μέχρι εκατό...

Ν. 2648: Άρθρο 27 Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου

1. Το ποσό που ορίζεται από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος της 28ης Ιουλίου 1931, για την είσπραξη του αναλογικού τέλους χαρτοσήμου με χρήση κινητού επισήματος, αυ­ξάνεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές. 2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15α του προεδρικού...

Ν. 2648: Άρθρο 28 Βεβαίωση ποσοστού αμφισβητούμενου φόρου και αναστολή είσπραξής του - Διασφάλιση του υπόλοιπου μη βεβαιωθέντος ποσού

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: "Αν δεν έχει επιτευχθεί διοικητική επίλυση της δια­φοράς και ασκήθηκε από τον φορολογούμενο εμπρό­θεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊ­στάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ποσοστό είκοσι πέντε τοις...

Ν. 2648: Άρθρο 29 Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας - Κατάργηση Δικαστικού Συμβιβασμού

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 165 του v. i '25/1960, που κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 331/198'' ι Φ Ε Κ 116 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο : του άρθρου 60 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α ), αντικαθίσταται ως εξής: 'Σε έφεση υπόκεινται οι οριστικές αποφάσεις των διοικητικών...

Ν. 2648: Άρθρο 30 Βεβαίωση του φόρου

1.  Η παράγραφος 5 του άρθρου 74 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: '5. Ο φόρος που βεβαιώνεται κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους ή μεταγενέστερα από τη λήξη του: α) Με βάση φύλλο ελέγχου που έγινε οριστικό, λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής, κα­ταβάλλεται σε...

Ν. 2648: Άρθρο 31 Διατάξεις που καταργούνται

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 13 μέχρι και 21 του παρόντος καταργούνται: α) Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 5940/1933 (ΦΕΚ 382 Α ). β) Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.). γ) Οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών 76803/ 111-114/19.6.1979 και...

Ν. 2648: Άρθρο 32 θέματα φορολογικών ελέγχων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Λοιπές διατάξεις

1. Τα έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α) αντικαθίστανται ως εξής: "Στην έδρα κάθε Οικονομικής Επιθεώρησης συνιστάται τριμελής Επιτροπή, εκτός των Οικονομικών Επιθεωρή­σεων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, στις οποίες συνιστάται από μία...

Ν. 2648: Άρθρο 33 θέματα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 20 του ν. 1729/ 1987 (ΦΕΚ 144 Α ) αντικαθίστανται ως εξής: " 1. Η αστυνόμευση για τη διαπίστωση των παραβάσεων του νόμου αυτού, ο σχετικός έλεγχος και η προανάκριση κατά τις διατάξεις των άρθρων 34 και 243 του Κ.Π.Δ. ενεργούνται από υπαλλήλους της Ελληνικής...

Ν. 2648: Άρθρο 34 θέματα Μητρώου και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της πα­ραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α ), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: "Στην περίπτωση νομικών προσώπων η καθυστέρηση υποβολής της δήλωσης έναρξης μέχρι τριάντα (30) ημέρες δεν συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων, εφόσον δεν έχουν...

Ν. 2648: Άρθρο 35 Παραγραφή δικαιωμάτων tou Δημοσίου και χρόνος διατήρησης βιβλίων και στοιχείων

1.  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται σε υποθέσεις των οικονομικών ετών 1996 και μετά, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων αρχίζει από την 1η...

Ν. 2648: Άρθρο 36 Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών

1.  Χρέη προς το Δημόσιο, βεβαιωμένα στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), τελωνεία, καθώς και χρέη υπέρ νομικών προσώπων και λοιπών τρίτων που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ., τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου 1998, ρυθ­μίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη...

Ν. 2648: Άρθρο 37 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο ειδικών περιπτώσεων

1. Χρέη προς το Δημόσιο που οφείλονται από επι­τηδευματίες, οι οποίοι είχαν αναθέσει το χειρισμό των εν γένει φορολογικών τους υποθέσεων και την εμπρό­θεσμη καταβολή των πάσης φύσεων φόρων και τελών σε λογιστές, οι οποίοι εξαπάτησαν τους εντολείς τους και δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις...

Ν. 2648: Άρθρο 38 Ρύθμιση χρεών οφειλετών του Δημοσίου που επλήγησαν από πράξεις βίας αναρχικών ατόμων στην πόλη της Αθήνας το διάστημα 18.11.1985 έως 31.8.1998

1.  Χρέη προς το Δημόσιο, που προέρχονται από φόρο εισοδήματος, παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, βεβαιωμένα στις Δ.Ο.Υ., τα οποία έγιναν ληξιπρόθεσμα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων μέχρι 31.8.1998 και οφείλονται από επιτηδευματίες ή επιχειρήσεις της πόλης...

Ν. 2648: Άρθρο 39 Οργανωτικά θέματα

1.  Το Κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.), η Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) και η Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.) του Υ­πουργείου Οικονομικών λειτουργούν όλο το εικοσιτε­τράωρο. 2.  Οι διατάξεις της...

Ν. 2648: Άρθρο 40 Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια

Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α), όπως ισχύει κάθε φορά. εφαρμόζεται και για το πρόστιμο που επιβάλλεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου και της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α). Ως προς τη διαδικασία...

Ν. 2648: Άρθρο 41 Άλλες διατάξεις

1.  Εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α), διαδικασίες αποζημίωσης επενδυτών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 3632/ 1928, ολοκληρώνονται και οι σχετικές αποζημιώσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παραπάνω άρθρου και των...

Ν. 2648: Άρθρο 42 Ρύθμιση χρεών προβληματικών και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α /31.7.1990) δύνανται, μετά την έκδοση της επικυρωτικής απόφασης από το αρμόδιο εφετείο, να υποβάλλουν δηλώσεις παντός φόρου, τέλους ή εισφοράς υπέρ τρίτων εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60)...

Ν. 2648: Άρθρο 43

1.  Οι συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, που αναφέρονται στα εδάφια β° και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α ), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 22 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α), καθορίζονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1999 ως...

Ν. 2648: Άρθρο 44

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α) αντικαθίστανται ως εξής: *4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., καθορί­ζονται η λειτουργία και η διαχείριση του λογαριασμού της...

Ν. 2648: Άρθρο 45

Το εδάφιο δ° της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του κ.ν. 489/1976, η οποία παράγραφος προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του ν. 2496/1997, καταρ­γείται.

Ν. 2648: Άρθρο 46

Η απόσβεση των εξόδων πρώτης εγκατάστασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Ελληνική Αερο­πορική Βιομηχανία' Α.Ε (Ε.Α.Β. Α.Ε.) της παραγράφου 31 του άρθρου 7 του ν. 1160/1981 (ΦΕΚ 147 Α), τα οποία ανάγονται στη χρονική περίοδο από της ιδρύσεως της εταιρείας έως και την 31.12.2000, αρχίζει από...

Ν. 2648: Άρθρο 47

Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως: "Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2527/ 1997 (ΦΕΚ 206 Α ) ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2001."

Ν. 2648: Αρθρο48 Έναρξη ισχύος

1.   Οι διατάξεις των άρθρων 13 μέχρι και 21,23,24 και 25 του παρόντος ισχύουν από την 1 η Ιανουαρίου 1999. 2.  Οι διατάξεις των άρθρων 22 (παράγραφοι 6 και 7), 28, 29 και 30 ισχύουν από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,...