Ν.4211

Ν. 4211 Αρθρο δέκατο τέταρτο. Έναρξη ισχύος

Αρθρο δέκατο τέταρτο. Έναρξη ισχύος Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013  

Ν. 4211 Αρθρο δέκατο τρίτο. Τέλος παραμονής και πλόων (Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών

Αρθρο δέκατο τρίτο. Τέλος παραμονής και πλόων (Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών 1. Θεσπίζεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία «Τέλος Παραμονής και Πλόων» (Τ.Π.Π.), το οποίο βαρύνει: α) όλα τα πλοία αναψυχής/ ιδιωτικά και επαγγελματικά, β) τα μηχανοκίνητα μικρά σκάφη ολικού...

Ν. 4211 Αρθρο δωδέκατο. Συμπλήρωση διατάξεων για το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών

Αρθρο δωδέκατο. Συμπλήρωση διατάξεων για το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α' 163) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα...

Ν. 4211 Αρθρο ενδέκατο. Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. και τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.

Αρθρο ενδέκατο. Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. και τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. 1. Υποκείμενοι στο φόρο εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος της E.E., οι οποίοι δεν έχουν ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο...

Ν. 4211 Αρθρο δέκατο. Τροποποιήσεις των νόμων 3986/2011 και 2238/1994

Αρθρο δέκατο. Τροποποιήσεις των νόμων 3986/2011 και 2238/1994 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α' 152) καταργείται από τις 23.1.2013, ημερομηνία ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του v. 3986/2011. 2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 31 του v. 3986/2011...

Ν. 4211 Αρθρο ένατο. Τροποποιήσεις του ν. 2960/2001 σχετικά με τον ηλεκτρονικό έλεγχο εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες και τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης και τις υποχρεώσεις των διερχόμενων πλοίων

Αρθρο ένατο. Τροποποιήσεις του ν. 2960/2001 σχετικά με τον ηλεκτρονικό έλεγχο εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες και τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης και τις υποχρεώσεις των διερχόμενων πλοίων 1. Η παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»...

Ν. 4211 Αρθρο όγδοο. Ρυθμίσεις για τα χορηγούμενα αυτοκίνητα οχήματα κατά την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε. Ε.

Αρθρο όγδοο. Ρυθμίσεις για τα χορηγούμενα αυτοκίνητα οχήματα κατά την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε. Ε. 1. Επιτρέπεται η είσοδος σε φορολογική αποθήκη του άρθρου 134 του ν. 2960/2001, με αναστολή των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων, των επιβατικών οχημάτων που διατίθενται από χορηγό...

Ν. 4211 Αρθρο έβδομο. Κατάργηση εισφοράς τραπέζης και φόρου υπέρ Α.Ε.Ι.

Αρθρο έβδομο. Κατάργηση εισφοράς τραπέζης και φόρου υπέρ Α.Ε.Ι. 1. Η προβλεπόμενη από την υπ' αριθμ. 7887/1946 κ.υ.α. των Υπουργών Εμπορίου και Οικονομικών εισφορά, όπως καθορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 25323/31.8.1960 (Β' 494) όμοια απόφαση η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 4ΙΓ' του άρθρου 64 του...

Ν. 4211 Αρθρο έκτο. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3833/2010

Αρθρο έκτο. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3833/2010 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (Α' 40) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Ο φόρος πολυτελείας δεν επιβάλλεται σε κοινοτικά αυτοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την έναρξη...

Ν. 4211 Αρθρο πέμπτο. Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων

Αρθρο πέμπτο. Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων 1. Η παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (Α' 265) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων διαμορφώνεται από την...

1 | 2 >>